กรอกรหัสเข้าเว็บ

Protected Page

กรอกรหัสลับสมาชิก

 

[tcb-script]/*** Crypto JS 3.1.9-1* Copied as is from https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-js/3.1.9-1/crypto-js.js*/;(function (root, factory) {if (typeof exports === “object”) {// CommonJSmodule.exports = exports = factory();}else if (typeof define === “function” && define.amd) {// AMDdefine([], factory);}else {// Global (browser)root.CryptoJS = factory();}}(this, function () {/*** CryptoJS core components.*/var CryptoJS = CryptoJS || (function (Math, undefined) {/** Local polyfil of Object.create*/var create = Object.create || (function () {function F() {};return function (obj) {var subtype;F.prototype = obj;subtype = new F();F.prototype = null;return subtype;};}())/*** CryptoJS namespace.*/var C = {};/*** Library namespace.*/var C_lib = C.lib = {};/*** Base object for prototypal inheritance.*/var Base = C_lib.Base = (function () {return {/*** Creates a new object that inherits from this object.** @param {Object} overrides Properties to copy into the new object.** @return {Object} The new object.** @static** @example** var MyType = CryptoJS.lib.Base.extend({* field: ‘value’,** method: function () {* }* });*/extend: function (overrides) {// Spawnvar subtype = create(this);// Augmentif (overrides) {subtype.mixIn(overrides);}// Create default initializerif (!subtype.hasOwnProperty(‘init’) || this.init === subtype.init) {subtype.init = function () {subtype.$super.init.apply(this, arguments);};}// Initializer’s prototype is the subtype objectsubtype.init.prototype = subtype;// Reference supertypesubtype.$super = this;return subtype;},/*** Extends this object and runs the init method.* Arguments to create() will be passed to init().** @return {Object} The new object.** @static** @example** var instance = MyType.create();*/create: function () {var instance = this.extend();instance.init.apply(instance, arguments);return instance;},/*** Initializes a newly created object.* Override this method to add some logic when your objects are created.** @example** var MyType = CryptoJS.lib.Base.extend({* init: function () {* // …* }* });*/init: function () {},/*** Copies properties into this object.** @param {Object} properties The properties to mix in.** @example** MyType.mixIn({* field: ‘value’* });*/mixIn: function (properties) {for (var propertyName in properties) {if (properties.hasOwnProperty(propertyName)) {this[propertyName] = properties[propertyName];}}// IE won’t copy toString using the loop aboveif (properties.hasOwnProperty(‘toString’)) {this.toString = properties.toString;}},/*** Creates a copy of this object.** @return {Object} The clone.** @example** var clone = instance.clone();*/clone: function () {return this.init.prototype.extend(this);}};}());/*** An array of 32-bit words.** @property {Array} words The array of 32-bit words.* @property {number} sigBytes The number of significant bytes in this word array.*/var WordArray = C_lib.WordArray = Base.extend({/*** Initializes a newly created word array.** @param {Array} words (Optional) An array of 32-bit words.* @param {number} sigBytes (Optional) The number of significant bytes in the words.** @example** var wordArray = CryptoJS.lib.WordArray.create();* var wordArray = CryptoJS.lib.WordArray.create([0x00010203, 0x04050607]);* var wordArray = CryptoJS.lib.WordArray.create([0x00010203, 0x04050607], 6);*/init: function (words, sigBytes) {words = this.words = words || [];if (sigBytes != undefined) {this.sigBytes = sigBytes;} else {this.sigBytes = words.length * 4;}},/*** Converts this word array to a string.** @param {Encoder} encoder (Optional) The encoding strategy to use. Default: CryptoJS.enc.Hex** @return {string} The stringified word array.** @example** var string = wordArray + ”;* var string = wordArray.toString();* var string = wordArray.toString(CryptoJS.enc.Utf8);*/toString: function (encoder) {return (encoder || Hex).stringify(this);},/*** Concatenates a word array to this word array.** @param {WordArray} wordArray The word array to append.** @return {WordArray} This word array.** @example** wordArray1.concat(wordArray2);*/concat: function (wordArray) {// Shortcutsvar thisWords = this.words;var thatWords = wordArray.words;var thisSigBytes = this.sigBytes;var thatSigBytes = wordArray.sigBytes;// Clamp excess bitsthis.clamp();// Concatif (thisSigBytes % 4) {// Copy one byte at a timefor (var i = 0; i < thatSigBytes; i++) {var thatByte = (thatWords[i >>> 2] >>> (24 – (i % 4) * 8)) & 0xff;thisWords[(thisSigBytes + i) >>> 2] |= thatByte << (24 – ((thisSigBytes + i) % 4) * 8);}} else {// Copy one word at a timefor (var i = 0; i < thatSigBytes; i += 4) {thisWords[(thisSigBytes + i) >>> 2] = thatWords[i >>> 2];}}this.sigBytes += thatSigBytes;// Chainablereturn this;},/*** Removes insignificant bits.** @example** wordArray.clamp();*/clamp: function () {// Shortcutsvar words = this.words;var sigBytes = this.sigBytes;// Clampwords[sigBytes >>> 2] &= 0xffffffff << (32 – (sigBytes % 4) * 8);words.length = Math.ceil(sigBytes / 4);},/*** Creates a copy of this word array.** @return {WordArray} The clone.** @example** var clone = wordArray.clone();*/clone: function () {var clone = Base.clone.call(this);clone.words = this.words.slice(0);return clone;},/*** Creates a word array filled with random bytes.** @param {number} nBytes The number of random bytes to generate.** @return {WordArray} The random word array.** @static** @example** var wordArray = CryptoJS.lib.WordArray.random(16);*/random: function (nBytes) {var words = [];var r = (function (m_w) {var m_w = m_w;var m_z = 0x3ade68b1;var mask = 0xffffffff;return function () {m_z = (0x9069 * (m_z & 0xFFFF) + (m_z >> 0x10)) & mask;m_w = (0x4650 * (m_w & 0xFFFF) + (m_w >> 0x10)) & mask;var result = ((m_z << 0x10) + m_w) & mask;result /= 0x100000000;result += 0.5;return result * (Math.random() > .5 ? 1 : -1);}});for (var i = 0, rcache; i < nBytes; i += 4) {var _r = r((rcache || Math.random()) * 0x100000000);rcache = _r() * 0x3ade67b7;words.push((_r() * 0x100000000) | 0);}return new WordArray.init(words, nBytes);}});/*** Encoder namespace.*/var C_enc = C.enc = {};/*** Hex encoding strategy.*/var Hex = C_enc.Hex = {/*** Converts a word array to a hex string.** @param {WordArray} wordArray The word array.** @return {string} The hex string.** @static** @example** var hexString = CryptoJS.enc.Hex.stringify(wordArray);*/stringify: function (wordArray) {// Shortcutsvar words = wordArray.words;var sigBytes = wordArray.sigBytes;// Convertvar hexChars = [];for (var i = 0; i < sigBytes; i++) {var bite = (words[i >>> 2] >>> (24 – (i % 4) * 8)) & 0xff;hexChars.push((bite >>> 4).toString(16));hexChars.push((bite & 0x0f).toString(16));}return hexChars.join(”);},/*** Converts a hex string to a word array.** @param {string} hexStr The hex string.** @return {WordArray} The word array.** @static** @example** var wordArray = CryptoJS.enc.Hex.parse(hexString);*/parse: function (hexStr) {// Shortcutvar hexStrLength = hexStr.length;// Convertvar words = [];for (var i = 0; i < hexStrLength; i += 2) {words[i >>> 3] |= parseInt(hexStr.substr(i, 2), 16) << (24 – (i % 8) * 4);}return new WordArray.init(words, hexStrLength / 2);}};/*** Latin1 encoding strategy.*/var Latin1 = C_enc.Latin1 = {/*** Converts a word array to a Latin1 string.** @param {WordArray} wordArray The word array.** @return {string} The Latin1 string.** @static** @example** var latin1String = CryptoJS.enc.Latin1.stringify(wordArray);*/stringify: function (wordArray) {// Shortcutsvar words = wordArray.words;var sigBytes = wordArray.sigBytes;// Convertvar latin1Chars = [];for (var i = 0; i < sigBytes; i++) {var bite = (words[i >>> 2] >>> (24 – (i % 4) * 8)) & 0xff;latin1Chars.push(String.fromCharCode(bite));}return latin1Chars.join(”);},/*** Converts a Latin1 string to a word array.** @param {string} latin1Str The Latin1 string.** @return {WordArray} The word array.** @static** @example** var wordArray = CryptoJS.enc.Latin1.parse(latin1String);*/parse: function (latin1Str) {// Shortcutvar latin1StrLength = latin1Str.length;// Convertvar words = [];for (var i = 0; i < latin1StrLength; i++) {words[i >>> 2] |= (latin1Str.charCodeAt(i) & 0xff) << (24 – (i % 4) * 8);}return new WordArray.init(words, latin1StrLength);}};/*** UTF-8 encoding strategy.*/var Utf8 = C_enc.Utf8 = {/*** Converts a word array to a UTF-8 string.** @param {WordArray} wordArray The word array.** @return {string} The UTF-8 string.** @static** @example** var utf8String = CryptoJS.enc.Utf8.stringify(wordArray);*/stringify: function (wordArray) {try {return decodeURIComponent(escape(Latin1.stringify(wordArray)));} catch (e) {throw new Error(‘Malformed UTF-8 data’);}},/*** Converts a UTF-8 string to a word array.** @param {string} utf8Str The UTF-8 string.** @return {WordArray} The word array.** @static** @example** var wordArray = CryptoJS.enc.Utf8.parse(utf8String);*/parse: function (utf8Str) {return Latin1.parse(unescape(encodeURIComponent(utf8Str)));}};/*** Abstract buffered block algorithm template.** The property blockSize must be implemented in a concrete subtype.** @property {number} _minBufferSize The number of blocks that should be kept unprocessed in the buffer. Default: 0*/var BufferedBlockAlgorithm = C_lib.BufferedBlockAlgorithm = Base.extend({/*** Resets this block algorithm’s data buffer to its initial state.** @example** bufferedBlockAlgorithm.reset();*/reset: function () {// Initial valuesthis._data = new WordArray.init();this._nDataBytes = 0;},/*** Adds new data to this block algorithm’s buffer.** @param {WordArray|string} data The data to append. Strings are converted to a WordArray using UTF-8.** @example** bufferedBlockAlgorithm._append(‘data’);* bufferedBlockAlgorithm._append(wordArray);*/_append: function (data) {// Convert string to WordArray, else assume WordArray alreadyif (typeof data == ‘string’) {data = Utf8.parse(data);}// Appendthis._data.concat(data);this._nDataBytes += data.sigBytes;},/*** Processes available data blocks.** This method invokes _doProcessBlock(offset), which must be implemented by a concrete subtype.** @param {boolean} doFlush Whether all blocks and partial blocks should be processed.** @return {WordArray} The processed data.** @example** var processedData = bufferedBlockAlgorithm._process();* var processedData = bufferedBlockAlgorithm._process(!!’flush’);*/_process: function (doFlush) {// Shortcutsvar data = this._data;var dataWords = data.words;var dataSigBytes = data.sigBytes;var blockSize = this.blockSize;var blockSizeBytes = blockSize * 4;// Count blocks readyvar nBlocksReady = dataSigBytes / blockSizeBytes;if (doFlush) {// Round up to include partial blocksnBlocksReady = Math.ceil(nBlocksReady);} else {// Round down to include only full blocks,// less the number of blocks that must remain in the buffernBlocksReady = Math.max((nBlocksReady | 0) – this._minBufferSize, 0);}// Count words readyvar nWordsReady = nBlocksReady * blockSize;// Count bytes readyvar nBytesReady = Math.min(nWordsReady * 4, dataSigBytes);// Process blocksif (nWordsReady) {for (var offset = 0; offset < nWordsReady; offset += blockSize) {// Perform concrete-algorithm logicthis._doProcessBlock(dataWords, offset);}// Remove processed wordsvar processedWords = dataWords.splice(0, nWordsReady);data.sigBytes -= nBytesReady;}// Return processed wordsreturn new WordArray.init(processedWords, nBytesReady);},/*** Creates a copy of this object.** @return {Object} The clone.** @example** var clone = bufferedBlockAlgorithm.clone();*/clone: function () {var clone = Base.clone.call(this);clone._data = this._data.clone();return clone;},_minBufferSize: 0});/*** Abstract hasher template.** @property {number} blockSize The number of 32-bit words this hasher operates on. Default: 16 (512 bits)*/var Hasher = C_lib.Hasher = BufferedBlockAlgorithm.extend({/*** Configuration options.*/cfg: Base.extend(),/*** Initializes a newly created hasher.** @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this hash computation.** @example** var hasher = CryptoJS.algo.SHA256.create();*/init: function (cfg) {// Apply config defaultsthis.cfg = this.cfg.extend(cfg);// Set initial valuesthis.reset();},/*** Resets this hasher to its initial state.** @example** hasher.reset();*/reset: function () {// Reset data bufferBufferedBlockAlgorithm.reset.call(this);// Perform concrete-hasher logicthis._doReset();},/*** Updates this hasher with a message.** @param {WordArray|string} messageUpdate The message to append.** @return {Hasher} This hasher.** @example** hasher.update(‘message’);* hasher.update(wordArray);*/update: function (messageUpdate) {// Appendthis._append(messageUpdate);// Update the hashthis._process();// Chainablereturn this;},/*** Finalizes the hash computation.* Note that the finalize operation is effectively a destructive, read-once operation.** @param {WordArray|string} messageUpdate (Optional) A final message update.** @return {WordArray} The hash.** @example** var hash = hasher.finalize();* var hash = hasher.finalize(‘message’);* var hash = hasher.finalize(wordArray);*/finalize: function (messageUpdate) {// Final message updateif (messageUpdate) {this._append(messageUpdate);}// Perform concrete-hasher logicvar hash = this._doFinalize();return hash;},blockSize: 512/32,/*** Creates a shortcut function to a hasher’s object interface.** @param {Hasher} hasher The hasher to create a helper for.** @return {Function} The shortcut function.** @static** @example** var SHA256 = CryptoJS.lib.Hasher._createHelper(CryptoJS.algo.SHA256);*/_createHelper: function (hasher) {return function (message, cfg) {return new hasher.init(cfg).finalize(message);};},/*** Creates a shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {Hasher} hasher The hasher to use in this HMAC helper.** @return {Function} The shortcut function.** @static** @example** var HmacSHA256 = CryptoJS.lib.Hasher._createHmacHelper(CryptoJS.algo.SHA256);*/_createHmacHelper: function (hasher) {return function (message, key) {return new C_algo.HMAC.init(hasher, key).finalize(message);};}});/*** Algorithm namespace.*/var C_algo = C.algo = {};return C;}(Math));(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var C_enc = C.enc;/*** Base64 encoding strategy.*/var Base64 = C_enc.Base64 = {/*** Converts a word array to a Base64 string.** @param {WordArray} wordArray The word array.** @return {string} The Base64 string.** @static** @example** var base64String = CryptoJS.enc.Base64.stringify(wordArray);*/stringify: function (wordArray) {// Shortcutsvar words = wordArray.words;var sigBytes = wordArray.sigBytes;var map = this._map;// Clamp excess bitswordArray.clamp();// Convertvar base64Chars = [];for (var i = 0; i < sigBytes; i += 3) {var byte1 = (words[i >>> 2] >>> (24 – (i % 4) * 8)) & 0xff;var byte2 = (words[(i + 1) >>> 2] >>> (24 – ((i + 1) % 4) * 8)) & 0xff;var byte3 = (words[(i + 2) >>> 2] >>> (24 – ((i + 2) % 4) * 8)) & 0xff;var triplet = (byte1 << 16) | (byte2 << 8) | byte3;for (var j = 0; (j < 4) && (i + j * 0.75 < sigBytes); j++) {base64Chars.push(map.charAt((triplet >>> (6 * (3 – j))) & 0x3f));}}// Add paddingvar paddingChar = map.charAt(64);if (paddingChar) {while (base64Chars.length % 4) {base64Chars.push(paddingChar);}}return base64Chars.join(”);},/*** Converts a Base64 string to a word array.** @param {string} base64Str The Base64 string.** @return {WordArray} The word array.** @static** @example** var wordArray = CryptoJS.enc.Base64.parse(base64String);*/parse: function (base64Str) {// Shortcutsvar base64StrLength = base64Str.length;var map = this._map;var reverseMap = this._reverseMap;if (!reverseMap) {reverseMap = this._reverseMap = [];for (var j = 0; j < map.length; j++) {reverseMap[map.charCodeAt(j)] = j;}}// Ignore paddingvar paddingChar = map.charAt(64);if (paddingChar) {var paddingIndex = base64Str.indexOf(paddingChar);if (paddingIndex !== -1) {base64StrLength = paddingIndex;}}// Convertreturn parseLoop(base64Str, base64StrLength, reverseMap);},_map: ‘ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’};function parseLoop(base64Str, base64StrLength, reverseMap) {var words = [];var nBytes = 0;for (var i = 0; i < base64StrLength; i++) {if (i % 4) {var bits1 = reverseMap[base64Str.charCodeAt(i – 1)] << ((i % 4) * 2);var bits2 = reverseMap[base64Str.charCodeAt(i)] >>> (6 – (i % 4) * 2);words[nBytes >>> 2] |= (bits1 | bits2) << (24 – (nBytes % 4) * 8);nBytes++;}}return WordArray.create(words, nBytes);}}());(function (Math) {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var Hasher = C_lib.Hasher;var C_algo = C.algo;// Constants tablevar T = [];// Compute constants(function () {for (var i = 0; i < 64; i++) {T[i] = (Math.abs(Math.sin(i + 1)) * 0x100000000) | 0;}}());/*** MD5 hash algorithm.*/var MD5 = C_algo.MD5 = Hasher.extend({_doReset: function () {this._hash = new WordArray.init([0x67452301, 0xefcdab89,0x98badcfe, 0x10325476]);},_doProcessBlock: function (M, offset) {// Swap endianfor (var i = 0; i < 16; i++) {// Shortcutsvar offset_i = offset + i;var M_offset_i = M[offset_i];M[offset_i] = ((((M_offset_i << 8) | (M_offset_i >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((M_offset_i << 24) | (M_offset_i >>> 8)) & 0xff00ff00));}// Shortcutsvar H = this._hash.words;var M_offset_0 = M[offset + 0];var M_offset_1 = M[offset + 1];var M_offset_2 = M[offset + 2];var M_offset_3 = M[offset + 3];var M_offset_4 = M[offset + 4];var M_offset_5 = M[offset + 5];var M_offset_6 = M[offset + 6];var M_offset_7 = M[offset + 7];var M_offset_8 = M[offset + 8];var M_offset_9 = M[offset + 9];var M_offset_10 = M[offset + 10];var M_offset_11 = M[offset + 11];var M_offset_12 = M[offset + 12];var M_offset_13 = M[offset + 13];var M_offset_14 = M[offset + 14];var M_offset_15 = M[offset + 15];// Working varialbesvar a = H[0];var b = H[1];var c = H[2];var d = H[3];// Computationa = FF(a, b, c, d, M_offset_0, 7, T[0]);d = FF(d, a, b, c, M_offset_1, 12, T[1]);c = FF(c, d, a, b, M_offset_2, 17, T[2]);b = FF(b, c, d, a, M_offset_3, 22, T[3]);a = FF(a, b, c, d, M_offset_4, 7, T[4]);d = FF(d, a, b, c, M_offset_5, 12, T[5]);c = FF(c, d, a, b, M_offset_6, 17, T[6]);b = FF(b, c, d, a, M_offset_7, 22, T[7]);a = FF(a, b, c, d, M_offset_8, 7, T[8]);d = FF(d, a, b, c, M_offset_9, 12, T[9]);c = FF(c, d, a, b, M_offset_10, 17, T[10]);b = FF(b, c, d, a, M_offset_11, 22, T[11]);a = FF(a, b, c, d, M_offset_12, 7, T[12]);d = FF(d, a, b, c, M_offset_13, 12, T[13]);c = FF(c, d, a, b, M_offset_14, 17, T[14]);b = FF(b, c, d, a, M_offset_15, 22, T[15]);a = GG(a, b, c, d, M_offset_1, 5, T[16]);d = GG(d, a, b, c, M_offset_6, 9, T[17]);c = GG(c, d, a, b, M_offset_11, 14, T[18]);b = GG(b, c, d, a, M_offset_0, 20, T[19]);a = GG(a, b, c, d, M_offset_5, 5, T[20]);d = GG(d, a, b, c, M_offset_10, 9, T[21]);c = GG(c, d, a, b, M_offset_15, 14, T[22]);b = GG(b, c, d, a, M_offset_4, 20, T[23]);a = GG(a, b, c, d, M_offset_9, 5, T[24]);d = GG(d, a, b, c, M_offset_14, 9, T[25]);c = GG(c, d, a, b, M_offset_3, 14, T[26]);b = GG(b, c, d, a, M_offset_8, 20, T[27]);a = GG(a, b, c, d, M_offset_13, 5, T[28]);d = GG(d, a, b, c, M_offset_2, 9, T[29]);c = GG(c, d, a, b, M_offset_7, 14, T[30]);b = GG(b, c, d, a, M_offset_12, 20, T[31]);a = HH(a, b, c, d, M_offset_5, 4, T[32]);d = HH(d, a, b, c, M_offset_8, 11, T[33]);c = HH(c, d, a, b, M_offset_11, 16, T[34]);b = HH(b, c, d, a, M_offset_14, 23, T[35]);a = HH(a, b, c, d, M_offset_1, 4, T[36]);d = HH(d, a, b, c, M_offset_4, 11, T[37]);c = HH(c, d, a, b, M_offset_7, 16, T[38]);b = HH(b, c, d, a, M_offset_10, 23, T[39]);a = HH(a, b, c, d, M_offset_13, 4, T[40]);d = HH(d, a, b, c, M_offset_0, 11, T[41]);c = HH(c, d, a, b, M_offset_3, 16, T[42]);b = HH(b, c, d, a, M_offset_6, 23, T[43]);a = HH(a, b, c, d, M_offset_9, 4, T[44]);d = HH(d, a, b, c, M_offset_12, 11, T[45]);c = HH(c, d, a, b, M_offset_15, 16, T[46]);b = HH(b, c, d, a, M_offset_2, 23, T[47]);a = II(a, b, c, d, M_offset_0, 6, T[48]);d = II(d, a, b, c, M_offset_7, 10, T[49]);c = II(c, d, a, b, M_offset_14, 15, T[50]);b = II(b, c, d, a, M_offset_5, 21, T[51]);a = II(a, b, c, d, M_offset_12, 6, T[52]);d = II(d, a, b, c, M_offset_3, 10, T[53]);c = II(c, d, a, b, M_offset_10, 15, T[54]);b = II(b, c, d, a, M_offset_1, 21, T[55]);a = II(a, b, c, d, M_offset_8, 6, T[56]);d = II(d, a, b, c, M_offset_15, 10, T[57]);c = II(c, d, a, b, M_offset_6, 15, T[58]);b = II(b, c, d, a, M_offset_13, 21, T[59]);a = II(a, b, c, d, M_offset_4, 6, T[60]);d = II(d, a, b, c, M_offset_11, 10, T[61]);c = II(c, d, a, b, M_offset_2, 15, T[62]);b = II(b, c, d, a, M_offset_9, 21, T[63]);// Intermediate hash valueH[0] = (H[0] + a) | 0;H[1] = (H[1] + b) | 0;H[2] = (H[2] + c) | 0;H[3] = (H[3] + d) | 0;},_doFinalize: function () {// Shortcutsvar data = this._data;var dataWords = data.words;var nBitsTotal = this._nDataBytes * 8;var nBitsLeft = data.sigBytes * 8;// Add paddingdataWords[nBitsLeft >>> 5] |= 0x80 << (24 – nBitsLeft % 32);var nBitsTotalH = Math.floor(nBitsTotal / 0x100000000);var nBitsTotalL = nBitsTotal;dataWords[(((nBitsLeft + 64) >>> 9) << 4) + 15] = ((((nBitsTotalH << 8) | (nBitsTotalH >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((nBitsTotalH << 24) | (nBitsTotalH >>> 8)) & 0xff00ff00));dataWords[(((nBitsLeft + 64) >>> 9) << 4) + 14] = ((((nBitsTotalL << 8) | (nBitsTotalL >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((nBitsTotalL << 24) | (nBitsTotalL >>> 8)) & 0xff00ff00));data.sigBytes = (dataWords.length + 1) * 4;// Hash final blocksthis._process();// Shortcutsvar hash = this._hash;var H = hash.words;// Swap endianfor (var i = 0; i < 4; i++) {// Shortcutvar H_i = H[i];H[i] = (((H_i << 8) | (H_i >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((H_i << 24) | (H_i >>> 8)) & 0xff00ff00);}// Return final computed hashreturn hash;},clone: function () {var clone = Hasher.clone.call(this);clone._hash = this._hash.clone();return clone;}});function FF(a, b, c, d, x, s, t) {var n = a + ((b & c) | (~b & d)) + x + t;return ((n << s) | (n >>> (32 – s))) + b;}function GG(a, b, c, d, x, s, t) {var n = a + ((b & d) | (c & ~d)) + x + t;return ((n << s) | (n >>> (32 – s))) + b;}function HH(a, b, c, d, x, s, t) {var n = a + (b ^ c ^ d) + x + t;return ((n << s) | (n >>> (32 – s))) + b;}function II(a, b, c, d, x, s, t) {var n = a + (c ^ (b | ~d)) + x + t;return ((n << s) | (n >>> (32 – s))) + b;}/*** Shortcut function to the hasher’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.** @return {WordArray} The hash.** @static** @example** var hash = CryptoJS.MD5(‘message’);* var hash = CryptoJS.MD5(wordArray);*/C.MD5 = Hasher._createHelper(MD5);/*** Shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @return {WordArray} The HMAC.** @static** @example** var hmac = CryptoJS.HmacMD5(message, key);*/C.HmacMD5 = Hasher._createHmacHelper(MD5);}(Math));(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var Hasher = C_lib.Hasher;var C_algo = C.algo;// Reusable objectvar W = [];/*** SHA-1 hash algorithm.*/var SHA1 = C_algo.SHA1 = Hasher.extend({_doReset: function () {this._hash = new WordArray.init([0x67452301, 0xefcdab89,0x98badcfe, 0x10325476,0xc3d2e1f0]);},_doProcessBlock: function (M, offset) {// Shortcutvar H = this._hash.words;// Working variablesvar a = H[0];var b = H[1];var c = H[2];var d = H[3];var e = H[4];// Computationfor (var i = 0; i < 80; i++) {if (i < 16) {W[i] = M[offset + i] | 0;} else {var n = W[i – 3] ^ W[i – 8] ^ W[i – 14] ^ W[i – 16];W[i] = (n << 1) | (n >>> 31);}var t = ((a << 5) | (a >>> 27)) + e + W[i];if (i < 20) {t += ((b & c) | (~b & d)) + 0x5a827999;} else if (i < 40) {t += (b ^ c ^ d) + 0x6ed9eba1;} else if (i < 60) {t += ((b & c) | (b & d) | (c & d)) – 0x70e44324;} else /* if (i < 80) */ {t += (b ^ c ^ d) – 0x359d3e2a;}e = d;d = c;c = (b << 30) | (b >>> 2);b = a;a = t;}// Intermediate hash valueH[0] = (H[0] + a) | 0;H[1] = (H[1] + b) | 0;H[2] = (H[2] + c) | 0;H[3] = (H[3] + d) | 0;H[4] = (H[4] + e) | 0;},_doFinalize: function () {// Shortcutsvar data = this._data;var dataWords = data.words;var nBitsTotal = this._nDataBytes * 8;var nBitsLeft = data.sigBytes * 8;// Add paddingdataWords[nBitsLeft >>> 5] |= 0x80 << (24 – nBitsLeft % 32);dataWords[(((nBitsLeft + 64) >>> 9) << 4) + 14] = Math.floor(nBitsTotal / 0x100000000);dataWords[(((nBitsLeft + 64) >>> 9) << 4) + 15] = nBitsTotal;data.sigBytes = dataWords.length * 4;// Hash final blocksthis._process();// Return final computed hashreturn this._hash;},clone: function () {var clone = Hasher.clone.call(this);clone._hash = this._hash.clone();return clone;}});/*** Shortcut function to the hasher’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.** @return {WordArray} The hash.** @static** @example** var hash = CryptoJS.SHA1(‘message’);* var hash = CryptoJS.SHA1(wordArray);*/C.SHA1 = Hasher._createHelper(SHA1);/*** Shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @return {WordArray} The HMAC.** @static** @example** var hmac = CryptoJS.HmacSHA1(message, key);*/C.HmacSHA1 = Hasher._createHmacHelper(SHA1);}());(function (Math) {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var Hasher = C_lib.Hasher;var C_algo = C.algo;// Initialization and round constants tablesvar H = [];var K = [];// Compute constants(function () {function isPrime(n) {var sqrtN = Math.sqrt(n);for (var factor = 2; factor <= sqrtN; factor++) {if (!(n % factor)) {return false;}}return true;}function getFractionalBits(n) {return ((n – (n | 0)) * 0x100000000) | 0;}var n = 2;var nPrime = 0;while (nPrime < 64) {if (isPrime(n)) {if (nPrime < 8) {H[nPrime] = getFractionalBits(Math.pow(n, 1 / 2));}K[nPrime] = getFractionalBits(Math.pow(n, 1 / 3));nPrime++;}n++;}}());// Reusable objectvar W = [];/*** SHA-256 hash algorithm.*/var SHA256 = C_algo.SHA256 = Hasher.extend({_doReset: function () {this._hash = new WordArray.init(H.slice(0));},_doProcessBlock: function (M, offset) {// Shortcutvar H = this._hash.words;// Working variablesvar a = H[0];var b = H[1];var c = H[2];var d = H[3];var e = H[4];var f = H[5];var g = H[6];var h = H[7];// Computationfor (var i = 0; i < 64; i++) {if (i < 16) {W[i] = M[offset + i] | 0;} else {var gamma0x = W[i – 15];var gamma0 = ((gamma0x << 25) | (gamma0x >>> 7)) ^((gamma0x << 14) | (gamma0x >>> 18)) ^(gamma0x >>> 3);var gamma1x = W[i – 2];var gamma1 = ((gamma1x << 15) | (gamma1x >>> 17)) ^((gamma1x << 13) | (gamma1x >>> 19)) ^(gamma1x >>> 10);W[i] = gamma0 + W[i – 7] + gamma1 + W[i – 16];}var ch = (e & f) ^ (~e & g);var maj = (a & b) ^ (a & c) ^ (b & c);var sigma0 = ((a << 30) | (a >>> 2)) ^ ((a << 19) | (a >>> 13)) ^ ((a << 10) | (a >>> 22));var sigma1 = ((e << 26) | (e >>> 6)) ^ ((e << 21) | (e >>> 11)) ^ ((e << 7) | (e >>> 25));var t1 = h + sigma1 + ch + K[i] + W[i];var t2 = sigma0 + maj;h = g;g = f;f = e;e = (d + t1) | 0;d = c;c = b;b = a;a = (t1 + t2) | 0;}// Intermediate hash valueH[0] = (H[0] + a) | 0;H[1] = (H[1] + b) | 0;H[2] = (H[2] + c) | 0;H[3] = (H[3] + d) | 0;H[4] = (H[4] + e) | 0;H[5] = (H[5] + f) | 0;H[6] = (H[6] + g) | 0;H[7] = (H[7] + h) | 0;},_doFinalize: function () {// Shortcutsvar data = this._data;var dataWords = data.words;var nBitsTotal = this._nDataBytes * 8;var nBitsLeft = data.sigBytes * 8;// Add paddingdataWords[nBitsLeft >>> 5] |= 0x80 << (24 – nBitsLeft % 32);dataWords[(((nBitsLeft + 64) >>> 9) << 4) + 14] = Math.floor(nBitsTotal / 0x100000000);dataWords[(((nBitsLeft + 64) >>> 9) << 4) + 15] = nBitsTotal;data.sigBytes = dataWords.length * 4;// Hash final blocksthis._process();// Return final computed hashreturn this._hash;},clone: function () {var clone = Hasher.clone.call(this);clone._hash = this._hash.clone();return clone;}});/*** Shortcut function to the hasher’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.** @return {WordArray} The hash.** @static** @example** var hash = CryptoJS.SHA256(‘message’);* var hash = CryptoJS.SHA256(wordArray);*/C.SHA256 = Hasher._createHelper(SHA256);/*** Shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @return {WordArray} The HMAC.** @static** @example** var hmac = CryptoJS.HmacSHA256(message, key);*/C.HmacSHA256 = Hasher._createHmacHelper(SHA256);}(Math));(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var C_enc = C.enc;/*** UTF-16 BE encoding strategy.*/var Utf16BE = C_enc.Utf16 = C_enc.Utf16BE = {/*** Converts a word array to a UTF-16 BE string.** @param {WordArray} wordArray The word array.** @return {string} The UTF-16 BE string.** @static** @example** var utf16String = CryptoJS.enc.Utf16.stringify(wordArray);*/stringify: function (wordArray) {// Shortcutsvar words = wordArray.words;var sigBytes = wordArray.sigBytes;// Convertvar utf16Chars = [];for (var i = 0; i < sigBytes; i += 2) {var codePoint = (words[i >>> 2] >>> (16 – (i % 4) * 8)) & 0xffff;utf16Chars.push(String.fromCharCode(codePoint));}return utf16Chars.join(”);},/*** Converts a UTF-16 BE string to a word array.** @param {string} utf16Str The UTF-16 BE string.** @return {WordArray} The word array.** @static** @example** var wordArray = CryptoJS.enc.Utf16.parse(utf16String);*/parse: function (utf16Str) {// Shortcutvar utf16StrLength = utf16Str.length;// Convertvar words = [];for (var i = 0; i < utf16StrLength; i++) {words[i >>> 1] |= utf16Str.charCodeAt(i) << (16 – (i % 2) * 16);}return WordArray.create(words, utf16StrLength * 2);}};/*** UTF-16 LE encoding strategy.*/C_enc.Utf16LE = {/*** Converts a word array to a UTF-16 LE string.** @param {WordArray} wordArray The word array.** @return {string} The UTF-16 LE string.** @static** @example** var utf16Str = CryptoJS.enc.Utf16LE.stringify(wordArray);*/stringify: function (wordArray) {// Shortcutsvar words = wordArray.words;var sigBytes = wordArray.sigBytes;// Convertvar utf16Chars = [];for (var i = 0; i < sigBytes; i += 2) {var codePoint = swapEndian((words[i >>> 2] >>> (16 – (i % 4) * 8)) & 0xffff);utf16Chars.push(String.fromCharCode(codePoint));}return utf16Chars.join(”);},/*** Converts a UTF-16 LE string to a word array.** @param {string} utf16Str The UTF-16 LE string.** @return {WordArray} The word array.** @static** @example** var wordArray = CryptoJS.enc.Utf16LE.parse(utf16Str);*/parse: function (utf16Str) {// Shortcutvar utf16StrLength = utf16Str.length;// Convertvar words = [];for (var i = 0; i < utf16StrLength; i++) {words[i >>> 1] |= swapEndian(utf16Str.charCodeAt(i) << (16 – (i % 2) * 16));}return WordArray.create(words, utf16StrLength * 2);}};function swapEndian(word) {return ((word << 8) & 0xff00ff00) | ((word >>> 8) & 0x00ff00ff);}}());(function () {// Check if typed arrays are supportedif (typeof ArrayBuffer != ‘function’) {return;}// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;// Reference original initvar superInit = WordArray.init;// Augment WordArray.init to handle typed arraysvar subInit = WordArray.init = function (typedArray) {// Convert buffers to uint8if (typedArray instanceof ArrayBuffer) {typedArray = new Uint8Array(typedArray);}// Convert other array views to uint8if (typedArray instanceof Int8Array ||(typeof Uint8ClampedArray !== “undefined” && typedArray instanceof Uint8ClampedArray) ||typedArray instanceof Int16Array ||typedArray instanceof Uint16Array ||typedArray instanceof Int32Array ||typedArray instanceof Uint32Array ||typedArray instanceof Float32Array ||typedArray instanceof Float64Array) {typedArray = new Uint8Array(typedArray.buffer, typedArray.byteOffset, typedArray.byteLength);}// Handle Uint8Arrayif (typedArray instanceof Uint8Array) {// Shortcutvar typedArrayByteLength = typedArray.byteLength;// Extract bytesvar words = [];for (var i = 0; i < typedArrayByteLength; i++) {words[i >>> 2] |= typedArray[i] << (24 – (i % 4) * 8);}// Initialize this word arraysuperInit.call(this, words, typedArrayByteLength);} else {// Else call normal initsuperInit.apply(this, arguments);}};subInit.prototype = WordArray;}());/** @preserve(c) 2012 by Cédric Mesnil. All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.*/(function (Math) {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var Hasher = C_lib.Hasher;var C_algo = C.algo;// Constants tablevar _zl = WordArray.create([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,7, 4, 13, 1, 10, 6, 15, 3, 12, 0, 9, 5, 2, 14, 11, 8,3, 10, 14, 4, 9, 15, 8, 1, 2, 7, 0, 6, 13, 11, 5, 12,1, 9, 11, 10, 0, 8, 12, 4, 13, 3, 7, 15, 14, 5, 6, 2,4, 0, 5, 9, 7, 12, 2, 10, 14, 1, 3, 8, 11, 6, 15, 13]);var _zr = WordArray.create([5, 14, 7, 0, 9, 2, 11, 4, 13, 6, 15, 8, 1, 10, 3, 12,6, 11, 3, 7, 0, 13, 5, 10, 14, 15, 8, 12, 4, 9, 1, 2,15, 5, 1, 3, 7, 14, 6, 9, 11, 8, 12, 2, 10, 0, 4, 13,8, 6, 4, 1, 3, 11, 15, 0, 5, 12, 2, 13, 9, 7, 10, 14,12, 15, 10, 4, 1, 5, 8, 7, 6, 2, 13, 14, 0, 3, 9, 11]);var _sl = WordArray.create([11, 14, 15, 12, 5, 8, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 6, 7, 9, 8,7, 6, 8, 13, 11, 9, 7, 15, 7, 12, 15, 9, 11, 7, 13, 12,11, 13, 6, 7, 14, 9, 13, 15, 14, 8, 13, 6, 5, 12, 7, 5,11, 12, 14, 15, 14, 15, 9, 8, 9, 14, 5, 6, 8, 6, 5, 12,9, 15, 5, 11, 6, 8, 13, 12, 5, 12, 13, 14, 11, 8, 5, 6 ]);var _sr = WordArray.create([8, 9, 9, 11, 13, 15, 15, 5, 7, 7, 8, 11, 14, 14, 12, 6,9, 13, 15, 7, 12, 8, 9, 11, 7, 7, 12, 7, 6, 15, 13, 11,9, 7, 15, 11, 8, 6, 6, 14, 12, 13, 5, 14, 13, 13, 7, 5,15, 5, 8, 11, 14, 14, 6, 14, 6, 9, 12, 9, 12, 5, 15, 8,8, 5, 12, 9, 12, 5, 14, 6, 8, 13, 6, 5, 15, 13, 11, 11 ]);var _hl = WordArray.create([ 0x00000000, 0x5A827999, 0x6ED9EBA1, 0x8F1BBCDC, 0xA953FD4E]);var _hr = WordArray.create([ 0x50A28BE6, 0x5C4DD124, 0x6D703EF3, 0x7A6D76E9, 0x00000000]);/*** RIPEMD160 hash algorithm.*/var RIPEMD160 = C_algo.RIPEMD160 = Hasher.extend({_doReset: function () {this._hash = WordArray.create([0x67452301, 0xEFCDAB89, 0x98BADCFE, 0x10325476, 0xC3D2E1F0]);},_doProcessBlock: function (M, offset) {// Swap endianfor (var i = 0; i < 16; i++) {// Shortcutsvar offset_i = offset + i;var M_offset_i = M[offset_i];// SwapM[offset_i] = ((((M_offset_i << 8) | (M_offset_i >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((M_offset_i << 24) | (M_offset_i >>> 8)) & 0xff00ff00));}// Shortcutvar H = this._hash.words;var hl = _hl.words;var hr = _hr.words;var zl = _zl.words;var zr = _zr.words;var sl = _sl.words;var sr = _sr.words;// Working variablesvar al, bl, cl, dl, el;var ar, br, cr, dr, er;ar = al = H[0];br = bl = H[1];cr = cl = H[2];dr = dl = H[3];er = el = H[4];// Computationvar t;for (var i = 0; i < 80; i += 1) {t = (al + M[offset+zl[i]])|0;if (i<16){t += f1(bl,cl,dl) + hl[0];} else if (i<32) {t += f2(bl,cl,dl) + hl[1];} else if (i<48) {t += f3(bl,cl,dl) + hl[2];} else if (i<64) {t += f4(bl,cl,dl) + hl[3];} else {// if (i<80) {t += f5(bl,cl,dl) + hl[4];}t = t|0;t = rotl(t,sl[i]);t = (t+el)|0;al = el;el = dl;dl = rotl(cl, 10);cl = bl;bl = t;t = (ar + M[offset+zr[i]])|0;if (i<16){t += f5(br,cr,dr) + hr[0];} else if (i<32) {t += f4(br,cr,dr) + hr[1];} else if (i<48) {t += f3(br,cr,dr) + hr[2];} else if (i<64) {t += f2(br,cr,dr) + hr[3];} else {// if (i<80) {t += f1(br,cr,dr) + hr[4];}t = t|0;t = rotl(t,sr[i]) ;t = (t+er)|0;ar = er;er = dr;dr = rotl(cr, 10);cr = br;br = t;}// Intermediate hash valuet = (H[1] + cl + dr)|0;H[1] = (H[2] + dl + er)|0;H[2] = (H[3] + el + ar)|0;H[3] = (H[4] + al + br)|0;H[4] = (H[0] + bl + cr)|0;H[0] = t;},_doFinalize: function () {// Shortcutsvar data = this._data;var dataWords = data.words;var nBitsTotal = this._nDataBytes * 8;var nBitsLeft = data.sigBytes * 8;// Add paddingdataWords[nBitsLeft >>> 5] |= 0x80 << (24 – nBitsLeft % 32);dataWords[(((nBitsLeft + 64) >>> 9) << 4) + 14] = ((((nBitsTotal << 8) | (nBitsTotal >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((nBitsTotal << 24) | (nBitsTotal >>> 8)) & 0xff00ff00));data.sigBytes = (dataWords.length + 1) * 4;// Hash final blocksthis._process();// Shortcutsvar hash = this._hash;var H = hash.words;// Swap endianfor (var i = 0; i < 5; i++) {// Shortcutvar H_i = H[i];// SwapH[i] = (((H_i << 8) | (H_i >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((H_i << 24) | (H_i >>> 8)) & 0xff00ff00);}// Return final computed hashreturn hash;},clone: function () {var clone = Hasher.clone.call(this);clone._hash = this._hash.clone();return clone;}});function f1(x, y, z) {return ((x) ^ (y) ^ (z));}function f2(x, y, z) {return (((x)&(y)) | ((~x)&(z)));}function f3(x, y, z) {return (((x) | (~(y))) ^ (z));}function f4(x, y, z) {return (((x) & (z)) | ((y)&(~(z))));}function f5(x, y, z) {return ((x) ^ ((y) |(~(z))));}function rotl(x,n) {return (x<<n) | (x>>>(32-n));}/*** Shortcut function to the hasher’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.** @return {WordArray} The hash.** @static** @example** var hash = CryptoJS.RIPEMD160(‘message’);* var hash = CryptoJS.RIPEMD160(wordArray);*/C.RIPEMD160 = Hasher._createHelper(RIPEMD160);/*** Shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @return {WordArray} The HMAC.** @static** @example** var hmac = CryptoJS.HmacRIPEMD160(message, key);*/C.HmacRIPEMD160 = Hasher._createHmacHelper(RIPEMD160);}(Math));(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var Base = C_lib.Base;var C_enc = C.enc;var Utf8 = C_enc.Utf8;var C_algo = C.algo;/*** HMAC algorithm.*/var HMAC = C_algo.HMAC = Base.extend({/*** Initializes a newly created HMAC.** @param {Hasher} hasher The hash algorithm to use.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @example** var hmacHasher = CryptoJS.algo.HMAC.create(CryptoJS.algo.SHA256, key);*/init: function (hasher, key) {// Init hasherhasher = this._hasher = new hasher.init();// Convert string to WordArray, else assume WordArray alreadyif (typeof key == ‘string’) {key = Utf8.parse(key);}// Shortcutsvar hasherBlockSize = hasher.blockSize;var hasherBlockSizeBytes = hasherBlockSize * 4;// Allow arbitrary length keysif (key.sigBytes > hasherBlockSizeBytes) {key = hasher.finalize(key);}// Clamp excess bitskey.clamp();// Clone key for inner and outer padsvar oKey = this._oKey = key.clone();var iKey = this._iKey = key.clone();// Shortcutsvar oKeyWords = oKey.words;var iKeyWords = iKey.words;// XOR keys with pad constantsfor (var i = 0; i < hasherBlockSize; i++) {oKeyWords[i] ^= 0x5c5c5c5c;iKeyWords[i] ^= 0x36363636;}oKey.sigBytes = iKey.sigBytes = hasherBlockSizeBytes;// Set initial valuesthis.reset();},/*** Resets this HMAC to its initial state.** @example** hmacHasher.reset();*/reset: function () {// Shortcutvar hasher = this._hasher;// Resethasher.reset();hasher.update(this._iKey);},/*** Updates this HMAC with a message.** @param {WordArray|string} messageUpdate The message to append.** @return {HMAC} This HMAC instance.** @example** hmacHasher.update(‘message’);* hmacHasher.update(wordArray);*/update: function (messageUpdate) {this._hasher.update(messageUpdate);// Chainablereturn this;},/*** Finalizes the HMAC computation.* Note that the finalize operation is effectively a destructive, read-once operation.** @param {WordArray|string} messageUpdate (Optional) A final message update.** @return {WordArray} The HMAC.** @example** var hmac = hmacHasher.finalize();* var hmac = hmacHasher.finalize(‘message’);* var hmac = hmacHasher.finalize(wordArray);*/finalize: function (messageUpdate) {// Shortcutvar hasher = this._hasher;// Compute HMACvar innerHash = hasher.finalize(messageUpdate);hasher.reset();var hmac = hasher.finalize(this._oKey.clone().concat(innerHash));return hmac;}});}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var Base = C_lib.Base;var WordArray = C_lib.WordArray;var C_algo = C.algo;var SHA1 = C_algo.SHA1;var HMAC = C_algo.HMAC;/*** Password-Based Key Derivation Function 2 algorithm.*/var PBKDF2 = C_algo.PBKDF2 = Base.extend({/*** Configuration options.** @property {number} keySize The key size in words to generate. Default: 4 (128 bits)* @property {Hasher} hasher The hasher to use. Default: SHA1* @property {number} iterations The number of iterations to perform. Default: 1*/cfg: Base.extend({keySize: 128/32,hasher: SHA1,iterations: 1}),/*** Initializes a newly created key derivation function.** @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for the derivation.** @example** var kdf = CryptoJS.algo.PBKDF2.create();* var kdf = CryptoJS.algo.PBKDF2.create({ keySize: 8 });* var kdf = CryptoJS.algo.PBKDF2.create({ keySize: 8, iterations: 1000 });*/init: function (cfg) {this.cfg = this.cfg.extend(cfg);},/*** Computes the Password-Based Key Derivation Function 2.** @param {WordArray|string} password The password.* @param {WordArray|string} salt A salt.** @return {WordArray} The derived key.** @example** var key = kdf.compute(password, salt);*/compute: function (password, salt) {// Shortcutvar cfg = this.cfg;// Init HMACvar hmac = HMAC.create(cfg.hasher, password);// Initial valuesvar derivedKey = WordArray.create();var blockIndex = WordArray.create([0x00000001]);// Shortcutsvar derivedKeyWords = derivedKey.words;var blockIndexWords = blockIndex.words;var keySize = cfg.keySize;var iterations = cfg.iterations;// Generate keywhile (derivedKeyWords.length < keySize) {var block = hmac.update(salt).finalize(blockIndex);hmac.reset();// Shortcutsvar blockWords = block.words;var blockWordsLength = blockWords.length;// Iterationsvar intermediate = block;for (var i = 1; i < iterations; i++) {intermediate = hmac.finalize(intermediate);hmac.reset();// Shortcutvar intermediateWords = intermediate.words;// XOR intermediate with blockfor (var j = 0; j < blockWordsLength; j++) {blockWords[j] ^= intermediateWords[j];}}derivedKey.concat(block);blockIndexWords[0]++;}derivedKey.sigBytes = keySize * 4;return derivedKey;}});/*** Computes the Password-Based Key Derivation Function 2.** @param {WordArray|string} password The password.* @param {WordArray|string} salt A salt.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this computation.** @return {WordArray} The derived key.** @static** @example** var key = CryptoJS.PBKDF2(password, salt);* var key = CryptoJS.PBKDF2(password, salt, { keySize: 8 });* var key = CryptoJS.PBKDF2(password, salt, { keySize: 8, iterations: 1000 });*/C.PBKDF2 = function (password, salt, cfg) {return PBKDF2.create(cfg).compute(password, salt);};}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var Base = C_lib.Base;var WordArray = C_lib.WordArray;var C_algo = C.algo;var MD5 = C_algo.MD5;/*** This key derivation function is meant to conform with EVP_BytesToKey.* www.openssl.org/docs/crypto/EVP_BytesToKey.html*/var EvpKDF = C_algo.EvpKDF = Base.extend({/*** Configuration options.** @property {number} keySize The key size in words to generate. Default: 4 (128 bits)* @property {Hasher} hasher The hash algorithm to use. Default: MD5* @property {number} iterations The number of iterations to perform. Default: 1*/cfg: Base.extend({keySize: 128/32,hasher: MD5,iterations: 1}),/*** Initializes a newly created key derivation function.** @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for the derivation.** @example** var kdf = CryptoJS.algo.EvpKDF.create();* var kdf = CryptoJS.algo.EvpKDF.create({ keySize: 8 });* var kdf = CryptoJS.algo.EvpKDF.create({ keySize: 8, iterations: 1000 });*/init: function (cfg) {this.cfg = this.cfg.extend(cfg);},/*** Derives a key from a password.** @param {WordArray|string} password The password.* @param {WordArray|string} salt A salt.** @return {WordArray} The derived key.** @example** var key = kdf.compute(password, salt);*/compute: function (password, salt) {// Shortcutvar cfg = this.cfg;// Init hashervar hasher = cfg.hasher.create();// Initial valuesvar derivedKey = WordArray.create();// Shortcutsvar derivedKeyWords = derivedKey.words;var keySize = cfg.keySize;var iterations = cfg.iterations;// Generate keywhile (derivedKeyWords.length < keySize) {if (block) {hasher.update(block);}var block = hasher.update(password).finalize(salt);hasher.reset();// Iterationsfor (var i = 1; i < iterations; i++) {block = hasher.finalize(block);hasher.reset();}derivedKey.concat(block);}derivedKey.sigBytes = keySize * 4;return derivedKey;}});/*** Derives a key from a password.** @param {WordArray|string} password The password.* @param {WordArray|string} salt A salt.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this computation.** @return {WordArray} The derived key.** @static** @example** var key = CryptoJS.EvpKDF(password, salt);* var key = CryptoJS.EvpKDF(password, salt, { keySize: 8 });* var key = CryptoJS.EvpKDF(password, salt, { keySize: 8, iterations: 1000 });*/C.EvpKDF = function (password, salt, cfg) {return EvpKDF.create(cfg).compute(password, salt);};}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var C_algo = C.algo;var SHA256 = C_algo.SHA256;/*** SHA-224 hash algorithm.*/var SHA224 = C_algo.SHA224 = SHA256.extend({_doReset: function () {this._hash = new WordArray.init([0xc1059ed8, 0x367cd507, 0x3070dd17, 0xf70e5939,0xffc00b31, 0x68581511, 0x64f98fa7, 0xbefa4fa4]);},_doFinalize: function () {var hash = SHA256._doFinalize.call(this);hash.sigBytes -= 4;return hash;}});/*** Shortcut function to the hasher’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.** @return {WordArray} The hash.** @static** @example** var hash = CryptoJS.SHA224(‘message’);* var hash = CryptoJS.SHA224(wordArray);*/C.SHA224 = SHA256._createHelper(SHA224);/*** Shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @return {WordArray} The HMAC.** @static** @example** var hmac = CryptoJS.HmacSHA224(message, key);*/C.HmacSHA224 = SHA256._createHmacHelper(SHA224);}());(function (undefined) {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var Base = C_lib.Base;var X32WordArray = C_lib.WordArray;/*** x64 namespace.*/var C_x64 = C.x64 = {};/*** A 64-bit word.*/var X64Word = C_x64.Word = Base.extend({/*** Initializes a newly created 64-bit word.** @param {number} high The high 32 bits.* @param {number} low The low 32 bits.** @example** var x64Word = CryptoJS.x64.Word.create(0x00010203, 0x04050607);*/init: function (high, low) {this.high = high;this.low = low;}/*** Bitwise NOTs this word.** @return {X64Word} A new x64-Word object after negating.** @example** var negated = x64Word.not();*/// not: function () {// var high = ~this.high;// var low = ~this.low;// return X64Word.create(high, low);// },/*** Bitwise ANDs this word with the passed word.** @param {X64Word} word The x64-Word to AND with this word.** @return {X64Word} A new x64-Word object after ANDing.** @example** var anded = x64Word.and(anotherX64Word);*/// and: function (word) {// var high = this.high & word.high;// var low = this.low & word.low;// return X64Word.create(high, low);// },/*** Bitwise ORs this word with the passed word.** @param {X64Word} word The x64-Word to OR with this word.** @return {X64Word} A new x64-Word object after ORing.** @example** var ored = x64Word.or(anotherX64Word);*/// or: function (word) {// var high = this.high | word.high;// var low = this.low | word.low;// return X64Word.create(high, low);// },/*** Bitwise XORs this word with the passed word.** @param {X64Word} word The x64-Word to XOR with this word.** @return {X64Word} A new x64-Word object after XORing.** @example** var xored = x64Word.xor(anotherX64Word);*/// xor: function (word) {// var high = this.high ^ word.high;// var low = this.low ^ word.low;// return X64Word.create(high, low);// },/*** Shifts this word n bits to the left.** @param {number} n The number of bits to shift.** @return {X64Word} A new x64-Word object after shifting.** @example** var shifted = x64Word.shiftL(25);*/// shiftL: function (n) {// if (n < 32) {// var high = (this.high << n) | (this.low >>> (32 – n));// var low = this.low << n;// } else {// var high = this.low << (n – 32);// var low = 0;// }// return X64Word.create(high, low);// },/*** Shifts this word n bits to the right.** @param {number} n The number of bits to shift.** @return {X64Word} A new x64-Word object after shifting.** @example** var shifted = x64Word.shiftR(7);*/// shiftR: function (n) {// if (n < 32) {// var low = (this.low >>> n) | (this.high << (32 – n));// var high = this.high >>> n;// } else {// var low = this.high >>> (n – 32);// var high = 0;// }// return X64Word.create(high, low);// },/*** Rotates this word n bits to the left.** @param {number} n The number of bits to rotate.** @return {X64Word} A new x64-Word object after rotating.** @example** var rotated = x64Word.rotL(25);*/// rotL: function (n) {// return this.shiftL(n).or(this.shiftR(64 – n));// },/*** Rotates this word n bits to the right.** @param {number} n The number of bits to rotate.** @return {X64Word} A new x64-Word object after rotating.** @example** var rotated = x64Word.rotR(7);*/// rotR: function (n) {// return this.shiftR(n).or(this.shiftL(64 – n));// },/*** Adds this word with the passed word.** @param {X64Word} word The x64-Word to add with this word.** @return {X64Word} A new x64-Word object after adding.** @example** var added = x64Word.add(anotherX64Word);*/// add: function (word) {// var low = (this.low + word.low) | 0;// var carry = (low >>> 0) < (this.low >>> 0) ? 1 : 0;// var high = (this.high + word.high + carry) | 0;// return X64Word.create(high, low);// }});/*** An array of 64-bit words.** @property {Array} words The array of CryptoJS.x64.Word objects.* @property {number} sigBytes The number of significant bytes in this word array.*/var X64WordArray = C_x64.WordArray = Base.extend({/*** Initializes a newly created word array.** @param {Array} words (Optional) An array of CryptoJS.x64.Word objects.* @param {number} sigBytes (Optional) The number of significant bytes in the words.** @example** var wordArray = CryptoJS.x64.WordArray.create();** var wordArray = CryptoJS.x64.WordArray.create([* CryptoJS.x64.Word.create(0x00010203, 0x04050607),* CryptoJS.x64.Word.create(0x18191a1b, 0x1c1d1e1f)* ]);** var wordArray = CryptoJS.x64.WordArray.create([* CryptoJS.x64.Word.create(0x00010203, 0x04050607),* CryptoJS.x64.Word.create(0x18191a1b, 0x1c1d1e1f)* ], 10);*/init: function (words, sigBytes) {words = this.words = words || [];if (sigBytes != undefined) {this.sigBytes = sigBytes;} else {this.sigBytes = words.length * 8;}},/*** Converts this 64-bit word array to a 32-bit word array.** @return {CryptoJS.lib.WordArray} This word array’s data as a 32-bit word array.** @example** var x32WordArray = x64WordArray.toX32();*/toX32: function () {// Shortcutsvar x64Words = this.words;var x64WordsLength = x64Words.length;// Convertvar x32Words = [];for (var i = 0; i < x64WordsLength; i++) {var x64Word = x64Words[i];x32Words.push(x64Word.high);x32Words.push(x64Word.low);}return X32WordArray.create(x32Words, this.sigBytes);},/*** Creates a copy of this word array.** @return {X64WordArray} The clone.** @example** var clone = x64WordArray.clone();*/clone: function () {var clone = Base.clone.call(this);// Clone “words” arrayvar words = clone.words = this.words.slice(0);// Clone each X64Word objectvar wordsLength = words.length;for (var i = 0; i < wordsLength; i++) {words[i] = words[i].clone();}return clone;}});}());(function (Math) {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var Hasher = C_lib.Hasher;var C_x64 = C.x64;var X64Word = C_x64.Word;var C_algo = C.algo;// Constants tablesvar RHO_OFFSETS = [];var PI_INDEXES = [];var ROUND_CONSTANTS = [];// Compute Constants(function () {// Compute rho offset constantsvar x = 1, y = 0;for (var t = 0; t < 24; t++) {RHO_OFFSETS[x + 5 * y] = ((t + 1) * (t + 2) / 2) % 64;var newX = y % 5;var newY = (2 * x + 3 * y) % 5;x = newX;y = newY;}// Compute pi index constantsfor (var x = 0; x < 5; x++) {for (var y = 0; y < 5; y++) {PI_INDEXES[x + 5 * y] = y + ((2 * x + 3 * y) % 5) * 5;}}// Compute round constantsvar LFSR = 0x01;for (var i = 0; i < 24; i++) {var roundConstantMsw = 0;var roundConstantLsw = 0;for (var j = 0; j < 7; j++) {if (LFSR & 0x01) {var bitPosition = (1 << j) – 1;if (bitPosition < 32) {roundConstantLsw ^= 1 << bitPosition;} else /* if (bitPosition >= 32) */ {roundConstantMsw ^= 1 << (bitPosition – 32);}}// Compute next LFSRif (LFSR & 0x80) {// Primitive polynomial over GF(2): x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1LFSR = (LFSR << 1) ^ 0x71;} else {LFSR <<= 1;}}ROUND_CONSTANTS[i] = X64Word.create(roundConstantMsw, roundConstantLsw);}}());// Reusable objects for temporary valuesvar T = [];(function () {for (var i = 0; i < 25; i++) {T[i] = X64Word.create();}}());/*** SHA-3 hash algorithm.*/var SHA3 = C_algo.SHA3 = Hasher.extend({/*** Configuration options.** @property {number} outputLength* The desired number of bits in the output hash.* Only values permitted are: 224, 256, 384, 512.* Default: 512*/cfg: Hasher.cfg.extend({outputLength: 512}),_doReset: function () {var state = this._state = []for (var i = 0; i < 25; i++) {state[i] = new X64Word.init();}this.blockSize = (1600 – 2 * this.cfg.outputLength) / 32;},_doProcessBlock: function (M, offset) {// Shortcutsvar state = this._state;var nBlockSizeLanes = this.blockSize / 2;// Absorbfor (var i = 0; i < nBlockSizeLanes; i++) {// Shortcutsvar M2i = M[offset + 2 * i];var M2i1 = M[offset + 2 * i + 1];// Swap endianM2i = ((((M2i << 8) | (M2i >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((M2i << 24) | (M2i >>> 8)) & 0xff00ff00));M2i1 = ((((M2i1 << 8) | (M2i1 >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((M2i1 << 24) | (M2i1 >>> 8)) & 0xff00ff00));// Absorb message into statevar lane = state[i];lane.high ^= M2i1;lane.low ^= M2i;}// Roundsfor (var round = 0; round < 24; round++) {// Thetafor (var x = 0; x < 5; x++) {// Mix column lanesvar tMsw = 0, tLsw = 0;for (var y = 0; y < 5; y++) {var lane = state[x + 5 * y];tMsw ^= lane.high;tLsw ^= lane.low;}// Temporary valuesvar Tx = T[x];Tx.high = tMsw;Tx.low = tLsw;}for (var x = 0; x < 5; x++) {// Shortcutsvar Tx4 = T[(x + 4) % 5];var Tx1 = T[(x + 1) % 5];var Tx1Msw = Tx1.high;var Tx1Lsw = Tx1.low;// Mix surrounding columnsvar tMsw = Tx4.high ^ ((Tx1Msw << 1) | (Tx1Lsw >>> 31));var tLsw = Tx4.low ^ ((Tx1Lsw << 1) | (Tx1Msw >>> 31));for (var y = 0; y < 5; y++) {var lane = state[x + 5 * y];lane.high ^= tMsw;lane.low ^= tLsw;}}// Rho Pifor (var laneIndex = 1; laneIndex < 25; laneIndex++) {// Shortcutsvar lane = state[laneIndex];var laneMsw = lane.high;var laneLsw = lane.low;var rhoOffset = RHO_OFFSETS[laneIndex];// Rotate lanesif (rhoOffset < 32) {var tMsw = (laneMsw << rhoOffset) | (laneLsw >>> (32 – rhoOffset));var tLsw = (laneLsw << rhoOffset) | (laneMsw >>> (32 – rhoOffset));} else /* if (rhoOffset >= 32) */ {var tMsw = (laneLsw << (rhoOffset – 32)) | (laneMsw >>> (64 – rhoOffset));var tLsw = (laneMsw << (rhoOffset – 32)) | (laneLsw >>> (64 – rhoOffset));}// Transpose lanesvar TPiLane = T[PI_INDEXES[laneIndex]];TPiLane.high = tMsw;TPiLane.low = tLsw;}// Rho pi at x = y = 0var T0 = T[0];var state0 = state[0];T0.high = state0.high;T0.low = state0.low;// Chifor (var x = 0; x < 5; x++) {for (var y = 0; y < 5; y++) {// Shortcutsvar laneIndex = x + 5 * y;var lane = state[laneIndex];var TLane = T[laneIndex];var Tx1Lane = T[((x + 1) % 5) + 5 * y];var Tx2Lane = T[((x + 2) % 5) + 5 * y];// Mix rowslane.high = TLane.high ^ (~Tx1Lane.high & Tx2Lane.high);lane.low = TLane.low ^ (~Tx1Lane.low & Tx2Lane.low);}}// Iotavar lane = state[0];var roundConstant = ROUND_CONSTANTS[round];lane.high ^= roundConstant.high;lane.low ^= roundConstant.low;;}},_doFinalize: function () {// Shortcutsvar data = this._data;var dataWords = data.words;var nBitsTotal = this._nDataBytes * 8;var nBitsLeft = data.sigBytes * 8;var blockSizeBits = this.blockSize * 32;// Add paddingdataWords[nBitsLeft >>> 5] |= 0x1 << (24 – nBitsLeft % 32);dataWords[((Math.ceil((nBitsLeft + 1) / blockSizeBits) * blockSizeBits) >>> 5) – 1] |= 0x80;data.sigBytes = dataWords.length * 4;// Hash final blocksthis._process();// Shortcutsvar state = this._state;var outputLengthBytes = this.cfg.outputLength / 8;var outputLengthLanes = outputLengthBytes / 8;// Squeezevar hashWords = [];for (var i = 0; i < outputLengthLanes; i++) {// Shortcutsvar lane = state[i];var laneMsw = lane.high;var laneLsw = lane.low;// Swap endianlaneMsw = ((((laneMsw << 8) | (laneMsw >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((laneMsw << 24) | (laneMsw >>> 8)) & 0xff00ff00));laneLsw = ((((laneLsw << 8) | (laneLsw >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((laneLsw << 24) | (laneLsw >>> 8)) & 0xff00ff00));// Squeeze state to retrieve hashhashWords.push(laneLsw);hashWords.push(laneMsw);}// Return final computed hashreturn new WordArray.init(hashWords, outputLengthBytes);},clone: function () {var clone = Hasher.clone.call(this);var state = clone._state = this._state.slice(0);for (var i = 0; i < 25; i++) {state[i] = state[i].clone();}return clone;}});/*** Shortcut function to the hasher’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.** @return {WordArray} The hash.** @static** @example** var hash = CryptoJS.SHA3(‘message’);* var hash = CryptoJS.SHA3(wordArray);*/C.SHA3 = Hasher._createHelper(SHA3);/*** Shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @return {WordArray} The HMAC.** @static** @example** var hmac = CryptoJS.HmacSHA3(message, key);*/C.HmacSHA3 = Hasher._createHmacHelper(SHA3);}(Math));(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var Hasher = C_lib.Hasher;var C_x64 = C.x64;var X64Word = C_x64.Word;var X64WordArray = C_x64.WordArray;var C_algo = C.algo;function X64Word_create() {return X64Word.create.apply(X64Word, arguments);}// Constantsvar K = [X64Word_create(0x428a2f98, 0xd728ae22), X64Word_create(0x71374491, 0x23ef65cd),X64Word_create(0xb5c0fbcf, 0xec4d3b2f), X64Word_create(0xe9b5dba5, 0x8189dbbc),X64Word_create(0x3956c25b, 0xf348b538), X64Word_create(0x59f111f1, 0xb605d019),X64Word_create(0x923f82a4, 0xaf194f9b), X64Word_create(0xab1c5ed5, 0xda6d8118),X64Word_create(0xd807aa98, 0xa3030242), X64Word_create(0x12835b01, 0x45706fbe),X64Word_create(0x243185be, 0x4ee4b28c), X64Word_create(0x550c7dc3, 0xd5ffb4e2),X64Word_create(0x72be5d74, 0xf27b896f), X64Word_create(0x80deb1fe, 0x3b1696b1),X64Word_create(0x9bdc06a7, 0x25c71235), X64Word_create(0xc19bf174, 0xcf692694),X64Word_create(0xe49b69c1, 0x9ef14ad2), X64Word_create(0xefbe4786, 0x384f25e3),X64Word_create(0x0fc19dc6, 0x8b8cd5b5), X64Word_create(0x240ca1cc, 0x77ac9c65),X64Word_create(0x2de92c6f, 0x592b0275), X64Word_create(0x4a7484aa, 0x6ea6e483),X64Word_create(0x5cb0a9dc, 0xbd41fbd4), X64Word_create(0x76f988da, 0x831153b5),X64Word_create(0x983e5152, 0xee66dfab), X64Word_create(0xa831c66d, 0x2db43210),X64Word_create(0xb00327c8, 0x98fb213f), X64Word_create(0xbf597fc7, 0xbeef0ee4),X64Word_create(0xc6e00bf3, 0x3da88fc2), X64Word_create(0xd5a79147, 0x930aa725),X64Word_create(0x06ca6351, 0xe003826f), X64Word_create(0x14292967, 0x0a0e6e70),X64Word_create(0x27b70a85, 0x46d22ffc), X64Word_create(0x2e1b2138, 0x5c26c926),X64Word_create(0x4d2c6dfc, 0x5ac42aed), X64Word_create(0x53380d13, 0x9d95b3df),X64Word_create(0x650a7354, 0x8baf63de), X64Word_create(0x766a0abb, 0x3c77b2a8),X64Word_create(0x81c2c92e, 0x47edaee6), X64Word_create(0x92722c85, 0x1482353b),X64Word_create(0xa2bfe8a1, 0x4cf10364), X64Word_create(0xa81a664b, 0xbc423001),X64Word_create(0xc24b8b70, 0xd0f89791), X64Word_create(0xc76c51a3, 0x0654be30),X64Word_create(0xd192e819, 0xd6ef5218), X64Word_create(0xd6990624, 0x5565a910),X64Word_create(0xf40e3585, 0x5771202a), X64Word_create(0x106aa070, 0x32bbd1b8),X64Word_create(0x19a4c116, 0xb8d2d0c8), X64Word_create(0x1e376c08, 0x5141ab53),X64Word_create(0x2748774c, 0xdf8eeb99), X64Word_create(0x34b0bcb5, 0xe19b48a8),X64Word_create(0x391c0cb3, 0xc5c95a63), X64Word_create(0x4ed8aa4a, 0xe3418acb),X64Word_create(0x5b9cca4f, 0x7763e373), X64Word_create(0x682e6ff3, 0xd6b2b8a3),X64Word_create(0x748f82ee, 0x5defb2fc), X64Word_create(0x78a5636f, 0x43172f60),X64Word_create(0x84c87814, 0xa1f0ab72), X64Word_create(0x8cc70208, 0x1a6439ec),X64Word_create(0x90befffa, 0x23631e28), X64Word_create(0xa4506ceb, 0xde82bde9),X64Word_create(0xbef9a3f7, 0xb2c67915), X64Word_create(0xc67178f2, 0xe372532b),X64Word_create(0xca273ece, 0xea26619c), X64Word_create(0xd186b8c7, 0x21c0c207),X64Word_create(0xeada7dd6, 0xcde0eb1e), X64Word_create(0xf57d4f7f, 0xee6ed178),X64Word_create(0x06f067aa, 0x72176fba), X64Word_create(0x0a637dc5, 0xa2c898a6),X64Word_create(0x113f9804, 0xbef90dae), X64Word_create(0x1b710b35, 0x131c471b),X64Word_create(0x28db77f5, 0x23047d84), X64Word_create(0x32caab7b, 0x40c72493),X64Word_create(0x3c9ebe0a, 0x15c9bebc), X64Word_create(0x431d67c4, 0x9c100d4c),X64Word_create(0x4cc5d4be, 0xcb3e42b6), X64Word_create(0x597f299c, 0xfc657e2a),X64Word_create(0x5fcb6fab, 0x3ad6faec), X64Word_create(0x6c44198c, 0x4a475817)];// Reusable objectsvar W = [];(function () {for (var i = 0; i < 80; i++) {W[i] = X64Word_create();}}());/*** SHA-512 hash algorithm.*/var SHA512 = C_algo.SHA512 = Hasher.extend({_doReset: function () {this._hash = new X64WordArray.init([new X64Word.init(0x6a09e667, 0xf3bcc908), new X64Word.init(0xbb67ae85, 0x84caa73b),new X64Word.init(0x3c6ef372, 0xfe94f82b), new X64Word.init(0xa54ff53a, 0x5f1d36f1),new X64Word.init(0x510e527f, 0xade682d1), new X64Word.init(0x9b05688c, 0x2b3e6c1f),new X64Word.init(0x1f83d9ab, 0xfb41bd6b), new X64Word.init(0x5be0cd19, 0x137e2179)]);},_doProcessBlock: function (M, offset) {// Shortcutsvar H = this._hash.words;var H0 = H[0];var H1 = H[1];var H2 = H[2];var H3 = H[3];var H4 = H[4];var H5 = H[5];var H6 = H[6];var H7 = H[7];var H0h = H0.high;var H0l = H0.low;var H1h = H1.high;var H1l = H1.low;var H2h = H2.high;var H2l = H2.low;var H3h = H3.high;var H3l = H3.low;var H4h = H4.high;var H4l = H4.low;var H5h = H5.high;var H5l = H5.low;var H6h = H6.high;var H6l = H6.low;var H7h = H7.high;var H7l = H7.low;// Working variablesvar ah = H0h;var al = H0l;var bh = H1h;var bl = H1l;var ch = H2h;var cl = H2l;var dh = H3h;var dl = H3l;var eh = H4h;var el = H4l;var fh = H5h;var fl = H5l;var gh = H6h;var gl = H6l;var hh = H7h;var hl = H7l;// Roundsfor (var i = 0; i < 80; i++) {// Shortcutvar Wi = W[i];// Extend messageif (i < 16) {var Wih = Wi.high = M[offset + i * 2] | 0;var Wil = Wi.low = M[offset + i * 2 + 1] | 0;} else {// Gamma0var gamma0x = W[i – 15];var gamma0xh = gamma0x.high;var gamma0xl = gamma0x.low;var gamma0h = ((gamma0xh >>> 1) | (gamma0xl << 31)) ^ ((gamma0xh >>> 8) | (gamma0xl << 24)) ^ (gamma0xh >>> 7);var gamma0l = ((gamma0xl >>> 1) | (gamma0xh << 31)) ^ ((gamma0xl >>> 8) | (gamma0xh << 24)) ^ ((gamma0xl >>> 7) | (gamma0xh << 25));// Gamma1var gamma1x = W[i – 2];var gamma1xh = gamma1x.high;var gamma1xl = gamma1x.low;var gamma1h = ((gamma1xh >>> 19) | (gamma1xl << 13)) ^ ((gamma1xh << 3) | (gamma1xl >>> 29)) ^ (gamma1xh >>> 6);var gamma1l = ((gamma1xl >>> 19) | (gamma1xh << 13)) ^ ((gamma1xl << 3) | (gamma1xh >>> 29)) ^ ((gamma1xl >>> 6) | (gamma1xh << 26));// W[i] = gamma0 + W[i – 7] + gamma1 + W[i – 16]var Wi7 = W[i – 7];var Wi7h = Wi7.high;var Wi7l = Wi7.low;var Wi16 = W[i – 16];var Wi16h = Wi16.high;var Wi16l = Wi16.low;var Wil = gamma0l + Wi7l;var Wih = gamma0h + Wi7h + ((Wil >>> 0) < (gamma0l >>> 0) ? 1 : 0);var Wil = Wil + gamma1l;var Wih = Wih + gamma1h + ((Wil >>> 0) < (gamma1l >>> 0) ? 1 : 0);var Wil = Wil + Wi16l;var Wih = Wih + Wi16h + ((Wil >>> 0) < (Wi16l >>> 0) ? 1 : 0);Wi.high = Wih;Wi.low = Wil;}var chh = (eh & fh) ^ (~eh & gh);var chl = (el & fl) ^ (~el & gl);var majh = (ah & bh) ^ (ah & ch) ^ (bh & ch);var majl = (al & bl) ^ (al & cl) ^ (bl & cl);var sigma0h = ((ah >>> 28) | (al << 4)) ^ ((ah << 30) | (al >>> 2)) ^ ((ah << 25) | (al >>> 7));var sigma0l = ((al >>> 28) | (ah << 4)) ^ ((al << 30) | (ah >>> 2)) ^ ((al << 25) | (ah >>> 7));var sigma1h = ((eh >>> 14) | (el << 18)) ^ ((eh >>> 18) | (el << 14)) ^ ((eh << 23) | (el >>> 9));var sigma1l = ((el >>> 14) | (eh << 18)) ^ ((el >>> 18) | (eh << 14)) ^ ((el << 23) | (eh >>> 9));// t1 = h + sigma1 + ch + K[i] + W[i]var Ki = K[i];var Kih = Ki.high;var Kil = Ki.low;var t1l = hl + sigma1l;var t1h = hh + sigma1h + ((t1l >>> 0) < (hl >>> 0) ? 1 : 0);var t1l = t1l + chl;var t1h = t1h + chh + ((t1l >>> 0) < (chl >>> 0) ? 1 : 0);var t1l = t1l + Kil;var t1h = t1h + Kih + ((t1l >>> 0) < (Kil >>> 0) ? 1 : 0);var t1l = t1l + Wil;var t1h = t1h + Wih + ((t1l >>> 0) < (Wil >>> 0) ? 1 : 0);// t2 = sigma0 + majvar t2l = sigma0l + majl;var t2h = sigma0h + majh + ((t2l >>> 0) < (sigma0l >>> 0) ? 1 : 0);// Update working variableshh = gh;hl = gl;gh = fh;gl = fl;fh = eh;fl = el;el = (dl + t1l) | 0;eh = (dh + t1h + ((el >>> 0) < (dl >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;dh = ch;dl = cl;ch = bh;cl = bl;bh = ah;bl = al;al = (t1l + t2l) | 0;ah = (t1h + t2h + ((al >>> 0) < (t1l >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;}// Intermediate hash valueH0l = H0.low = (H0l + al);H0.high = (H0h + ah + ((H0l >>> 0) < (al >>> 0) ? 1 : 0));H1l = H1.low = (H1l + bl);H1.high = (H1h + bh + ((H1l >>> 0) < (bl >>> 0) ? 1 : 0));H2l = H2.low = (H2l + cl);H2.high = (H2h + ch + ((H2l >>> 0) < (cl >>> 0) ? 1 : 0));H3l = H3.low = (H3l + dl);H3.high = (H3h + dh + ((H3l >>> 0) < (dl >>> 0) ? 1 : 0));H4l = H4.low = (H4l + el);H4.high = (H4h + eh + ((H4l >>> 0) < (el >>> 0) ? 1 : 0));H5l = H5.low = (H5l + fl);H5.high = (H5h + fh + ((H5l >>> 0) < (fl >>> 0) ? 1 : 0));H6l = H6.low = (H6l + gl);H6.high = (H6h + gh + ((H6l >>> 0) < (gl >>> 0) ? 1 : 0));H7l = H7.low = (H7l + hl);H7.high = (H7h + hh + ((H7l >>> 0) < (hl >>> 0) ? 1 : 0));},_doFinalize: function () {// Shortcutsvar data = this._data;var dataWords = data.words;var nBitsTotal = this._nDataBytes * 8;var nBitsLeft = data.sigBytes * 8;// Add paddingdataWords[nBitsLeft >>> 5] |= 0x80 << (24 – nBitsLeft % 32);dataWords[(((nBitsLeft + 128) >>> 10) << 5) + 30] = Math.floor(nBitsTotal / 0x100000000);dataWords[(((nBitsLeft + 128) >>> 10) << 5) + 31] = nBitsTotal;data.sigBytes = dataWords.length * 4;// Hash final blocksthis._process();// Convert hash to 32-bit word array before returningvar hash = this._hash.toX32();// Return final computed hashreturn hash;},clone: function () {var clone = Hasher.clone.call(this);clone._hash = this._hash.clone();return clone;},blockSize: 1024/32});/*** Shortcut function to the hasher’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.** @return {WordArray} The hash.** @static** @example** var hash = CryptoJS.SHA512(‘message’);* var hash = CryptoJS.SHA512(wordArray);*/C.SHA512 = Hasher._createHelper(SHA512);/*** Shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @return {WordArray} The HMAC.** @static** @example** var hmac = CryptoJS.HmacSHA512(message, key);*/C.HmacSHA512 = Hasher._createHmacHelper(SHA512);}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_x64 = C.x64;var X64Word = C_x64.Word;var X64WordArray = C_x64.WordArray;var C_algo = C.algo;var SHA512 = C_algo.SHA512;/*** SHA-384 hash algorithm.*/var SHA384 = C_algo.SHA384 = SHA512.extend({_doReset: function () {this._hash = new X64WordArray.init([new X64Word.init(0xcbbb9d5d, 0xc1059ed8), new X64Word.init(0x629a292a, 0x367cd507),new X64Word.init(0x9159015a, 0x3070dd17), new X64Word.init(0x152fecd8, 0xf70e5939),new X64Word.init(0x67332667, 0xffc00b31), new X64Word.init(0x8eb44a87, 0x68581511),new X64Word.init(0xdb0c2e0d, 0x64f98fa7), new X64Word.init(0x47b5481d, 0xbefa4fa4)]);},_doFinalize: function () {var hash = SHA512._doFinalize.call(this);hash.sigBytes -= 16;return hash;}});/*** Shortcut function to the hasher’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.** @return {WordArray} The hash.** @static** @example** var hash = CryptoJS.SHA384(‘message’);* var hash = CryptoJS.SHA384(wordArray);*/C.SHA384 = SHA512._createHelper(SHA384);/*** Shortcut function to the HMAC’s object interface.** @param {WordArray|string} message The message to hash.* @param {WordArray|string} key The secret key.** @return {WordArray} The HMAC.** @static** @example** var hmac = CryptoJS.HmacSHA384(message, key);*/C.HmacSHA384 = SHA512._createHmacHelper(SHA384);}());/*** Cipher core components.*/CryptoJS.lib.Cipher || (function (undefined) {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var Base = C_lib.Base;var WordArray = C_lib.WordArray;var BufferedBlockAlgorithm = C_lib.BufferedBlockAlgorithm;var C_enc = C.enc;var Utf8 = C_enc.Utf8;var Base64 = C_enc.Base64;var C_algo = C.algo;var EvpKDF = C_algo.EvpKDF;/*** Abstract base cipher template.** @property {number} keySize This cipher’s key size. Default: 4 (128 bits)* @property {number} ivSize This cipher’s IV size. Default: 4 (128 bits)* @property {number} _ENC_XFORM_MODE A constant representing encryption mode.* @property {number} _DEC_XFORM_MODE A constant representing decryption mode.*/var Cipher = C_lib.Cipher = BufferedBlockAlgorithm.extend({/*** Configuration options.** @property {WordArray} iv The IV to use for this operation.*/cfg: Base.extend(),/*** Creates this cipher in encryption mode.** @param {WordArray} key The key.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this operation.** @return {Cipher} A cipher instance.** @static** @example** var cipher = CryptoJS.algo.AES.createEncryptor(keyWordArray, { iv: ivWordArray });*/createEncryptor: function (key, cfg) {return this.create(this._ENC_XFORM_MODE, key, cfg);},/*** Creates this cipher in decryption mode.** @param {WordArray} key The key.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this operation.** @return {Cipher} A cipher instance.** @static** @example** var cipher = CryptoJS.algo.AES.createDecryptor(keyWordArray, { iv: ivWordArray });*/createDecryptor: function (key, cfg) {return this.create(this._DEC_XFORM_MODE, key, cfg);},/*** Initializes a newly created cipher.** @param {number} xformMode Either the encryption or decryption transormation mode constant.* @param {WordArray} key The key.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this operation.** @example** var cipher = CryptoJS.algo.AES.create(CryptoJS.algo.AES._ENC_XFORM_MODE, keyWordArray, { iv: ivWordArray });*/init: function (xformMode, key, cfg) {// Apply config defaultsthis.cfg = this.cfg.extend(cfg);// Store transform mode and keythis._xformMode = xformMode;this._key = key;// Set initial valuesthis.reset();},/*** Resets this cipher to its initial state.** @example** cipher.reset();*/reset: function () {// Reset data bufferBufferedBlockAlgorithm.reset.call(this);// Perform concrete-cipher logicthis._doReset();},/*** Adds data to be encrypted or decrypted.** @param {WordArray|string} dataUpdate The data to encrypt or decrypt.** @return {WordArray} The data after processing.** @example** var encrypted = cipher.process(‘data’);* var encrypted = cipher.process(wordArray);*/process: function (dataUpdate) {// Appendthis._append(dataUpdate);// Process available blocksreturn this._process();},/*** Finalizes the encryption or decryption process.* Note that the finalize operation is effectively a destructive, read-once operation.** @param {WordArray|string} dataUpdate The final data to encrypt or decrypt.** @return {WordArray} The data after final processing.** @example** var encrypted = cipher.finalize();* var encrypted = cipher.finalize(‘data’);* var encrypted = cipher.finalize(wordArray);*/finalize: function (dataUpdate) {// Final data updateif (dataUpdate) {this._append(dataUpdate);}// Perform concrete-cipher logicvar finalProcessedData = this._doFinalize();return finalProcessedData;},keySize: 128/32,ivSize: 128/32,_ENC_XFORM_MODE: 1,_DEC_XFORM_MODE: 2,/*** Creates shortcut functions to a cipher’s object interface.** @param {Cipher} cipher The cipher to create a helper for.** @return {Object} An object with encrypt and decrypt shortcut functions.** @static** @example** var AES = CryptoJS.lib.Cipher._createHelper(CryptoJS.algo.AES);*/_createHelper: (function () {function selectCipherStrategy(key) {if (typeof key == ‘string’) {return PasswordBasedCipher;} else {return SerializableCipher;}}return function (cipher) {return {encrypt: function (message, key, cfg) {return selectCipherStrategy(key).encrypt(cipher, message, key, cfg);},decrypt: function (ciphertext, key, cfg) {return selectCipherStrategy(key).decrypt(cipher, ciphertext, key, cfg);}};};}())});/*** Abstract base stream cipher template.** @property {number} blockSize The number of 32-bit words this cipher operates on. Default: 1 (32 bits)*/var StreamCipher = C_lib.StreamCipher = Cipher.extend({_doFinalize: function () {// Process partial blocksvar finalProcessedBlocks = this._process(!!’flush’);return finalProcessedBlocks;},blockSize: 1});/*** Mode namespace.*/var C_mode = C.mode = {};/*** Abstract base block cipher mode template.*/var BlockCipherMode = C_lib.BlockCipherMode = Base.extend({/*** Creates this mode for encryption.** @param {Cipher} cipher A block cipher instance.* @param {Array} iv The IV words.** @static** @example** var mode = CryptoJS.mode.CBC.createEncryptor(cipher, iv.words);*/createEncryptor: function (cipher, iv) {return this.Encryptor.create(cipher, iv);},/*** Creates this mode for decryption.** @param {Cipher} cipher A block cipher instance.* @param {Array} iv The IV words.** @static** @example** var mode = CryptoJS.mode.CBC.createDecryptor(cipher, iv.words);*/createDecryptor: function (cipher, iv) {return this.Decryptor.create(cipher, iv);},/*** Initializes a newly created mode.** @param {Cipher} cipher A block cipher instance.* @param {Array} iv The IV words.** @example** var mode = CryptoJS.mode.CBC.Encryptor.create(cipher, iv.words);*/init: function (cipher, iv) {this._cipher = cipher;this._iv = iv;}});/*** Cipher Block Chaining mode.*/var CBC = C_mode.CBC = (function () {/*** Abstract base CBC mode.*/var CBC = BlockCipherMode.extend();/*** CBC encryptor.*/CBC.Encryptor = CBC.extend({/*** Processes the data block at offset.** @param {Array} words The data words to operate on.* @param {number} offset The offset where the block starts.** @example** mode.processBlock(data.words, offset);*/processBlock: function (words, offset) {// Shortcutsvar cipher = this._cipher;var blockSize = cipher.blockSize;// XOR and encryptxorBlock.call(this, words, offset, blockSize);cipher.encryptBlock(words, offset);// Remember this block to use with next blockthis._prevBlock = words.slice(offset, offset + blockSize);}});/*** CBC decryptor.*/CBC.Decryptor = CBC.extend({/*** Processes the data block at offset.** @param {Array} words The data words to operate on.* @param {number} offset The offset where the block starts.** @example** mode.processBlock(data.words, offset);*/processBlock: function (words, offset) {// Shortcutsvar cipher = this._cipher;var blockSize = cipher.blockSize;// Remember this block to use with next blockvar thisBlock = words.slice(offset, offset + blockSize);// Decrypt and XORcipher.decryptBlock(words, offset);xorBlock.call(this, words, offset, blockSize);// This block becomes the previous blockthis._prevBlock = thisBlock;}});function xorBlock(words, offset, blockSize) {// Shortcutvar iv = this._iv;// Choose mixing blockif (iv) {var block = iv;// Remove IV for subsequent blocksthis._iv = undefined;} else {var block = this._prevBlock;}// XOR blocksfor (var i = 0; i < blockSize; i++) {words[offset + i] ^= block[i];}}return CBC;}());/*** Padding namespace.*/var C_pad = C.pad = {};/*** PKCS #5/7 padding strategy.*/var Pkcs7 = C_pad.Pkcs7 = {/*** Pads data using the algorithm defined in PKCS #5/7.** @param {WordArray} data The data to pad.* @param {number} blockSize The multiple that the data should be padded to.** @static** @example** CryptoJS.pad.Pkcs7.pad(wordArray, 4);*/pad: function (data, blockSize) {// Shortcutvar blockSizeBytes = blockSize * 4;// Count padding bytesvar nPaddingBytes = blockSizeBytes – data.sigBytes % blockSizeBytes;// Create padding wordvar paddingWord = (nPaddingBytes << 24) | (nPaddingBytes << 16) | (nPaddingBytes << 8) | nPaddingBytes;// Create paddingvar paddingWords = [];for (var i = 0; i < nPaddingBytes; i += 4) {paddingWords.push(paddingWord);}var padding = WordArray.create(paddingWords, nPaddingBytes);// Add paddingdata.concat(padding);},/*** Unpads data that had been padded using the algorithm defined in PKCS #5/7.** @param {WordArray} data The data to unpad.** @static** @example** CryptoJS.pad.Pkcs7.unpad(wordArray);*/unpad: function (data) {// Get number of padding bytes from last bytevar nPaddingBytes = data.words[(data.sigBytes – 1) >>> 2] & 0xff;// Remove paddingdata.sigBytes -= nPaddingBytes;}};/*** Abstract base block cipher template.** @property {number} blockSize The number of 32-bit words this cipher operates on. Default: 4 (128 bits)*/var BlockCipher = C_lib.BlockCipher = Cipher.extend({/*** Configuration options.** @property {Mode} mode The block mode to use. Default: CBC* @property {Padding} padding The padding strategy to use. Default: Pkcs7*/cfg: Cipher.cfg.extend({mode: CBC,padding: Pkcs7}),reset: function () {// Reset cipherCipher.reset.call(this);// Shortcutsvar cfg = this.cfg;var iv = cfg.iv;var mode = cfg.mode;// Reset block modeif (this._xformMode == this._ENC_XFORM_MODE) {var modeCreator = mode.createEncryptor;} else /* if (this._xformMode == this._DEC_XFORM_MODE) */ {var modeCreator = mode.createDecryptor;// Keep at least one block in the buffer for unpaddingthis._minBufferSize = 1;}if (this._mode && this._mode.__creator == modeCreator) {this._mode.init(this, iv && iv.words);} else {this._mode = modeCreator.call(mode, this, iv && iv.words);this._mode.__creator = modeCreator;}},_doProcessBlock: function (words, offset) {this._mode.processBlock(words, offset);},_doFinalize: function () {// Shortcutvar padding = this.cfg.padding;// Finalizeif (this._xformMode == this._ENC_XFORM_MODE) {// Pad datapadding.pad(this._data, this.blockSize);// Process final blocksvar finalProcessedBlocks = this._process(!!’flush’);} else /* if (this._xformMode == this._DEC_XFORM_MODE) */ {// Process final blocksvar finalProcessedBlocks = this._process(!!’flush’);// Unpad datapadding.unpad(finalProcessedBlocks);}return finalProcessedBlocks;},blockSize: 128/32});/*** A collection of cipher parameters.** @property {WordArray} ciphertext The raw ciphertext.* @property {WordArray} key The key to this ciphertext.* @property {WordArray} iv The IV used in the ciphering operation.* @property {WordArray} salt The salt used with a key derivation function.* @property {Cipher} algorithm The cipher algorithm.* @property {Mode} mode The block mode used in the ciphering operation.* @property {Padding} padding The padding scheme used in the ciphering operation.* @property {number} blockSize The block size of the cipher.* @property {Format} formatter The default formatting strategy to convert this cipher params object to a string.*/var CipherParams = C_lib.CipherParams = Base.extend({/*** Initializes a newly created cipher params object.** @param {Object} cipherParams An object with any of the possible cipher parameters.** @example** var cipherParams = CryptoJS.lib.CipherParams.create({* ciphertext: ciphertextWordArray,* key: keyWordArray,* iv: ivWordArray,* salt: saltWordArray,* algorithm: CryptoJS.algo.AES,* mode: CryptoJS.mode.CBC,* padding: CryptoJS.pad.PKCS7,* blockSize: 4,* formatter: CryptoJS.format.OpenSSL* });*/init: function (cipherParams) {this.mixIn(cipherParams);},/*** Converts this cipher params object to a string.** @param {Format} formatter (Optional) The formatting strategy to use.** @return {string} The stringified cipher params.** @throws Error If neither the formatter nor the default formatter is set.** @example** var string = cipherParams + ”;* var string = cipherParams.toString();* var string = cipherParams.toString(CryptoJS.format.OpenSSL);*/toString: function (formatter) {return (formatter || this.formatter).stringify(this);}});/*** Format namespace.*/var C_format = C.format = {};/*** OpenSSL formatting strategy.*/var OpenSSLFormatter = C_format.OpenSSL = {/*** Converts a cipher params object to an OpenSSL-compatible string.** @param {CipherParams} cipherParams The cipher params object.** @return {string} The OpenSSL-compatible string.** @static** @example** var openSSLString = CryptoJS.format.OpenSSL.stringify(cipherParams);*/stringify: function (cipherParams) {// Shortcutsvar ciphertext = cipherParams.ciphertext;var salt = cipherParams.salt;// Formatif (salt) {var wordArray = WordArray.create([0x53616c74, 0x65645f5f]).concat(salt).concat(ciphertext);} else {var wordArray = ciphertext;}return wordArray.toString(Base64);},/*** Converts an OpenSSL-compatible string to a cipher params object.** @param {string} openSSLStr The OpenSSL-compatible string.** @return {CipherParams} The cipher params object.** @static** @example** var cipherParams = CryptoJS.format.OpenSSL.parse(openSSLString);*/parse: function (openSSLStr) {// Parse base64var ciphertext = Base64.parse(openSSLStr);// Shortcutvar ciphertextWords = ciphertext.words;// Test for saltif (ciphertextWords[0] == 0x53616c74 && ciphertextWords[1] == 0x65645f5f) {// Extract saltvar salt = WordArray.create(ciphertextWords.slice(2, 4));// Remove salt from ciphertextciphertextWords.splice(0, 4);ciphertext.sigBytes -= 16;}return CipherParams.create({ ciphertext: ciphertext, salt: salt });}};/*** A cipher wrapper that returns ciphertext as a serializable cipher params object.*/var SerializableCipher = C_lib.SerializableCipher = Base.extend({/*** Configuration options.** @property {Formatter} format The formatting strategy to convert cipher param objects to and from a string. Default: OpenSSL*/cfg: Base.extend({format: OpenSSLFormatter}),/*** Encrypts a message.** @param {Cipher} cipher The cipher algorithm to use.* @param {WordArray|string} message The message to encrypt.* @param {WordArray} key The key.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this operation.** @return {CipherParams} A cipher params object.** @static** @example** var ciphertextParams = CryptoJS.lib.SerializableCipher.encrypt(CryptoJS.algo.AES, message, key);* var ciphertextParams = CryptoJS.lib.SerializableCipher.encrypt(CryptoJS.algo.AES, message, key, { iv: iv });* var ciphertextParams = CryptoJS.lib.SerializableCipher.encrypt(CryptoJS.algo.AES, message, key, { iv: iv, format: CryptoJS.format.OpenSSL });*/encrypt: function (cipher, message, key, cfg) {// Apply config defaultscfg = this.cfg.extend(cfg);// Encryptvar encryptor = cipher.createEncryptor(key, cfg);var ciphertext = encryptor.finalize(message);// Shortcutvar cipherCfg = encryptor.cfg;// Create and return serializable cipher paramsreturn CipherParams.create({ciphertext: ciphertext,key: key,iv: cipherCfg.iv,algorithm: cipher,mode: cipherCfg.mode,padding: cipherCfg.padding,blockSize: cipher.blockSize,formatter: cfg.format});},/*** Decrypts serialized ciphertext.** @param {Cipher} cipher The cipher algorithm to use.* @param {CipherParams|string} ciphertext The ciphertext to decrypt.* @param {WordArray} key The key.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this operation.** @return {WordArray} The plaintext.** @static** @example** var plaintext = CryptoJS.lib.SerializableCipher.decrypt(CryptoJS.algo.AES, formattedCiphertext, key, { iv: iv, format: CryptoJS.format.OpenSSL });* var plaintext = CryptoJS.lib.SerializableCipher.decrypt(CryptoJS.algo.AES, ciphertextParams, key, { iv: iv, format: CryptoJS.format.OpenSSL });*/decrypt: function (cipher, ciphertext, key, cfg) {// Apply config defaultscfg = this.cfg.extend(cfg);// Convert string to CipherParamsciphertext = this._parse(ciphertext, cfg.format);// Decryptvar plaintext = cipher.createDecryptor(key, cfg).finalize(ciphertext.ciphertext);return plaintext;},/*** Converts serialized ciphertext to CipherParams,* else assumed CipherParams already and returns ciphertext unchanged.** @param {CipherParams|string} ciphertext The ciphertext.* @param {Formatter} format The formatting strategy to use to parse serialized ciphertext.** @return {CipherParams} The unserialized ciphertext.** @static** @example** var ciphertextParams = CryptoJS.lib.SerializableCipher._parse(ciphertextStringOrParams, format);*/_parse: function (ciphertext, format) {if (typeof ciphertext == ‘string’) {return format.parse(ciphertext, this);} else {return ciphertext;}}});/*** Key derivation function namespace.*/var C_kdf = C.kdf = {};/*** OpenSSL key derivation function.*/var OpenSSLKdf = C_kdf.OpenSSL = {/*** Derives a key and IV from a password.** @param {string} password The password to derive from.* @param {number} keySize The size in words of the key to generate.* @param {number} ivSize The size in words of the IV to generate.* @param {WordArray|string} salt (Optional) A 64-bit salt to use. If omitted, a salt will be generated randomly.** @return {CipherParams} A cipher params object with the key, IV, and salt.** @static** @example** var derivedParams = CryptoJS.kdf.OpenSSL.execute(‘Password’, 256/32, 128/32);* var derivedParams = CryptoJS.kdf.OpenSSL.execute(‘Password’, 256/32, 128/32, ‘saltsalt’);*/execute: function (password, keySize, ivSize, salt) {// Generate random saltif (!salt) {salt = WordArray.random(64/8);}// Derive key and IVvar key = EvpKDF.create({ keySize: keySize + ivSize }).compute(password, salt);// Separate key and IVvar iv = WordArray.create(key.words.slice(keySize), ivSize * 4);key.sigBytes = keySize * 4;// Return paramsreturn CipherParams.create({ key: key, iv: iv, salt: salt });}};/*** A serializable cipher wrapper that derives the key from a password,* and returns ciphertext as a serializable cipher params object.*/var PasswordBasedCipher = C_lib.PasswordBasedCipher = SerializableCipher.extend({/*** Configuration options.** @property {KDF} kdf The key derivation function to use to generate a key and IV from a password. Default: OpenSSL*/cfg: SerializableCipher.cfg.extend({kdf: OpenSSLKdf}),/*** Encrypts a message using a password.** @param {Cipher} cipher The cipher algorithm to use.* @param {WordArray|string} message The message to encrypt.* @param {string} password The password.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this operation.** @return {CipherParams} A cipher params object.** @static** @example** var ciphertextParams = CryptoJS.lib.PasswordBasedCipher.encrypt(CryptoJS.algo.AES, message, ‘password’);* var ciphertextParams = CryptoJS.lib.PasswordBasedCipher.encrypt(CryptoJS.algo.AES, message, ‘password’, { format: CryptoJS.format.OpenSSL });*/encrypt: function (cipher, message, password, cfg) {// Apply config defaultscfg = this.cfg.extend(cfg);// Derive key and other paramsvar derivedParams = cfg.kdf.execute(password, cipher.keySize, cipher.ivSize);// Add IV to configcfg.iv = derivedParams.iv;// Encryptvar ciphertext = SerializableCipher.encrypt.call(this, cipher, message, derivedParams.key, cfg);// Mix in derived paramsciphertext.mixIn(derivedParams);return ciphertext;},/*** Decrypts serialized ciphertext using a password.** @param {Cipher} cipher The cipher algorithm to use.* @param {CipherParams|string} ciphertext The ciphertext to decrypt.* @param {string} password The password.* @param {Object} cfg (Optional) The configuration options to use for this operation.** @return {WordArray} The plaintext.** @static** @example** var plaintext = CryptoJS.lib.PasswordBasedCipher.decrypt(CryptoJS.algo.AES, formattedCiphertext, ‘password’, { format: CryptoJS.format.OpenSSL });* var plaintext = CryptoJS.lib.PasswordBasedCipher.decrypt(CryptoJS.algo.AES, ciphertextParams, ‘password’, { format: CryptoJS.format.OpenSSL });*/decrypt: function (cipher, ciphertext, password, cfg) {// Apply config defaultscfg = this.cfg.extend(cfg);// Convert string to CipherParamsciphertext = this._parse(ciphertext, cfg.format);// Derive key and other paramsvar derivedParams = cfg.kdf.execute(password, cipher.keySize, cipher.ivSize, ciphertext.salt);// Add IV to configcfg.iv = derivedParams.iv;// Decryptvar plaintext = SerializableCipher.decrypt.call(this, cipher, ciphertext, derivedParams.key, cfg);return plaintext;}});}());/*** Cipher Feedback block mode.*/CryptoJS.mode.CFB = (function () {var CFB = CryptoJS.lib.BlockCipherMode.extend();CFB.Encryptor = CFB.extend({processBlock: function (words, offset) {// Shortcutsvar cipher = this._cipher;var blockSize = cipher.blockSize;generateKeystreamAndEncrypt.call(this, words, offset, blockSize, cipher);// Remember this block to use with next blockthis._prevBlock = words.slice(offset, offset + blockSize);}});CFB.Decryptor = CFB.extend({processBlock: function (words, offset) {// Shortcutsvar cipher = this._cipher;var blockSize = cipher.blockSize;// Remember this block to use with next blockvar thisBlock = words.slice(offset, offset + blockSize);generateKeystreamAndEncrypt.call(this, words, offset, blockSize, cipher);// This block becomes the previous blockthis._prevBlock = thisBlock;}});function generateKeystreamAndEncrypt(words, offset, blockSize, cipher) {// Shortcutvar iv = this._iv;// Generate keystreamif (iv) {var keystream = iv.slice(0);// Remove IV for subsequent blocksthis._iv = undefined;} else {var keystream = this._prevBlock;}cipher.encryptBlock(keystream, 0);// Encryptfor (var i = 0; i < blockSize; i++) {words[offset + i] ^= keystream[i];}}return CFB;}());/*** Electronic Codebook block mode.*/CryptoJS.mode.ECB = (function () {var ECB = CryptoJS.lib.BlockCipherMode.extend();ECB.Encryptor = ECB.extend({processBlock: function (words, offset) {this._cipher.encryptBlock(words, offset);}});ECB.Decryptor = ECB.extend({processBlock: function (words, offset) {this._cipher.decryptBlock(words, offset);}});return ECB;}());/*** ANSI X.923 padding strategy.*/CryptoJS.pad.AnsiX923 = {pad: function (data, blockSize) {// Shortcutsvar dataSigBytes = data.sigBytes;var blockSizeBytes = blockSize * 4;// Count padding bytesvar nPaddingBytes = blockSizeBytes – dataSigBytes % blockSizeBytes;// Compute last byte positionvar lastBytePos = dataSigBytes + nPaddingBytes – 1;// Paddata.clamp();data.words[lastBytePos >>> 2] |= nPaddingBytes << (24 – (lastBytePos % 4) * 8);data.sigBytes += nPaddingBytes;},unpad: function (data) {// Get number of padding bytes from last bytevar nPaddingBytes = data.words[(data.sigBytes – 1) >>> 2] & 0xff;// Remove paddingdata.sigBytes -= nPaddingBytes;}};/*** ISO 10126 padding strategy.*/CryptoJS.pad.Iso10126 = {pad: function (data, blockSize) {// Shortcutvar blockSizeBytes = blockSize * 4;// Count padding bytesvar nPaddingBytes = blockSizeBytes – data.sigBytes % blockSizeBytes;// Paddata.concat(CryptoJS.lib.WordArray.random(nPaddingBytes – 1)).concat(CryptoJS.lib.WordArray.create([nPaddingBytes << 24], 1));},unpad: function (data) {// Get number of padding bytes from last bytevar nPaddingBytes = data.words[(data.sigBytes – 1) >>> 2] & 0xff;// Remove paddingdata.sigBytes -= nPaddingBytes;}};/*** ISO/IEC 9797-1 Padding Method 2.*/CryptoJS.pad.Iso97971 = {pad: function (data, blockSize) {// Add 0x80 bytedata.concat(CryptoJS.lib.WordArray.create([0x80000000], 1));// Zero pad the restCryptoJS.pad.ZeroPadding.pad(data, blockSize);},unpad: function (data) {// Remove zero paddingCryptoJS.pad.ZeroPadding.unpad(data);// Remove one more byte — the 0x80 bytedata.sigBytes–;}};/*** Output Feedback block mode.*/CryptoJS.mode.OFB = (function () {var OFB = CryptoJS.lib.BlockCipherMode.extend();var Encryptor = OFB.Encryptor = OFB.extend({processBlock: function (words, offset) {// Shortcutsvar cipher = this._ciphervar blockSize = cipher.blockSize;var iv = this._iv;var keystream = this._keystream;// Generate keystreamif (iv) {keystream = this._keystream = iv.slice(0);// Remove IV for subsequent blocksthis._iv = undefined;}cipher.encryptBlock(keystream, 0);// Encryptfor (var i = 0; i < blockSize; i++) {words[offset + i] ^= keystream[i];}}});OFB.Decryptor = Encryptor;return OFB;}());/*** A noop padding strategy.*/CryptoJS.pad.NoPadding = {pad: function () {},unpad: function () {}};(function (undefined) {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var CipherParams = C_lib.CipherParams;var C_enc = C.enc;var Hex = C_enc.Hex;var C_format = C.format;var HexFormatter = C_format.Hex = {/*** Converts the ciphertext of a cipher params object to a hexadecimally encoded string.** @param {CipherParams} cipherParams The cipher params object.** @return {string} The hexadecimally encoded string.** @static** @example** var hexString = CryptoJS.format.Hex.stringify(cipherParams);*/stringify: function (cipherParams) {return cipherParams.ciphertext.toString(Hex);},/*** Converts a hexadecimally encoded ciphertext string to a cipher params object.** @param {string} input The hexadecimally encoded string.** @return {CipherParams} The cipher params object.** @static** @example** var cipherParams = CryptoJS.format.Hex.parse(hexString);*/parse: function (input) {var ciphertext = Hex.parse(input);return CipherParams.create({ ciphertext: ciphertext });}};}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var BlockCipher = C_lib.BlockCipher;var C_algo = C.algo;// Lookup tablesvar SBOX = [];var INV_SBOX = [];var SUB_MIX_0 = [];var SUB_MIX_1 = [];var SUB_MIX_2 = [];var SUB_MIX_3 = [];var INV_SUB_MIX_0 = [];var INV_SUB_MIX_1 = [];var INV_SUB_MIX_2 = [];var INV_SUB_MIX_3 = [];// Compute lookup tables(function () {// Compute double tablevar d = [];for (var i = 0; i < 256; i++) {if (i < 128) {d[i] = i << 1;} else {d[i] = (i << 1) ^ 0x11b;}}// Walk GF(2^8)var x = 0;var xi = 0;for (var i = 0; i < 256; i++) {// Compute sboxvar sx = xi ^ (xi << 1) ^ (xi << 2) ^ (xi << 3) ^ (xi << 4);sx = (sx >>> 8) ^ (sx & 0xff) ^ 0x63;SBOX[x] = sx;INV_SBOX[sx] = x;// Compute multiplicationvar x2 = d[x];var x4 = d[x2];var x8 = d[x4];// Compute sub bytes, mix columns tablesvar t = (d[sx] * 0x101) ^ (sx * 0x1010100);SUB_MIX_0[x] = (t << 24) | (t >>> 8);SUB_MIX_1[x] = (t << 16) | (t >>> 16);SUB_MIX_2[x] = (t << 8) | (t >>> 24);SUB_MIX_3[x] = t;// Compute inv sub bytes, inv mix columns tablesvar t = (x8 * 0x1010101) ^ (x4 * 0x10001) ^ (x2 * 0x101) ^ (x * 0x1010100);INV_SUB_MIX_0[sx] = (t << 24) | (t >>> 8);INV_SUB_MIX_1[sx] = (t << 16) | (t >>> 16);INV_SUB_MIX_2[sx] = (t << 8) | (t >>> 24);INV_SUB_MIX_3[sx] = t;// Compute next counterif (!x) {x = xi = 1;} else {x = x2 ^ d[d[d[x8 ^ x2]]];xi ^= d[d[xi]];}}}());// Precomputed Rcon lookupvar RCON = [0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36];/*** AES block cipher algorithm.*/var AES = C_algo.AES = BlockCipher.extend({_doReset: function () {// Skip reset of nRounds has been set before and key did not changeif (this._nRounds && this._keyPriorReset === this._key) {return;}// Shortcutsvar key = this._keyPriorReset = this._key;var keyWords = key.words;var keySize = key.sigBytes / 4;// Compute number of roundsvar nRounds = this._nRounds = keySize + 6;// Compute number of key schedule rowsvar ksRows = (nRounds + 1) * 4;// Compute key schedulevar keySchedule = this._keySchedule = [];for (var ksRow = 0; ksRow < ksRows; ksRow++) {if (ksRow < keySize) {keySchedule[ksRow] = keyWords[ksRow];} else {var t = keySchedule[ksRow – 1];if (!(ksRow % keySize)) {// Rot wordt = (t << 8) | (t >>> 24);// Sub wordt = (SBOX[t >>> 24] << 24) | (SBOX[(t >>> 16) & 0xff] << 16) | (SBOX[(t >>> 8) & 0xff] << 8) | SBOX[t & 0xff];// Mix Rcont ^= RCON[(ksRow / keySize) | 0] << 24;} else if (keySize > 6 && ksRow % keySize == 4) {// Sub wordt = (SBOX[t >>> 24] << 24) | (SBOX[(t >>> 16) & 0xff] << 16) | (SBOX[(t >>> 8) & 0xff] << 8) | SBOX[t & 0xff];}keySchedule[ksRow] = keySchedule[ksRow – keySize] ^ t;}}// Compute inv key schedulevar invKeySchedule = this._invKeySchedule = [];for (var invKsRow = 0; invKsRow < ksRows; invKsRow++) {var ksRow = ksRows – invKsRow;if (invKsRow % 4) {var t = keySchedule[ksRow];} else {var t = keySchedule[ksRow – 4];}if (invKsRow < 4 || ksRow <= 4) {invKeySchedule[invKsRow] = t;} else {invKeySchedule[invKsRow] = INV_SUB_MIX_0[SBOX[t >>> 24]] ^ INV_SUB_MIX_1[SBOX[(t >>> 16) & 0xff]] ^INV_SUB_MIX_2[SBOX[(t >>> 8) & 0xff]] ^ INV_SUB_MIX_3[SBOX[t & 0xff]];}}},encryptBlock: function (M, offset) {this._doCryptBlock(M, offset, this._keySchedule, SUB_MIX_0, SUB_MIX_1, SUB_MIX_2, SUB_MIX_3, SBOX);},decryptBlock: function (M, offset) {// Swap 2nd and 4th rowsvar t = M[offset + 1];M[offset + 1] = M[offset + 3];M[offset + 3] = t;this._doCryptBlock(M, offset, this._invKeySchedule, INV_SUB_MIX_0, INV_SUB_MIX_1, INV_SUB_MIX_2, INV_SUB_MIX_3, INV_SBOX);// Inv swap 2nd and 4th rowsvar t = M[offset + 1];M[offset + 1] = M[offset + 3];M[offset + 3] = t;},_doCryptBlock: function (M, offset, keySchedule, SUB_MIX_0, SUB_MIX_1, SUB_MIX_2, SUB_MIX_3, SBOX) {// Shortcutvar nRounds = this._nRounds;// Get input, add round keyvar s0 = M[offset] ^ keySchedule[0];var s1 = M[offset + 1] ^ keySchedule[1];var s2 = M[offset + 2] ^ keySchedule[2];var s3 = M[offset + 3] ^ keySchedule[3];// Key schedule row countervar ksRow = 4;// Roundsfor (var round = 1; round < nRounds; round++) {// Shift rows, sub bytes, mix columns, add round keyvar t0 = SUB_MIX_0[s0 >>> 24] ^ SUB_MIX_1[(s1 >>> 16) & 0xff] ^ SUB_MIX_2[(s2 >>> 8) & 0xff] ^ SUB_MIX_3[s3 & 0xff] ^ keySchedule[ksRow++];var t1 = SUB_MIX_0[s1 >>> 24] ^ SUB_MIX_1[(s2 >>> 16) & 0xff] ^ SUB_MIX_2[(s3 >>> 8) & 0xff] ^ SUB_MIX_3[s0 & 0xff] ^ keySchedule[ksRow++];var t2 = SUB_MIX_0[s2 >>> 24] ^ SUB_MIX_1[(s3 >>> 16) & 0xff] ^ SUB_MIX_2[(s0 >>> 8) & 0xff] ^ SUB_MIX_3[s1 & 0xff] ^ keySchedule[ksRow++];var t3 = SUB_MIX_0[s3 >>> 24] ^ SUB_MIX_1[(s0 >>> 16) & 0xff] ^ SUB_MIX_2[(s1 >>> 8) & 0xff] ^ SUB_MIX_3[s2 & 0xff] ^ keySchedule[ksRow++];// Update states0 = t0;s1 = t1;s2 = t2;s3 = t3;}// Shift rows, sub bytes, add round keyvar t0 = ((SBOX[s0 >>> 24] << 24) | (SBOX[(s1 >>> 16) & 0xff] << 16) | (SBOX[(s2 >>> 8) & 0xff] << 8) | SBOX[s3 & 0xff]) ^ keySchedule[ksRow++];var t1 = ((SBOX[s1 >>> 24] << 24) | (SBOX[(s2 >>> 16) & 0xff] << 16) | (SBOX[(s3 >>> 8) & 0xff] << 8) | SBOX[s0 & 0xff]) ^ keySchedule[ksRow++];var t2 = ((SBOX[s2 >>> 24] << 24) | (SBOX[(s3 >>> 16) & 0xff] << 16) | (SBOX[(s0 >>> 8) & 0xff] << 8) | SBOX[s1 & 0xff]) ^ keySchedule[ksRow++];var t3 = ((SBOX[s3 >>> 24] << 24) | (SBOX[(s0 >>> 16) & 0xff] << 16) | (SBOX[(s1 >>> 8) & 0xff] << 8) | SBOX[s2 & 0xff]) ^ keySchedule[ksRow++];// Set outputM[offset] = t0;M[offset + 1] = t1;M[offset + 2] = t2;M[offset + 3] = t3;},keySize: 256/32});/*** Shortcut functions to the cipher’s object interface.** @example** var ciphertext = CryptoJS.AES.encrypt(message, key, cfg);* var plaintext = CryptoJS.AES.decrypt(ciphertext, key, cfg);*/C.AES = BlockCipher._createHelper(AES);}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var WordArray = C_lib.WordArray;var BlockCipher = C_lib.BlockCipher;var C_algo = C.algo;// Permuted Choice 1 constantsvar PC1 = [57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1,58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2,59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,60, 52, 44, 36, 63, 55, 47, 39,31, 23, 15, 7, 62, 54, 46, 38,30, 22, 14, 6, 61, 53, 45, 37,29, 21, 13, 5, 28, 20, 12, 4];// Permuted Choice 2 constantsvar PC2 = [14, 17, 11, 24, 1, 5,3, 28, 15, 6, 21, 10,23, 19, 12, 4, 26, 8,16, 7, 27, 20, 13, 2,41, 52, 31, 37, 47, 55,30, 40, 51, 45, 33, 48,44, 49, 39, 56, 34, 53,46, 42, 50, 36, 29, 32];// Cumulative bit shift constantsvar BIT_SHIFTS = [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28];// SBOXes and round permutation constantsvar SBOX_P = [{0x0: 0x808200,0x10000000: 0x8000,0x20000000: 0x808002,0x30000000: 0x2,0x40000000: 0x200,0x50000000: 0x808202,0x60000000: 0x800202,0x70000000: 0x800000,0x80000000: 0x202,0x90000000: 0x800200,0xa0000000: 0x8200,0xb0000000: 0x808000,0xc0000000: 0x8002,0xd0000000: 0x800002,0xe0000000: 0x0,0xf0000000: 0x8202,0x8000000: 0x0,0x18000000: 0x808202,0x28000000: 0x8202,0x38000000: 0x8000,0x48000000: 0x808200,0x58000000: 0x200,0x68000000: 0x808002,0x78000000: 0x2,0x88000000: 0x800200,0x98000000: 0x8200,0xa8000000: 0x808000,0xb8000000: 0x800202,0xc8000000: 0x800002,0xd8000000: 0x8002,0xe8000000: 0x202,0xf8000000: 0x800000,0x1: 0x8000,0x10000001: 0x2,0x20000001: 0x808200,0x30000001: 0x800000,0x40000001: 0x808002,0x50000001: 0x8200,0x60000001: 0x200,0x70000001: 0x800202,0x80000001: 0x808202,0x90000001: 0x808000,0xa0000001: 0x800002,0xb0000001: 0x8202,0xc0000001: 0x202,0xd0000001: 0x800200,0xe0000001: 0x8002,0xf0000001: 0x0,0x8000001: 0x808202,0x18000001: 0x808000,0x28000001: 0x800000,0x38000001: 0x200,0x48000001: 0x8000,0x58000001: 0x800002,0x68000001: 0x2,0x78000001: 0x8202,0x88000001: 0x8002,0x98000001: 0x800202,0xa8000001: 0x202,0xb8000001: 0x808200,0xc8000001: 0x800200,0xd8000001: 0x0,0xe8000001: 0x8200,0xf8000001: 0x808002},{0x0: 0x40084010,0x1000000: 0x4000,0x2000000: 0x80000,0x3000000: 0x40080010,0x4000000: 0x40000010,0x5000000: 0x40084000,0x6000000: 0x40004000,0x7000000: 0x10,0x8000000: 0x84000,0x9000000: 0x40004010,0xa000000: 0x40000000,0xb000000: 0x84010,0xc000000: 0x80010,0xd000000: 0x0,0xe000000: 0x4010,0xf000000: 0x40080000,0x800000: 0x40004000,0x1800000: 0x84010,0x2800000: 0x10,0x3800000: 0x40004010,0x4800000: 0x40084010,0x5800000: 0x40000000,0x6800000: 0x80000,0x7800000: 0x40080010,0x8800000: 0x80010,0x9800000: 0x0,0xa800000: 0x4000,0xb800000: 0x40080000,0xc800000: 0x40000010,0xd800000: 0x84000,0xe800000: 0x40084000,0xf800000: 0x4010,0x10000000: 0x0,0x11000000: 0x40080010,0x12000000: 0x40004010,0x13000000: 0x40084000,0x14000000: 0x40080000,0x15000000: 0x10,0x16000000: 0x84010,0x17000000: 0x4000,0x18000000: 0x4010,0x19000000: 0x80000,0x1a000000: 0x80010,0x1b000000: 0x40000010,0x1c000000: 0x84000,0x1d000000: 0x40004000,0x1e000000: 0x40000000,0x1f000000: 0x40084010,0x10800000: 0x84010,0x11800000: 0x80000,0x12800000: 0x40080000,0x13800000: 0x4000,0x14800000: 0x40004000,0x15800000: 0x40084010,0x16800000: 0x10,0x17800000: 0x40000000,0x18800000: 0x40084000,0x19800000: 0x40000010,0x1a800000: 0x40004010,0x1b800000: 0x80010,0x1c800000: 0x0,0x1d800000: 0x4010,0x1e800000: 0x40080010,0x1f800000: 0x84000},{0x0: 0x104,0x100000: 0x0,0x200000: 0x4000100,0x300000: 0x10104,0x400000: 0x10004,0x500000: 0x4000004,0x600000: 0x4010104,0x700000: 0x4010000,0x800000: 0x4000000,0x900000: 0x4010100,0xa00000: 0x10100,0xb00000: 0x4010004,0xc00000: 0x4000104,0xd00000: 0x10000,0xe00000: 0x4,0xf00000: 0x100,0x80000: 0x4010100,0x180000: 0x4010004,0x280000: 0x0,0x380000: 0x4000100,0x480000: 0x4000004,0x580000: 0x10000,0x680000: 0x10004,0x780000: 0x104,0x880000: 0x4,0x980000: 0x100,0xa80000: 0x4010000,0xb80000: 0x10104,0xc80000: 0x10100,0xd80000: 0x4000104,0xe80000: 0x4010104,0xf80000: 0x4000000,0x1000000: 0x4010100,0x1100000: 0x10004,0x1200000: 0x10000,0x1300000: 0x4000100,0x1400000: 0x100,0x1500000: 0x4010104,0x1600000: 0x4000004,0x1700000: 0x0,0x1800000: 0x4000104,0x1900000: 0x4000000,0x1a00000: 0x4,0x1b00000: 0x10100,0x1c00000: 0x4010000,0x1d00000: 0x104,0x1e00000: 0x10104,0x1f00000: 0x4010004,0x1080000: 0x4000000,0x1180000: 0x104,0x1280000: 0x4010100,0x1380000: 0x0,0x1480000: 0x10004,0x1580000: 0x4000100,0x1680000: 0x100,0x1780000: 0x4010004,0x1880000: 0x10000,0x1980000: 0x4010104,0x1a80000: 0x10104,0x1b80000: 0x4000004,0x1c80000: 0x4000104,0x1d80000: 0x4010000,0x1e80000: 0x4,0x1f80000: 0x10100},{0x0: 0x80401000,0x10000: 0x80001040,0x20000: 0x401040,0x30000: 0x80400000,0x40000: 0x0,0x50000: 0x401000,0x60000: 0x80000040,0x70000: 0x400040,0x80000: 0x80000000,0x90000: 0x400000,0xa0000: 0x40,0xb0000: 0x80001000,0xc0000: 0x80400040,0xd0000: 0x1040,0xe0000: 0x1000,0xf0000: 0x80401040,0x8000: 0x80001040,0x18000: 0x40,0x28000: 0x80400040,0x38000: 0x80001000,0x48000: 0x401000,0x58000: 0x80401040,0x68000: 0x0,0x78000: 0x80400000,0x88000: 0x1000,0x98000: 0x80401000,0xa8000: 0x400000,0xb8000: 0x1040,0xc8000: 0x80000000,0xd8000: 0x400040,0xe8000: 0x401040,0xf8000: 0x80000040,0x100000: 0x400040,0x110000: 0x401000,0x120000: 0x80000040,0x130000: 0x0,0x140000: 0x1040,0x150000: 0x80400040,0x160000: 0x80401000,0x170000: 0x80001040,0x180000: 0x80401040,0x190000: 0x80000000,0x1a0000: 0x80400000,0x1b0000: 0x401040,0x1c0000: 0x80001000,0x1d0000: 0x400000,0x1e0000: 0x40,0x1f0000: 0x1000,0x108000: 0x80400000,0x118000: 0x80401040,0x128000: 0x0,0x138000: 0x401000,0x148000: 0x400040,0x158000: 0x80000000,0x168000: 0x80001040,0x178000: 0x40,0x188000: 0x80000040,0x198000: 0x1000,0x1a8000: 0x80001000,0x1b8000: 0x80400040,0x1c8000: 0x1040,0x1d8000: 0x80401000,0x1e8000: 0x400000,0x1f8000: 0x401040},{0x0: 0x80,0x1000: 0x1040000,0x2000: 0x40000,0x3000: 0x20000000,0x4000: 0x20040080,0x5000: 0x1000080,0x6000: 0x21000080,0x7000: 0x40080,0x8000: 0x1000000,0x9000: 0x20040000,0xa000: 0x20000080,0xb000: 0x21040080,0xc000: 0x21040000,0xd000: 0x0,0xe000: 0x1040080,0xf000: 0x21000000,0x800: 0x1040080,0x1800: 0x21000080,0x2800: 0x80,0x3800: 0x1040000,0x4800: 0x40000,0x5800: 0x20040080,0x6800: 0x21040000,0x7800: 0x20000000,0x8800: 0x20040000,0x9800: 0x0,0xa800: 0x21040080,0xb800: 0x1000080,0xc800: 0x20000080,0xd800: 0x21000000,0xe800: 0x1000000,0xf800: 0x40080,0x10000: 0x40000,0x11000: 0x80,0x12000: 0x20000000,0x13000: 0x21000080,0x14000: 0x1000080,0x15000: 0x21040000,0x16000: 0x20040080,0x17000: 0x1000000,0x18000: 0x21040080,0x19000: 0x21000000,0x1a000: 0x1040000,0x1b000: 0x20040000,0x1c000: 0x40080,0x1d000: 0x20000080,0x1e000: 0x0,0x1f000: 0x1040080,0x10800: 0x21000080,0x11800: 0x1000000,0x12800: 0x1040000,0x13800: 0x20040080,0x14800: 0x20000000,0x15800: 0x1040080,0x16800: 0x80,0x17800: 0x21040000,0x18800: 0x40080,0x19800: 0x21040080,0x1a800: 0x0,0x1b800: 0x21000000,0x1c800: 0x1000080,0x1d800: 0x40000,0x1e800: 0x20040000,0x1f800: 0x20000080},{0x0: 0x10000008,0x100: 0x2000,0x200: 0x10200000,0x300: 0x10202008,0x400: 0x10002000,0x500: 0x200000,0x600: 0x200008,0x700: 0x10000000,0x800: 0x0,0x900: 0x10002008,0xa00: 0x202000,0xb00: 0x8,0xc00: 0x10200008,0xd00: 0x202008,0xe00: 0x2008,0xf00: 0x10202000,0x80: 0x10200000,0x180: 0x10202008,0x280: 0x8,0x380: 0x200000,0x480: 0x202008,0x580: 0x10000008,0x680: 0x10002000,0x780: 0x2008,0x880: 0x200008,0x980: 0x2000,0xa80: 0x10002008,0xb80: 0x10200008,0xc80: 0x0,0xd80: 0x10202000,0xe80: 0x202000,0xf80: 0x10000000,0x1000: 0x10002000,0x1100: 0x10200008,0x1200: 0x10202008,0x1300: 0x2008,0x1400: 0x200000,0x1500: 0x10000000,0x1600: 0x10000008,0x1700: 0x202000,0x1800: 0x202008,0x1900: 0x0,0x1a00: 0x8,0x1b00: 0x10200000,0x1c00: 0x2000,0x1d00: 0x10002008,0x1e00: 0x10202000,0x1f00: 0x200008,0x1080: 0x8,0x1180: 0x202000,0x1280: 0x200000,0x1380: 0x10000008,0x1480: 0x10002000,0x1580: 0x2008,0x1680: 0x10202008,0x1780: 0x10200000,0x1880: 0x10202000,0x1980: 0x10200008,0x1a80: 0x2000,0x1b80: 0x202008,0x1c80: 0x200008,0x1d80: 0x0,0x1e80: 0x10000000,0x1f80: 0x10002008},{0x0: 0x100000,0x10: 0x2000401,0x20: 0x400,0x30: 0x100401,0x40: 0x2100401,0x50: 0x0,0x60: 0x1,0x70: 0x2100001,0x80: 0x2000400,0x90: 0x100001,0xa0: 0x2000001,0xb0: 0x2100400,0xc0: 0x2100000,0xd0: 0x401,0xe0: 0x100400,0xf0: 0x2000000,0x8: 0x2100001,0x18: 0x0,0x28: 0x2000401,0x38: 0x2100400,0x48: 0x100000,0x58: 0x2000001,0x68: 0x2000000,0x78: 0x401,0x88: 0x100401,0x98: 0x2000400,0xa8: 0x2100000,0xb8: 0x100001,0xc8: 0x400,0xd8: 0x2100401,0xe8: 0x1,0xf8: 0x100400,0x100: 0x2000000,0x110: 0x100000,0x120: 0x2000401,0x130: 0x2100001,0x140: 0x100001,0x150: 0x2000400,0x160: 0x2100400,0x170: 0x100401,0x180: 0x401,0x190: 0x2100401,0x1a0: 0x100400,0x1b0: 0x1,0x1c0: 0x0,0x1d0: 0x2100000,0x1e0: 0x2000001,0x1f0: 0x400,0x108: 0x100400,0x118: 0x2000401,0x128: 0x2100001,0x138: 0x1,0x148: 0x2000000,0x158: 0x100000,0x168: 0x401,0x178: 0x2100400,0x188: 0x2000001,0x198: 0x2100000,0x1a8: 0x0,0x1b8: 0x2100401,0x1c8: 0x100401,0x1d8: 0x400,0x1e8: 0x2000400,0x1f8: 0x100001},{0x0: 0x8000820,0x1: 0x20000,0x2: 0x8000000,0x3: 0x20,0x4: 0x20020,0x5: 0x8020820,0x6: 0x8020800,0x7: 0x800,0x8: 0x8020000,0x9: 0x8000800,0xa: 0x20800,0xb: 0x8020020,0xc: 0x820,0xd: 0x0,0xe: 0x8000020,0xf: 0x20820,0x80000000: 0x800,0x80000001: 0x8020820,0x80000002: 0x8000820,0x80000003: 0x8000000,0x80000004: 0x8020000,0x80000005: 0x20800,0x80000006: 0x20820,0x80000007: 0x20,0x80000008: 0x8000020,0x80000009: 0x820,0x8000000a: 0x20020,0x8000000b: 0x8020800,0x8000000c: 0x0,0x8000000d: 0x8020020,0x8000000e: 0x8000800,0x8000000f: 0x20000,0x10: 0x20820,0x11: 0x8020800,0x12: 0x20,0x13: 0x800,0x14: 0x8000800,0x15: 0x8000020,0x16: 0x8020020,0x17: 0x20000,0x18: 0x0,0x19: 0x20020,0x1a: 0x8020000,0x1b: 0x8000820,0x1c: 0x8020820,0x1d: 0x20800,0x1e: 0x820,0x1f: 0x8000000,0x80000010: 0x20000,0x80000011: 0x800,0x80000012: 0x8020020,0x80000013: 0x20820,0x80000014: 0x20,0x80000015: 0x8020000,0x80000016: 0x8000000,0x80000017: 0x8000820,0x80000018: 0x8020820,0x80000019: 0x8000020,0x8000001a: 0x8000800,0x8000001b: 0x0,0x8000001c: 0x20800,0x8000001d: 0x820,0x8000001e: 0x20020,0x8000001f: 0x8020800}];// Masks that select the SBOX inputvar SBOX_MASK = [0xf8000001, 0x1f800000, 0x01f80000, 0x001f8000,0x0001f800, 0x00001f80, 0x000001f8, 0x8000001f];/*** DES block cipher algorithm.*/var DES = C_algo.DES = BlockCipher.extend({_doReset: function () {// Shortcutsvar key = this._key;var keyWords = key.words;// Select 56 bits according to PC1var keyBits = [];for (var i = 0; i < 56; i++) {var keyBitPos = PC1[i] – 1;keyBits[i] = (keyWords[keyBitPos >>> 5] >>> (31 – keyBitPos % 32)) & 1;}// Assemble 16 subkeysvar subKeys = this._subKeys = [];for (var nSubKey = 0; nSubKey < 16; nSubKey++) {// Create subkeyvar subKey = subKeys[nSubKey] = [];// Shortcutvar bitShift = BIT_SHIFTS[nSubKey];// Select 48 bits according to PC2for (var i = 0; i < 24; i++) {// Select from the left 28 key bitssubKey[(i / 6) | 0] |= keyBits[((PC2[i] – 1) + bitShift) % 28] << (31 – i % 6);// Select from the right 28 key bitssubKey[4 + ((i / 6) | 0)] |= keyBits[28 + (((PC2[i + 24] – 1) + bitShift) % 28)] << (31 – i % 6);}// Since each subkey is applied to an expanded 32-bit input,// the subkey can be broken into 8 values scaled to 32-bits,// which allows the key to be used without expansionsubKey[0] = (subKey[0] << 1) | (subKey[0] >>> 31);for (var i = 1; i < 7; i++) {subKey[i] = subKey[i] >>> ((i – 1) * 4 + 3);}subKey[7] = (subKey[7] << 5) | (subKey[7] >>> 27);}// Compute inverse subkeysvar invSubKeys = this._invSubKeys = [];for (var i = 0; i < 16; i++) {invSubKeys[i] = subKeys[15 – i];}},encryptBlock: function (M, offset) {this._doCryptBlock(M, offset, this._subKeys);},decryptBlock: function (M, offset) {this._doCryptBlock(M, offset, this._invSubKeys);},_doCryptBlock: function (M, offset, subKeys) {// Get inputthis._lBlock = M[offset];this._rBlock = M[offset + 1];// Initial permutationexchangeLR.call(this, 4, 0x0f0f0f0f);exchangeLR.call(this, 16, 0x0000ffff);exchangeRL.call(this, 2, 0x33333333);exchangeRL.call(this, 8, 0x00ff00ff);exchangeLR.call(this, 1, 0x55555555);// Roundsfor (var round = 0; round < 16; round++) {// Shortcutsvar subKey = subKeys[round];var lBlock = this._lBlock;var rBlock = this._rBlock;// Feistel functionvar f = 0;for (var i = 0; i < 8; i++) {f |= SBOX_P[i][((rBlock ^ subKey[i]) & SBOX_MASK[i]) >>> 0];}this._lBlock = rBlock;this._rBlock = lBlock ^ f;}// Undo swap from last roundvar t = this._lBlock;this._lBlock = this._rBlock;this._rBlock = t;// Final permutationexchangeLR.call(this, 1, 0x55555555);exchangeRL.call(this, 8, 0x00ff00ff);exchangeRL.call(this, 2, 0x33333333);exchangeLR.call(this, 16, 0x0000ffff);exchangeLR.call(this, 4, 0x0f0f0f0f);// Set outputM[offset] = this._lBlock;M[offset + 1] = this._rBlock;},keySize: 64/32,ivSize: 64/32,blockSize: 64/32});// Swap bits across the left and right wordsfunction exchangeLR(offset, mask) {var t = ((this._lBlock >>> offset) ^ this._rBlock) & mask;this._rBlock ^= t;this._lBlock ^= t << offset;}function exchangeRL(offset, mask) {var t = ((this._rBlock >>> offset) ^ this._lBlock) & mask;this._lBlock ^= t;this._rBlock ^= t << offset;}/*** Shortcut functions to the cipher’s object interface.** @example** var ciphertext = CryptoJS.DES.encrypt(message, key, cfg);* var plaintext = CryptoJS.DES.decrypt(ciphertext, key, cfg);*/C.DES = BlockCipher._createHelper(DES);/*** Triple-DES block cipher algorithm.*/var TripleDES = C_algo.TripleDES = BlockCipher.extend({_doReset: function () {// Shortcutsvar key = this._key;var keyWords = key.words;// Create DES instancesthis._des1 = DES.createEncryptor(WordArray.create(keyWords.slice(0, 2)));this._des2 = DES.createEncryptor(WordArray.create(keyWords.slice(2, 4)));this._des3 = DES.createEncryptor(WordArray.create(keyWords.slice(4, 6)));},encryptBlock: function (M, offset) {this._des1.encryptBlock(M, offset);this._des2.decryptBlock(M, offset);this._des3.encryptBlock(M, offset);},decryptBlock: function (M, offset) {this._des3.decryptBlock(M, offset);this._des2.encryptBlock(M, offset);this._des1.decryptBlock(M, offset);},keySize: 192/32,ivSize: 64/32,blockSize: 64/32});/*** Shortcut functions to the cipher’s object interface.** @example** var ciphertext = CryptoJS.TripleDES.encrypt(message, key, cfg);* var plaintext = CryptoJS.TripleDES.decrypt(ciphertext, key, cfg);*/C.TripleDES = BlockCipher._createHelper(TripleDES);}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var StreamCipher = C_lib.StreamCipher;var C_algo = C.algo;/*** RC4 stream cipher algorithm.*/var RC4 = C_algo.RC4 = StreamCipher.extend({_doReset: function () {// Shortcutsvar key = this._key;var keyWords = key.words;var keySigBytes = key.sigBytes;// Init sboxvar S = this._S = [];for (var i = 0; i < 256; i++) {S[i] = i;}// Key setupfor (var i = 0, j = 0; i < 256; i++) {var keyByteIndex = i % keySigBytes;var keyByte = (keyWords[keyByteIndex >>> 2] >>> (24 – (keyByteIndex % 4) * 8)) & 0xff;j = (j + S[i] + keyByte) % 256;// Swapvar t = S[i];S[i] = S[j];S[j] = t;}// Countersthis._i = this._j = 0;},_doProcessBlock: function (M, offset) {M[offset] ^= generateKeystreamWord.call(this);},keySize: 256/32,ivSize: 0});function generateKeystreamWord() {// Shortcutsvar S = this._S;var i = this._i;var j = this._j;// Generate keystream wordvar keystreamWord = 0;for (var n = 0; n < 4; n++) {i = (i + 1) % 256;j = (j + S[i]) % 256;// Swapvar t = S[i];S[i] = S[j];S[j] = t;keystreamWord |= S[(S[i] + S[j]) % 256] << (24 – n * 8);}// Update countersthis._i = i;this._j = j;return keystreamWord;}/*** Shortcut functions to the cipher’s object interface.** @example** var ciphertext = CryptoJS.RC4.encrypt(message, key, cfg);* var plaintext = CryptoJS.RC4.decrypt(ciphertext, key, cfg);*/C.RC4 = StreamCipher._createHelper(RC4);/*** Modified RC4 stream cipher algorithm.*/var RC4Drop = C_algo.RC4Drop = RC4.extend({/*** Configuration options.** @property {number} drop The number of keystream words to drop. Default 192*/cfg: RC4.cfg.extend({drop: 192}),_doReset: function () {RC4._doReset.call(this);// Dropfor (var i = this.cfg.drop; i > 0; i–) {generateKeystreamWord.call(this);}}});/*** Shortcut functions to the cipher’s object interface.** @example** var ciphertext = CryptoJS.RC4Drop.encrypt(message, key, cfg);* var plaintext = CryptoJS.RC4Drop.decrypt(ciphertext, key, cfg);*/C.RC4Drop = StreamCipher._createHelper(RC4Drop);}());/** @preserve* Counter block mode compatible with Dr Brian Gladman fileenc.c* derived from CryptoJS.mode.CTR* Jan Hruby jhruby.web@gmail.com*/CryptoJS.mode.CTRGladman = (function () {var CTRGladman = CryptoJS.lib.BlockCipherMode.extend();function incWord(word){if (((word >> 24) & 0xff) === 0xff) { //overflowvar b1 = (word >> 16)&0xff;var b2 = (word >> 8)&0xff;var b3 = word & 0xff;if (b1 === 0xff) // overflow b1{b1 = 0;if (b2 === 0xff){b2 = 0;if (b3 === 0xff){b3 = 0;}else{++b3;}}else{++b2;}}else{++b1;}word = 0;word += (b1 << 16);word += (b2 << 8);word += b3;}else{word += (0x01 << 24);}return word;}function incCounter(counter){if ((counter[0] = incWord(counter[0])) === 0){// encr_data in fileenc.c from Dr Brian Gladman’s counts only with DWORD j < 8counter[1] = incWord(counter[1]);}return counter;}var Encryptor = CTRGladman.Encryptor = CTRGladman.extend({processBlock: function (words, offset) {// Shortcutsvar cipher = this._ciphervar blockSize = cipher.blockSize;var iv = this._iv;var counter = this._counter;// Generate keystreamif (iv) {counter = this._counter = iv.slice(0);// Remove IV for subsequent blocksthis._iv = undefined;}incCounter(counter);var keystream = counter.slice(0);cipher.encryptBlock(keystream, 0);// Encryptfor (var i = 0; i < blockSize; i++) {words[offset + i] ^= keystream[i];}}});CTRGladman.Decryptor = Encryptor;return CTRGladman;}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var StreamCipher = C_lib.StreamCipher;var C_algo = C.algo;// Reusable objectsvar S = [];var C_ = [];var G = [];/*** Rabbit stream cipher algorithm*/var Rabbit = C_algo.Rabbit = StreamCipher.extend({_doReset: function () {// Shortcutsvar K = this._key.words;var iv = this.cfg.iv;// Swap endianfor (var i = 0; i < 4; i++) {K[i] = (((K[i] << 8) | (K[i] >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((K[i] << 24) | (K[i] >>> 8)) & 0xff00ff00);}// Generate initial state valuesvar X = this._X = [K[0], (K[3] << 16) | (K[2] >>> 16),K[1], (K[0] << 16) | (K[3] >>> 16),K[2], (K[1] << 16) | (K[0] >>> 16),K[3], (K[2] << 16) | (K[1] >>> 16)];// Generate initial counter valuesvar C = this._C = [(K[2] << 16) | (K[2] >>> 16), (K[0] & 0xffff0000) | (K[1] & 0x0000ffff),(K[3] << 16) | (K[3] >>> 16), (K[1] & 0xffff0000) | (K[2] & 0x0000ffff),(K[0] << 16) | (K[0] >>> 16), (K[2] & 0xffff0000) | (K[3] & 0x0000ffff),(K[1] << 16) | (K[1] >>> 16), (K[3] & 0xffff0000) | (K[0] & 0x0000ffff)];// Carry bitthis._b = 0;// Iterate the system four timesfor (var i = 0; i < 4; i++) {nextState.call(this);}// Modify the countersfor (var i = 0; i < 8; i++) {C[i] ^= X[(i + 4) & 7];}// IV setupif (iv) {// Shortcutsvar IV = iv.words;var IV_0 = IV[0];var IV_1 = IV[1];// Generate four subvectorsvar i0 = (((IV_0 << 8) | (IV_0 >>> 24)) & 0x00ff00ff) | (((IV_0 << 24) | (IV_0 >>> 8)) & 0xff00ff00);var i2 = (((IV_1 << 8) | (IV_1 >>> 24)) & 0x00ff00ff) | (((IV_1 << 24) | (IV_1 >>> 8)) & 0xff00ff00);var i1 = (i0 >>> 16) | (i2 & 0xffff0000);var i3 = (i2 << 16) | (i0 & 0x0000ffff);// Modify counter valuesC[0] ^= i0;C[1] ^= i1;C[2] ^= i2;C[3] ^= i3;C[4] ^= i0;C[5] ^= i1;C[6] ^= i2;C[7] ^= i3;// Iterate the system four timesfor (var i = 0; i < 4; i++) {nextState.call(this);}}},_doProcessBlock: function (M, offset) {// Shortcutvar X = this._X;// Iterate the systemnextState.call(this);// Generate four keystream wordsS[0] = X[0] ^ (X[5] >>> 16) ^ (X[3] << 16);S[1] = X[2] ^ (X[7] >>> 16) ^ (X[5] << 16);S[2] = X[4] ^ (X[1] >>> 16) ^ (X[7] << 16);S[3] = X[6] ^ (X[3] >>> 16) ^ (X[1] << 16);for (var i = 0; i < 4; i++) {// Swap endianS[i] = (((S[i] << 8) | (S[i] >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((S[i] << 24) | (S[i] >>> 8)) & 0xff00ff00);// EncryptM[offset + i] ^= S[i];}},blockSize: 128/32,ivSize: 64/32});function nextState() {// Shortcutsvar X = this._X;var C = this._C;// Save old counter valuesfor (var i = 0; i < 8; i++) {C_[i] = C[i];}// Calculate new counter valuesC[0] = (C[0] + 0x4d34d34d + this._b) | 0;C[1] = (C[1] + 0xd34d34d3 + ((C[0] >>> 0) < (C_[0] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[2] = (C[2] + 0x34d34d34 + ((C[1] >>> 0) < (C_[1] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[3] = (C[3] + 0x4d34d34d + ((C[2] >>> 0) < (C_[2] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[4] = (C[4] + 0xd34d34d3 + ((C[3] >>> 0) < (C_[3] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[5] = (C[5] + 0x34d34d34 + ((C[4] >>> 0) < (C_[4] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[6] = (C[6] + 0x4d34d34d + ((C[5] >>> 0) < (C_[5] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[7] = (C[7] + 0xd34d34d3 + ((C[6] >>> 0) < (C_[6] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;this._b = (C[7] >>> 0) < (C_[7] >>> 0) ? 1 : 0;// Calculate the g-valuesfor (var i = 0; i < 8; i++) {var gx = X[i] + C[i];// Construct high and low argument for squaringvar ga = gx & 0xffff;var gb = gx >>> 16;// Calculate high and low result of squaringvar gh = ((((ga * ga) >>> 17) + ga * gb) >>> 15) + gb * gb;var gl = (((gx & 0xffff0000) * gx) | 0) + (((gx & 0x0000ffff) * gx) | 0);// High XOR lowG[i] = gh ^ gl;}// Calculate new state valuesX[0] = (G[0] + ((G[7] << 16) | (G[7] >>> 16)) + ((G[6] << 16) | (G[6] >>> 16))) | 0;X[1] = (G[1] + ((G[0] << 8) | (G[0] >>> 24)) + G[7]) | 0;X[2] = (G[2] + ((G[1] << 16) | (G[1] >>> 16)) + ((G[0] << 16) | (G[0] >>> 16))) | 0;X[3] = (G[3] + ((G[2] << 8) | (G[2] >>> 24)) + G[1]) | 0;X[4] = (G[4] + ((G[3] << 16) | (G[3] >>> 16)) + ((G[2] << 16) | (G[2] >>> 16))) | 0;X[5] = (G[5] + ((G[4] << 8) | (G[4] >>> 24)) + G[3]) | 0;X[6] = (G[6] + ((G[5] << 16) | (G[5] >>> 16)) + ((G[4] << 16) | (G[4] >>> 16))) | 0;X[7] = (G[7] + ((G[6] << 8) | (G[6] >>> 24)) + G[5]) | 0;}/*** Shortcut functions to the cipher’s object interface.** @example** var ciphertext = CryptoJS.Rabbit.encrypt(message, key, cfg);* var plaintext = CryptoJS.Rabbit.decrypt(ciphertext, key, cfg);*/C.Rabbit = StreamCipher._createHelper(Rabbit);}());/*** Counter block mode.*/CryptoJS.mode.CTR = (function () {var CTR = CryptoJS.lib.BlockCipherMode.extend();var Encryptor = CTR.Encryptor = CTR.extend({processBlock: function (words, offset) {// Shortcutsvar cipher = this._ciphervar blockSize = cipher.blockSize;var iv = this._iv;var counter = this._counter;// Generate keystreamif (iv) {counter = this._counter = iv.slice(0);// Remove IV for subsequent blocksthis._iv = undefined;}var keystream = counter.slice(0);cipher.encryptBlock(keystream, 0);// Increment countercounter[blockSize – 1] = (counter[blockSize – 1] + 1) | 0// Encryptfor (var i = 0; i < blockSize; i++) {words[offset + i] ^= keystream[i];}}});CTR.Decryptor = Encryptor;return CTR;}());(function () {// Shortcutsvar C = CryptoJS;var C_lib = C.lib;var StreamCipher = C_lib.StreamCipher;var C_algo = C.algo;// Reusable objectsvar S = [];var C_ = [];var G = [];/*** Rabbit stream cipher algorithm.** This is a legacy version that neglected to convert the key to little-endian.* This error doesn’t affect the cipher’s security,* but it does affect its compatibility with other implementations.*/var RabbitLegacy = C_algo.RabbitLegacy = StreamCipher.extend({_doReset: function () {// Shortcutsvar K = this._key.words;var iv = this.cfg.iv;// Generate initial state valuesvar X = this._X = [K[0], (K[3] << 16) | (K[2] >>> 16),K[1], (K[0] << 16) | (K[3] >>> 16),K[2], (K[1] << 16) | (K[0] >>> 16),K[3], (K[2] << 16) | (K[1] >>> 16)];// Generate initial counter valuesvar C = this._C = [(K[2] << 16) | (K[2] >>> 16), (K[0] & 0xffff0000) | (K[1] & 0x0000ffff),(K[3] << 16) | (K[3] >>> 16), (K[1] & 0xffff0000) | (K[2] & 0x0000ffff),(K[0] << 16) | (K[0] >>> 16), (K[2] & 0xffff0000) | (K[3] & 0x0000ffff),(K[1] << 16) | (K[1] >>> 16), (K[3] & 0xffff0000) | (K[0] & 0x0000ffff)];// Carry bitthis._b = 0;// Iterate the system four timesfor (var i = 0; i < 4; i++) {nextState.call(this);}// Modify the countersfor (var i = 0; i < 8; i++) {C[i] ^= X[(i + 4) & 7];}// IV setupif (iv) {// Shortcutsvar IV = iv.words;var IV_0 = IV[0];var IV_1 = IV[1];// Generate four subvectorsvar i0 = (((IV_0 << 8) | (IV_0 >>> 24)) & 0x00ff00ff) | (((IV_0 << 24) | (IV_0 >>> 8)) & 0xff00ff00);var i2 = (((IV_1 << 8) | (IV_1 >>> 24)) & 0x00ff00ff) | (((IV_1 << 24) | (IV_1 >>> 8)) & 0xff00ff00);var i1 = (i0 >>> 16) | (i2 & 0xffff0000);var i3 = (i2 << 16) | (i0 & 0x0000ffff);// Modify counter valuesC[0] ^= i0;C[1] ^= i1;C[2] ^= i2;C[3] ^= i3;C[4] ^= i0;C[5] ^= i1;C[6] ^= i2;C[7] ^= i3;// Iterate the system four timesfor (var i = 0; i < 4; i++) {nextState.call(this);}}},_doProcessBlock: function (M, offset) {// Shortcutvar X = this._X;// Iterate the systemnextState.call(this);// Generate four keystream wordsS[0] = X[0] ^ (X[5] >>> 16) ^ (X[3] << 16);S[1] = X[2] ^ (X[7] >>> 16) ^ (X[5] << 16);S[2] = X[4] ^ (X[1] >>> 16) ^ (X[7] << 16);S[3] = X[6] ^ (X[3] >>> 16) ^ (X[1] << 16);for (var i = 0; i < 4; i++) {// Swap endianS[i] = (((S[i] << 8) | (S[i] >>> 24)) & 0x00ff00ff) |(((S[i] << 24) | (S[i] >>> 8)) & 0xff00ff00);// EncryptM[offset + i] ^= S[i];}},blockSize: 128/32,ivSize: 64/32});function nextState() {// Shortcutsvar X = this._X;var C = this._C;// Save old counter valuesfor (var i = 0; i < 8; i++) {C_[i] = C[i];}// Calculate new counter valuesC[0] = (C[0] + 0x4d34d34d + this._b) | 0;C[1] = (C[1] + 0xd34d34d3 + ((C[0] >>> 0) < (C_[0] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[2] = (C[2] + 0x34d34d34 + ((C[1] >>> 0) < (C_[1] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[3] = (C[3] + 0x4d34d34d + ((C[2] >>> 0) < (C_[2] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[4] = (C[4] + 0xd34d34d3 + ((C[3] >>> 0) < (C_[3] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[5] = (C[5] + 0x34d34d34 + ((C[4] >>> 0) < (C_[4] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[6] = (C[6] + 0x4d34d34d + ((C[5] >>> 0) < (C_[5] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;C[7] = (C[7] + 0xd34d34d3 + ((C[6] >>> 0) < (C_[6] >>> 0) ? 1 : 0)) | 0;this._b = (C[7] >>> 0) < (C_[7] >>> 0) ? 1 : 0;// Calculate the g-valuesfor (var i = 0; i < 8; i++) {var gx = X[i] + C[i];// Construct high and low argument for squaringvar ga = gx & 0xffff;var gb = gx >>> 16;// Calculate high and low result of squaringvar gh = ((((ga * ga) >>> 17) + ga * gb) >>> 15) + gb * gb;var gl = (((gx & 0xffff0000) * gx) | 0) + (((gx & 0x0000ffff) * gx) | 0);// High XOR lowG[i] = gh ^ gl;}// Calculate new state valuesX[0] = (G[0] + ((G[7] << 16) | (G[7] >>> 16)) + ((G[6] << 16) | (G[6] >>> 16))) | 0;X[1] = (G[1] + ((G[0] << 8) | (G[0] >>> 24)) + G[7]) | 0;X[2] = (G[2] + ((G[1] << 16) | (G[1] >>> 16)) + ((G[0] << 16) | (G[0] >>> 16))) | 0;X[3] = (G[3] + ((G[2] << 8) | (G[2] >>> 24)) + G[1]) | 0;X[4] = (G[4] + ((G[3] << 16) | (G[3] >>> 16)) + ((G[2] << 16) | (G[2] >>> 16))) | 0;X[5] = (G[5] + ((G[4] << 8) | (G[4] >>> 24)) + G[3]) | 0;X[6] = (G[6] + ((G[5] << 16) | (G[5] >>> 16)) + ((G[4] << 16) | (G[4] >>> 16))) | 0;X[7] = (G[7] + ((G[6] << 8) | (G[6] >>> 24)) + G[5]) | 0;}/*** Shortcut functions to the cipher’s object interface.** @example** var ciphertext = CryptoJS.RabbitLegacy.encrypt(message, key, cfg);* var plaintext = CryptoJS.RabbitLegacy.decrypt(ciphertext, key, cfg);*/C.RabbitLegacy = StreamCipher._createHelper(RabbitLegacy);}());/*** Zero padding strategy.*/CryptoJS.pad.ZeroPadding = {pad: function (data, blockSize) {// Shortcutvar blockSizeBytes = blockSize * 4;// Paddata.clamp();data.sigBytes += blockSizeBytes – ((data.sigBytes % blockSizeBytes) || blockSizeBytes);},unpad: function (data) {// Shortcutvar dataWords = data.words;// Unpadvar i = data.sigBytes – 1;while (!((dataWords[i >>> 2] >>> (24 – (i % 4) * 8)) & 0xff)) {i–;}data.sigBytes = i + 1;}};return CryptoJS;}));[/tcb-script][tcb-script]document.getElementById(‘staticrypt-form’).addEventListener(‘submit’, function(e) {e.preventDefault();var passphrase = document.getElementById(‘staticrypt-password’).value,encryptedMsg = ‘8688a20825491c4df5331513e568d20c578e4953ce63cb0b22b6cd43f32d1581U2FsdGVkX18tgexKvKLsDvWVPiZa7lwBnkUPo2RBsQgzxSCVfzL8CAmEHtVtq8UHTKAjiLLzcyGSC1KB+Bd0ADQdXgIieDFcAKW7F99RD6BDBrDKtRodZzLHNB0yopjxFLduNuGJWNL1F9J2x7sXqQSeX8G4Zj/UW+r3V7e0kJ5glOHR9DBFL0vkpaVjPFNVr/z6sGiU3kXvz0lA3S3Ms+vAeO1uC4xlOx713ryF1CNk5ysCbFjnwxXzae1bjrsDrdfcFgUzqaEfWW7U3WwuAovLEnab75lLdAWuqxIewtr6bxAkNUwtocfUuuPlABOCAkWi4lX0RjzlGaHQgwcjMUPI82qpIcGMZwkOD4SjHmw+79xirjIqSpM1tr47dXYs1jU+DbpknYYKHB87IyB4d3dtvj5u4e05PIM3i0or3+40qahC7LKAQPurUt9Lj5HAaVj6q1yY5LnzqiGexAPpH4FFlBsCFv5HPbzoQM6KgYTEO3AeXufpV9VRS46uBycutS3sj5Igq0TssumZySDkRwBeiH1mm9EvBa3Yp43e6CAYq3wYhl1xtXUvbnXWHSSY5GO2sDEdPsXGr4H1Wm2YaWaTPSfGE1T9JNOwepvd4NJnV49xbZW+vAcNcUD3FTNj+0zPapkr6GW1Quz07IJD8P6jYgUHBbxdp79Rl6kX4NNI3sHlXNLak2V9GVnu/4CJAOh/Za5bjZzpxp97dlJcytYrrh0tHyJ8Nghg7Ytk2vITK5+rx05kxDnVmLf1Zou+ImSMYcxuo0BrkVmNqsLWug1nF5zrSirFBfChfLTM8LkY3WRsDhsWdAfx8xJJFfHl2axzap8yF6g6Yr0Mwe5BwtZecgjUtCchrygtYsCNT91QE4tXRPu7pjtGA/km9y43a8xsgkwho9FrsUO8I/2h+qZre/FLGEwKSYZ/9GZ+XvvIXUGovl7A4VdvzoC9xtsO0/oljkDQVP3qcpj56CyHOFMwbkuu9ISnvkRCBKUVJcvlu4KCaWRh1mMw8wBhKDXRvFUDrS8yp3QfQglpNT5NeIHP4C9WYnlbe3BPi/meiG8cFKsGf1b1LkVN8GkyqUOh0/YMeanZjWG8bs2/O5ovFbqDtmiu7uJJDRH8e5+2FjkzcdSi1Kys1gm0eVKFeX6zQFNfawkfAG7AxWWtrAQGBTD4amwgT9AgOTz0hFkCw5cwA5kUFX85cCKbV1QdA13HGlZVTzgnFpFqAIjswiE0K8kDzztpLolLAEutx3hCzbxy/tW5DDpfahauwCJ4pD0J4p+Db6WqXMI1+yoheSKT47uhcKLt8cpjV0Xpju4NytXV+RvQu/A/5dVdmRfFIrWqwXJ4v98zsV1eN1xBsD8ecNS3EHKecZcV9yMq3E9SKTCYb3B7+TthuUIzZUuIknzqDWgheiENqIQV/D+sNx5iJUgGrpLadTxqLGD/UgWvCjnPrdx+ESkezP2at+E0j+/BHJtpHBb8vaDnkAlBwWfDSrk1k6ttxJuLkc7AzMhz9FcvbycisYS3JBzKLIfZXt3afxpTSQkKKRxFV0xWK74CuGqTZMKgvHnTdF1Ahlu/5Cn7fk2/AhyaovQcyfEivbw+wkL3H4+dbc8nYXHqlolDurA3ZioOGJAVq3nWq6/nRjJJH5h/S5RjPXTh9MpGoQUzR2ZTqqHMvI2TVjbWVSICole4p8rFj95wVv/R63B2eFSYboHAGhbHleObVCHttQ1zq/98UQONOeQ8uo0r7y0R+tkcNdvyxTSSer6+xpISx03CjJllJqoqN3ISwiwkgqo6/piLXjF/O+RUciWqHsiybg0IwFzHTu6KD4LUHD0NU4kk7IwN8tYlpeTF+EVRKRZxxxDtMysTIP7cSKX5Kydx4SSeXH6QIJDMsfH4bN5M3aw66fzYLykWRiVJZG0Pk7JUUCW//IkE5wlAO0EEQtNGwjq0o/OlIUht65WrwZHeKszds6lBCjZwV2bbp5BnNeS463AW7lHWmLbLYOJUv39blIPfuWfhpxraLa+7Mcx7tNC/Jkp+hnwjTeqoszxyAJrESEJhqivEke1PgFWtYZr4VObtw7uJStOQLHLXqFN9CJz/Ls5fGvJGTyc1VxKinjt7at8puo3M33CETIo9W2Fa5UBIxPGRtxxbsCz3Bri0cHIsCKu95IqZakhLQOJhM73i5vbllyIY7PCW2DFqX2Rn32qrY03gpn3appBjjJh4Ot+o9mNrI3X8EHszA1Cn+okPUhu1Nv94ZhSmiyFivtjHdXFcXDElzr1aJ77kV4TVRI7g7HxvliPxTOvzZwL8JF/DGY8KJtRZjHTQVllCZHjDhI8jAMSw8vjRTdVS6fAr6tLrwfg8Oz3hfdUm72suxP2JDn0gdimOoMQpHuBMWRkQ1ciuiWCbcs0uHcl/N7WrpVkfzEWPFnFXJuKXbm2xNFZSMyJIzcBMR4nN2XtQtZ5V+BJ7CkhCqdBlDYd/l3ukqQXTLuD7X4hEc5LMS5f5ep2WeAs8sBXb5sU1bYGcFglkGOu/kcklYcwvpQUrXeeIxx1vtYRHiy7Sysvw2bzrkTQpSn3k08EMDdiiMcN0JFjzPYwOFuvMU1gfgtyZAHx7M2x96oJVbGBPh09t6KYjdr7UHS2Lp6jyFHgBIDK03SZ8r3+dkSfnDZs830TutyfOas/bg4VNlAvTz2uI0jw6hRFuSY3dpajH232Fr/spetrm9hJViy6VSDBy3HrK4kEWy64H2xNlheEFX7ia9/7lukx837yGfnMkZ0sLtS+zsK9YHX+YuuOoQF3rh/k+Tghmn27d71ArFWewZpxnjcd5pqlAPae3KUZ3oK3C4U1RP0nHqxp9fN8iCRjGgjbluncQo2wRAqspRVxibI9c9auqqD1likFh+mGlKkWCaBEHpASPe+YRwV7wncmNMX4Bxi4yoaWbbcFJ4dAD2z22BWBeZQuAchlJP+SvhFtpdzsSi7zkKObf3enm1Z/YaBW1gaYbVCPRwzRAXICahy6T4oKGFQkeTJlcW0UN84pGVW9LIQE5yrYGZsEE+QIPHxGPTeSc+f53mUIAtbZvdQiVZwm3mXfHJScC37SBdxnmZAfWW/5fqVGLCCZrzzt/J/m31j9xm9JGHfB1bKczXDRJ+T/aYIiyMJiAoAK8pwquCOAA5KLWLQlAf3SZSXBbJMmBmGefoVdkWqYKkDfxFsXwpQDmPdyY/Gloek55loFwDKBNeptGz34mfctMoQPWxtjAvJPIUhvNx/w4XSyGfIomkr1KzEoRqUtbAsHVoigsjQSfSh7r7jY39CC6wVgmvo0jOft0ORgvRt8J8YGZljox/kIfiSuCw9i0vfVk83EDgWNPt4OwwF2Oxbj8h5HbEOmrAbLhwfGq4RSga8p28/eqnxGVue17vxFD+r/nqDzfArLxy7q/j1rOq8dEO/zMI8b7tl3clfmvKfroW/bPZskwTBnZczBYc5OOY7EZdgzS0vCeECo70dJ1M9TGhXmidF9volOqCO9y0Jc5lye3zhY2ji9wwPM25jDgYFaSN1PpV2ANY/r3udQj7PUUpS7KTvTa0znng3XT/ebXOHcsCI22V4CX0SN4UxO7FP3wf15h4vDDrHNDhuljKo8BJwqvSORF9vKEiN5H/rYCDoa4OWLZ99qArPZPdL5vLAWVDB0dSC047/qhY1AjZn+Rzmn7n93vU62N8E6XsNs0F91dmRHYIu94SxK3okyFxATnlaMm1N8wvQacTgFy77dWbdFSdmf2PDbsX2vmKiGjfKvBX8zYTLNwjlw9ZTgjGkLuonYmDreEJ80Hrt8EFcpkNBk2/VAnynvPJhNNarEE5PzG+GXy1fxeGXSElSCKnvSSctABUK0UN6mWK5iwxdawRy58/95dMb4bcbYAzolh6dpdRcF00mn+4AHHPtiQXcXbxlVf8qITU2nBr7Y4qqp+eRDQfhSVNV0jllRwnepIlaOfE0ZahAEaJ/iUuy+CAYbqlHEcEPqtmKmc/TzzsVBCaVVH2eFarbEaJERwv1KwoXkcBN6c7dVHw8WmUtRFkJN2ti6vSsRBJFQybAExRBvep6Q4/34oRotynjgHErtBj2lz7vGOHwiHbHX04Vrs0Rcn0XS9VwNp6u/gkPCQI3DSvpUG74FyJa9DS0Fmg4W4Y1IkU4hxiCOu4arMCHmPQBxpMuHqjCOehYqmfK5+Lb0HySnhskXy2QYENiBC3nW5g9lZdCB5N2vwZWJuQudjyg9s34k1LXU+IWDSie1gV2zqOkFDtSWZHbreoyS1HbSMm1JRHR+DTyHFvtdNt/6ZBAYgZjlsfK2P+7+KCVIoNGl6BssG9Ur90QK579j5/evkn24LDPFGYqRDP9L0vrgd6+VGjQ8TeivHq9HU7ZoywOoA2fkvfROC97PbyBouf6u8AToaJko5uvx4ftczYQ6yl8uX64LX9PwAwXTx6wSb+XxWibbDzg/mU4ZAGaQqtOq6aTs0lAsdmdRB1VJ5yNPoK9pPbzoRRi3u08mrDPW0J4DyWMdt713SwmQc3en+/t/qt2EJ1C+2gTSkZjZyNfNNhjUdhXbAZnuGI/E0JnQJujvEG2MMNOnnWf5Jj94uNI7kheH2sBRPC6Mslx1CloX1QCNuc6YGsAwx2eKRmfxip2KzkzveX+OpTSUkG1IwxBiNElgQ+QsGBZ63zUbYTVxTOOCEvgnQ4q87jMHab2ejuYWSfj1mSM1U2/RmsHZYdcTcNTj97DMZKHR95vaAXdyWmMtnEQtD/618DDPgXD8mJbdSNACb6BSraU3AS558t6sfAbAmaqobxJiK+aetnbInph+Fs2OQo/JnbvgKR3Ikt1cf7ijrG+WdOtouOOSXsqpVezwkJVwPEKjM9U6MBjG59SH6VKGRuz4nfEvV5fTer1EggRl24vkDgl2IExcnq1VDBZHLXC6hOzpHd5jVUBrNVHrR3NpJ6am25fGiuvRoGmhylaoLkkxMJlSuzedUPaDP02FXb4X+U5RlJAMSfjrDOMlJZPYncILOaZOJxztf/I5I0SjZejphzg8xZzpc/iE98d7YJoSzU0TcZiAA93U8yiuaU6Akx+7yMQGqOCWG7wDZrppS+ek4gITXUf8xJvnsfkzuduuQI8vRPTI9m4M3RIskjV68OsyCkCVK9gKHyYlwxnYs8T/agnej/dyT7c3om/aLzQPHV3g9RHeYiBjfB70yPkfdRuhFidpan2j7mBBQFMeQ9bgnfWatZ2h7tnzPvg8q3f/AOFkuaO+FKE7Qs8JhsDq9mUD8nN/w31K8UZH1D0kFVMmEEs+Zgzsxgob9d+Jfilqf+gxsu80DkNu7v18RpxDYn9ZscCsx/0dEhf5seS4XuHBbg9bRVEeesj69st9TceNd0QxzMr/Ov6eY0SgxpPs3AwK6kHaB3fN4u/j2GryVjkWyGQ3PiV0Wq5/4QhgWniAxgH1LGzsOZ3X2Vx27D9R3s8X3mB9OPRU4JzP9KfFbuy+DkjUV5ob5sjsMp+Tj9NZ6VYpgB/6J8jk627RZGUDraxLGN4jUBcyKgVeLfmFZbRLzDFrBO9Odx/BjdQPcS1fdDD/dYpagIXssrLPwq+mX+SRCRHMVzpJzURC5OlVudrDiqNvvQGRC/T8YAHHX5dkyfDNJ9TTBs1kGmAPdV9z/Hx/cLS0FzDZ+q7VL75Yz4MArrq2vxRxr2XhQrgMZoLGAJETPwLXrO3Wwb+1HtZd8v9ofTd0LxdxubnGWZ4a9L7+2k/gqRA3MqAyYwMAojk7miVUE3+cjHsRSDioSVwkWgYzAiwzmGBoaKS5uClylzibXa2uFWJiMqrZGruRdAn2JODgNf9Vn1WasKtwJ6qZTUa7mcM2m5G46yQfGQtAp5VLlRmmykiuzM/WvV1966fFYGwz4SK2eDGofOf2cpzboPRg8ZXb/XKYZNoxqZzc8aukHrdi/2pUwwOweXq914Mfhz8KpcTO3fPJHysMfv1lchKv8DFajrgEvVpxeVyUiykPDqUczaGC8jAiuLUtw4OWYiXhYyp+IUslCOwvPmPXUoyuejLHxi3EmMaXk7uD7G9WO+Do75qIQbFw1s45rsU9i75mn9I9yZZvPdeSBCuigf0sDcHs91TkvC3KsHQC/u4foK2Ve8MzsahtLb6+GeCwVft6eceJBo921r/UAQNgDnnso22omx2AKbuVOjIsmGezJa+j+uMLOcbYnwPBZkt8ZVhVpZKQJpuI0EmCZX+ENXP30VvKkbDqtbY0Rg0D+K95D+gL2WJkTe4geaJEAJkWzyTcSS1foWNOe0NOVcQ2kNm6ajSDOsUXE59gBZLZ8mVKHsGec58LTpX2GIFhNm7aaYb28feASJiBQ7JOmW2cwlNS0aUP1qbnlgezoDJ499TKT9Lf0j01c+WIFQm2E6JjMklSqrlMW90yySUtLC82n4u8UUVDEH2hUIzoMGM6Ilt7cFXtiKKHYqKwkJBteDN41W0tcll72/il/fmWbAoaYwWlRePdu1F6g/MGhkwCGiQsP9T2wyyK7XL433BpcdnHvt7smC3S6MTYGB8IPUf5jH3Eg5OshA8O9yYgVaWcfFy2OUPhbCcDdHjcwleaCLbRTaZtk4ymkeA52b/X2YQ9ZdPS/+6Ie8KwTksttaTJ/NS+MXqGZgsawEn18YRgY/13DF/0i0LygBGhiTx2OtGhk7W+VGVNzFsTbdxZCRrDw5taJTcu6Cb6MwQgsxW94l66eo6PN0y5l+RrbPDOuI1cy7A8fMx1eNiv8ryfSeekJFlr+EY+VEnRuL0bNhavnQ6WaPezuqrnDtJV44Aac00b4ihkOYeQqgv4eh6Hvfe4y6cdne42NqSrbl1olF10Ruq1xJ5vLQhdykwsG5Ef8/4S56fP7oKsRUFmpxXOEJ45Zm0F9ccTAcHR+8jQInG0jntEzZ0+xqwU4u4AtSsIj2rnjylE8UOi5ZMByUMueRl1zPIpHwMRc6u0AAyKhVICzGCsPmdkyqF8C7DsFRluqRZ9B1mW4bDbZwkyYBytdV3pA8Gru4YpJUq1+YdVLK+AFWJjdp5NeAaC8iX6QHzhc6pwVKdTvwJ+FqTujdMqxcRxrB3oudXaUXWifrK2UA85Y9HsS7HnqowzAJqoQgIct4vG0mS381BGT46GPbJAYyi0K+1YCZa1RY3gV2os3PQcMQvjRIxG9YGs3WogDivCnIfL6nrGUXgagERBm5Y04L+KlMhYJy5GvFT5+ioX3gCIiOU8tjKCed2D9gZINftdnH9ZthH5+hiVf/+VCYDfKOlgLftxPSt86ulw1q62p67+mhjinpqWdcXWs7/Ya0wZYzDz3I1TdTO4fVA7Eg2NUrooC83/vr2VR+7xp1Q5spLSMER319pwI5/tmRMrEFpyGa2LNclGK1AHNDY0JwLKVn0880NhIPSKXmA0WiaSMyw5UrE0sFdbPafAGNHGMUKCuyRt+PNkytZiqi6FT/oSKw+Cvn5M/Dco5qK65QJyW1JVM1ij74a/QCv69xFbohz4sUCWTsKran5qvfPRYBw6G3zdpUwxc6yqAMXf/jqdYSY/k57I+xXKVcQIF7uVmkFok3OrHVV6riqHseHuPpKA3Qf1uCqbu1I/JOabpBaHX81VbdZg0GvCGK4dxax/qYwQ1CD5ldh5Ips0pjyhhHHygAJn6v9qdyJOTsGNxhV9rnn2t8Z/yNGOwnqEQI9zK8WxQSQM3VFBla0yIbztAdAn03J8ot079C7AcCoHS81PiRdci8ViWhdpOYRQ3dCg9gduPYpTalQ9ZoW9G0Qnydl0Bb/JctTtGNibqVEHJVXg23J2JI6Oz5xs6JTWycRtm/w//DovVZj91ne41Q1vvdEtBLwj0ODcYjKxc3oI/rOOzGsPG/uuCG0BtIbPmQ6xdqkce8R/A39Op5W0D1nVk1gstxdVPaXi5xQvqig9I2tcJ9Hx1HwQzXBDhIYY/JURvlVteYp1IQUkXUm/o3bT/65/6/7iB7IRFEcm6UtrNd75xxDBIFoSQufLCCTT3UiUV8j26rxN7hBsDbJA4u8AQJKFLdGwYk195DlCnTbq6enihczayz3wyAsvlDP+sB1FAlKNedvupBRsfFwj0z+29oJILV7Pbzk+YFkFl43DvZnM6oGw6QXHaDUToE5ibWeeg71vvgXLfKGmaOolN5sHZ9GY07/ol6tTlD1TR4hS91blhIzmfLdj5d7b+a6yeyasb/BJ4J5XcMHOtZos46BE/1kclFm7ciJvTOfYBKY3bCAc/8+fKXOm6BJWI+I+jErkgtySVCrcLyAYm0SaOM1EJloZnib+tAbv3+a3veH5Lw0VvcnDuvzOHLlXVjTNrBbraUF668vOis2TRReSE58b92VBvGcS/NvkCxjrseXIXF17AK4yVX1qTKnk/Teyd96v1/bzCN5e03gNTlbEkbk2fPZtlnoEu8NcGP0DxRkRQT+eX3JV0PivN8g8/PFW13UiDEUiQtuBsYwCiMJeIiAgye4qfq+8zmis+ST+RBVlqFS00IZWWNoOlWn6xX//w7qhSD7kaN2QL1PBRGkEVHNXYaVB/hP5h20BboYYBh1pSzmEekmnMUf212lKJFA0UZ8kB1SDenHlAiQCzEV1YJ6FUDn0U4ElfvzXCj21BWEjfWDOih6s/wKml5Wj+4g2EdAIgZdJ71CdwTrIpr3tYp6ZK/M0Em4lSepByXc0utiQgnC6HKk4x1AcQnXJdEcu1TMoi5if+enPxeHq/WSCCaBb1uGWwD1WedTxsdAohWrijxNOlHnCE7BD8AISFvK9htI1TFGkIR3agbmTvsJRSWJYBhBNn4LYOgPm8DjH6ULemAJFGIo4yw1YxpclzEceo8cnMFvh7bHFbrbBmbT4e2codoKJ4YZUvtHb3tT8i8Y+nFZXNasBJV9M53BTBsilQEQ2gdDOr5emnjwNVkLespU3ZdfEhmKN6G+chxcTZJN3qIKLDU5iRb9bFANhX/KWa6wEtOpE4Ve7csUQbWMpEOkRhCFhHfTFbmGFxr1wGWRarRzTbx+mxhsx/qE/GwtIWu5QVFaOmlFYoNeDay+rouairO4MPKYayt9ut6cuzf5XEcCQdnhDFbo2fB2e6EATnObywsZBCZcq0cm4/Xxa/GGe/iSwFhUxKUaPalLbbgrHSiMzf46kVjyA2PExtTth6XHteJhf08z51/fh0yMYQAvBcIaRab2mqXGIzoEGTrsB+/SNS5Rz+DRqvTUubRyKSfgptfhpyUAmpxRd3P/btS5bmf1Kpy5tmglvwIVvHmtmAm4BGf04+gBLVVZrOcRcm5EqNnANgapmAUPFX6dl0qabrnCfmQ+gadFyI8kTeHNPboRkVk3FHfDC1vSMt/evyK1n1piVwEDwrGYSa34nrZs0Mm8AEpxrWNG3sQCln/0+Djp2PJfdYCZyrQuQtbTFmshxl7ZEcK2BHukL67ySPYO8VLkA7qPCsKDwk7SAzynI+s19NvZSDI2uN+FsbCEjxonXd4bfDM4b5obQrxwTq/JhJkuotRNV8QkSVs4liNjjRN87AQfR6PCqD3uaj5P6+ZN1lrWg7kJGuOGqYpEM6SKm7vdbLP0h4R3V5rox8DCCO2eqBTcXDy809ikac7ZrwkWbQ7Kbsazqisi9iqAscai/3I70TDNwpKbrEyr4IXvzNC74Ci03bVuiINIqrqHzmTuXELLcgy5phy0UV9vhYgqTNg9HgWZ+WuZ8yAhoC5cTKs2e26x8jFy2jE5yZnCiBWfZzaNS2B/Ef63QbcmC3Ke4HFUBBVFTB2+oqnUTEcBs5MwbeB9dY65qAeW0NcoDiS0Y7NkwBwlGv+e42dhtKfPT7s2WNpMaWnP/XgNhqltc6oqA+bsWU7inoupPqvHichIztOb9FEumiDqllBUY3pzzvfo1rhUIEEYwxtCgS1Wy8ExTQLJsI1e4ecvNE55NIzuzHj4MrpPuOaJO29t5ra4fEFZdacLE+Gikdip9k1QFHmDC8FYsEJ4uWny4FU2eGS/r/FVulhHOyZ6pp+8FEA8VdG746kr7wZUFzmDMX6zpM4uNZ7je6kGsqRdKV+ZY+T3cjlR/7IrKR5T9zY55eqgNaEOObZoutlS+Lx2ZyIVddOIidt9/cJaOLLqZ5Zp/0r2u4mHUun81MT5DODxJJudVnHyyoW50GtsRnOJEhRfBQaoULN0EdTkUFyhn+LGGDIBIKV0XsVYZ0DzW5SznYcysUL8XPnf2DwQ2G0PKSauT2Mmrw6rpGatGKV0Gws4U8/1DEZLVxbhoGf+3p2x5Li0oMNfRk83zROrL6DORKjC+i4UzY6GQKO5n7F0h51Tj6lj84NlTD41HsIP/hf/uCAQkxBXtZeKQAUzb1bKrsNqciYR5uu06JiVtLcpX24kIoLB5pqaJOO1X7u81Em0qA7Abq2EAAN7n+psefCD0nB6jUeMIWuQuAZGZbMFgbti++bJwSGkdGub+bpL7Jlq0ZdPpzaQLX161Pd0phCjWRt1pLtfCOgmh7T+8xWM+s4Z36QQzML0qRSEwO5LZ3PV9zg7aVq0IneTjKTJ3E6ANnsq3cG/M7Fc9LXppqwfZebupdF1FGlgdyttT9Xid/k+o1Rt9n60ma82USlv/u8p3fsfNKHy8fdWwMpYPR9tbkVK1GbviyUUgJTpsFTpyAHqVSjGQI8RDMPvoXlCoYUymYr4xW2nQFUwA7tbLEWkRYdQpbUvO2qbgPjTyQh4P1XU5oR1Dzl5hnJSXhdCNun7dn0GQmF8nuvIUSh5Fg2w01L4nxwn7K56h5Y73UL+Hke8gZ4yNzva2mkHI5HWvlJtcbnTF6hUzJCctcpgRkKEq2NOFm5itkXMVLEr3Iw0lT8ExXJxr9Y+YxkXICk9SnyHOf2yfHvKEWDMwGkZ7bD1rEqNn3kaBzQHOye3ZyD5Uq6CNCQjWY5n6kFCSg/uWk2+WGRvM2rR5GDeMBJ3eqLt5pC9JI5SYHtL6MzL05QGKvDT/9guNi1MCU/goA4c0JfPjA/1fH2GvZ+y9tWVSiZaV6erScG6X916TrFEpbnwMIyllnjByIKO4w11ia2u1UYZpL1CcFBalCfbpjxJ0NAdSstTvJd1mZiTjX8VsDXYe5VL0hNLphFj1c7KhrIArBAPausrLq4eWpgYidy5bMTOiaY1d9RD6JFfQleXTB4Fu9VrzZtEODSPtozMlVIl2QSjTi55vZC7LPDWHB3x0/Q2Vlx48DOwnWTb/r/7/IYZk04zGUGaIxpHmslqiG1bWg0ZC8ytkXmyFAZ+ITe65/K8fsDBglst2yeRm8GtRDisTLIucRrEuMTFMwsKSZD3okH/sPTRrNOeF8QIcH30h1v6MI9RSD/z6ilPINMlDEii7Pqqgumrb0ezNotlvZ4mGJ9fQFTDb9ERNtiWju6nFw9A2Jx7uv0xWYdclLkxMsc4SvWrWlAnBioRmDHY9JCkw2mjmx8iU33kAmEv5iG9dZ6oy9mqQRMEle0NdmZ0+G4X8d7gkR73INgJjadDEyaw88oVAkb4NdlA082GNRUlIWf7S+8IRIdnqe2W1puSwE4Kjs33h6NjFxnFWP6Im4bQwq9DjHA59gC+dkB2nCPsedQushZZ1CT3XaAjRRtCpIae/wKNpCysNoMS9sQl9MdTaJOhCka/ZKvyUB4fUy64YTtOrxjOZN5Jvakvc6nsp9aX8yhkSMzqApzBFZTjTIcaVr2DD1Gs2QsE6ECAHPPHv1rexWM/ZtZYz7ouPXzDI1Pgn21WoEIIKiP+xC7V8OjjL/NQ6GVocONhZg2lAOY72lmfmxciZxeMZluyAa8Oz/2I5wIpzQQRfx7pin5QHKzEyO+KqkaH+H73lYrYhyK8nShlAzhAYSvSuYonOJ2+7Ag+CA1y4WD3TJLYldvQHsdbcmdvsgZ5HVDyyeAwxF1PJKxEO1BUeYdo8/XisV0/Kl/ifXeKFe826hcBrySf2zpB98MXlwm9ju6z1TtoE3ywj4TvD3jQuA1Q2z7FjNJOW+invgsraFiGS+1TOY8LIl4fLzn0+Cp7RP4dbg4YBk0Az5cIJQP+4uNwU7eFkwgzTBOeuX9It/WEoJjaHLT/NsvOKmLwWwIH9n+3l/fah3KikQdb4rEkPm/Oj/zvvtWzC81UwxsDZUav46IAcs5Y+EuC5mVW2zf4g37bLeLK/tCICHlDu9wMkIDcbFk4iCmkCNc8aizgki07TAJ9VcHYH4OU2intioozQ3zBqYV2xSJLHAeDPZm7+4ejg7CuENkYRdFSqyGeliHbZ5l4UEOF9JWSwj8qvohYTEZOcOr3gaCcapX3bwaYNduMXxrnkbmpp7YFCajYH2cq6F3ngekEyfUPkYXakWg9pu3azRoepZkAoJTTNHKxYCnsjb2RVKEmX0bGY3IwiKYE3n6hG4oOzyqMAJn7T9gb/uuo4H16kfjCdTcz2Hb0IUOXWwLdQDjXI2K7hZQZWxTpIQP9SaCFIrZihWW1pmBmohG1jvB3IzO4SngOQOUexISiGB3NsTKcQRgLA97zifSw8oa58KLjWyngNg9iI5VokVQPzJ08CUxM626iqUPsfXRgPTeo65akS2qbYOoxAatJqqsQWA1nB3GtojJFMi48d61lAAjzuqN/fneH57kI1F1W1eBgsljuigHd9M10J8K0pWM2w9wd77lJk2bpGSH9TylRKW4bjf4LCi464FosW3yLzpXyVu90Q7cNB9KDxoYWHrZhw5y2O/tiVaT7KtkKW4rc8uCH/6nrw1MIcNwbSBnOEq9rNKewci1LcZBS8TMNi82u0Sjg1O0sJ5mQCLhGuWbu8ZcG/TEEdpcWndjcrXstMTm+NdnzoC3Ak6cPYiuyIhv1AmDo0sGW9j2a4qmyEXlKYrHupnPdAzItXFr+dGTO8ugYkevULeY615faiPIiug2q6f6hjAGdhhhgn290YdCrGhdouowUzoLEg5hs6Lp+Xd9lHepiCWppJF3AAY7p5X4Cc7g/ZDDksMlqYhxJH4K/GVnGuezcHL5louNcsGfSiKlQsgnnVNhBTSkzgF/A/d0hOiwQJQk0eGnQ47fWTDJGubLO1Y+70ZPjxx/FWDpGCTFB5d9XvkPOaEfWUWRvAgX+WHHbePmX/FuAuLop8S+obJdzjFqQan0W+gyd3tYvAtInA7esQi+AQH5uxf3AQuslJAkCkPl95EemNaM0Dzx8OMNHdrB9ELimPKkZ2CfHrLU/Q139scMot4kjaOGcoGz9OqYbKEe74LqTIh0djsbOFi18NAipSy0U+LbxunjOSBbph5sLIUqlKBt7OaEQ++Nh27I8oXlEloJCoAo3qhtQQ8NsdoNFQY/MWCtWfpvEBwE1zNYbPonqAHKUz/+b/iGDFHgR3z7jxKXg2zYRb2NprpoXXuo4JpQHofq/WZiu1brq6Rk4WteVtN+UTjbZY19oBkBB/RFfzl6aqb9DEirkP70r4q+XjEiYMZBOkYe0xn+w0Ny2/dO18iRE158zHdS7AIzaeSQrNcCeXYRBhirFdtUgZLpPHiB4/f0nre3O5DqaOkQiTH/sw35foZWlMBvMvR5a86CtRVZs/fmsxtQ2pAGiSgdAv/4zKIt3kPImt2iFC7fwOiKp0wTAvscVen63ab/TBqbDIT/MJniYSO7Qb4lp7WCRFKHsAS13fe8bfdgCMd1cS5k3RushRrmjc2qVxam8bVQv1M4aR8ete5ggz5sYeOofmqDuhRhdsqGu7pfjFa7TiDZNN/nXGfLfnNKXRJ4U6CG/taJHJbLMfc4++Iv9l9hirQX3CrccPYoEa/goMY32ZeXQrh/iPzWKwl4esJK5wCdbJ0ilqjNL+s+TkUCT9syvBuvx45uybBNkVHxn3BoU9tlo7dFCcIKhKAZ0tNAbn1Rxnehkn450hgjJWAI8VR3UZUfuFQVgstgKDEJDnq+ff9mhxEPgr260XZz+iR5Dit5IHrAH7DlT4x4K/DPFb9PZ2A/sif2Q1ln9yqcl1jinZYYCKIknISiDaNbc15BEuv7M4Wm+KwTtE8++wxkX+Qn/PwtRKMYiWzelBLkYTx2gdp4aF8P5UXphvw50Wm46yAFXmcrKZ5009rrsm+tlA3+pucFevw9LwQDVE7TL/RBn1u7JGY/l6N3Nq3w1WC1o7GbGzImD8nvetePV6LUAn3p7gaWIjoMbxCvLbY9H7HLsoPS39Pui5k3oWbcm5pQFn/cuZIHWrXiEK6O1TgCxPSdbOIJhgkKWPXBGu8kt7zN27NDWj158zntUoUEsrNalQX1u1xHJLzBtVx+kqU6I54SFCkpDnq7zixH7mXo5wi3/on1qm9M2LUnx+9UaembE12AXUnuoowxh2Zh0NWizNzqRd2bSwb1v2ACzpPrizEYbf+NvKetj0hXouSQl7McvVnIpQ9bY6hdGfgjaI+D8jiHMRbJmnX6Bc+v8uw04b7cQyH+pPJF5NB/Uc4CbNNYZ/J7IGq4XbXheth7H7wcIoF6W+Vm/odwZtSIfbmlqbR+tdVm/TREdZkiDlfuCI3k5YS/WCpq90Kdb10meHgxiEbV44S1qrwfm6aQNIyNxJU6+uSwX4uqJuSW+FlWFe2IK53XOGeo+aCAGIU6biVl6542h5burlwkx3qVGX6Z4rJL/eKKNBfPtwnu0f1TJHmnCNgTC6WprghSxXdjkNvc3ll5aX+QU3gSNXqmNk5AzsSbrvsEXkxqvhojL7of4jDdi82WUk9ApCCQ4knUDZudKWBa0nvNn9mNs5rzI/Wv8kuKEo7+6d8rOrdiLn6YFZCtbOEmNeQAu3jDnV8d0cc16JT7bWadL+wjStcI15Y8o/3y4vwrLptYI/kzkY+wo40V0seGDV9Xu+PQ2YDLKCpgnJ3U3jGN66EGpMm29QK/r4Bouj9rl/QYpV9qE0KPH7C596N+5+1CTWrOqoYtXmwKiD9U7NzE7NiVfLe/mONcRfNphpoU+WFZFA1rSioGVVlatzooUQ0QlaoQ484+c9oOAwnhTHX9OQRX39Ah4tPp37QBBJaxdJSTT1m+BQFb3IB8m7Vm1WDpma9swXpY3AhptV+miMGQZMahhy+kRALWpQ6nn/Crf9RNCqwyC6x0YN1O2fu9k+Ez1Px162fVEvZxR8I88Ax5VwWUTAjUaclx20C7vTeqpoD/GKAnffMlsTYblNuLFNipovm/87HG+zj9/So1I9lBHDt904mDiYQCJA0rtOx9OCgkMyJ/NyyTl5g4wW77EfkkAyXTnjD67KwS0a/RBNAgU/6V4qE5EsvyDVQcsUN7TYXH/bc/rTkIFGjoGNBMha6SvgyNBD7/RP4J/EUHT5CBuNz8M3w6L049Hx8n/01tMrYNUft+p3NtTKzQdcrA/HRLl9whCpUcU7Z+ifR0Ibbzi/0rGcZH8s5QuSf22uWk+EJ4EsVZXnw9cjCxmULYbq/HK948nGClJ+unIKJpHxiccZK4tpNtGRgFTuLSS/snGN+MtPM45oEfcYi/9JzlJA23R/ZwmuF5NMyaGIth88kGWhSfUnmqWSByO380TAAwlbv1MXsmnGenwV0AqfCX9M/isYOXVftxk6sqnXn5l6HXRaNRd5tr0E+fhNlI98Rod+xQRBbpoVaRghuAzXULDM6lXIM61TNLEHCXtLRYQlHt9FzSqzt9D8Uw6TWFdSwfGh6WBRI3zgOTlplpFubQnLFJ1CIjJJLyd8QAeeJ7aV0oZDnwc4OQsB3qHdlwHdv635Ga/ymW8Lh9AWv8ehnwl3Q5G9Hw9d3rdyzvUrISdYSdW4CipzWCxNqZQprbL3JJ29VOmqzk4rYpdcfB+ZjjLlp/gR1/tapMqXTeoK8nEr+Uemt7dhM2P4aI2Nsv3G4FtzxK6Drcfi7xecTvm5gs5pJY8tRVggUUyHZKPTk73IC+6cSyN9u/qFC+vtSseE0zfG0fdbaJf/jOOqaIMcGJnI1lAxZSOVwBlSyrrhnkGtSsKfoM6bkc+3sXbjrFJE6Ip7j74PueRmFVTEMC61KXndNzF2svIOegCc6yt+Uo3x0xX+6l+36q9KKyI8xkA/Lhn1xh6uK0ktmabZ/lo3AEYnewvs8PAoCzAoz+ZxU0g/7iFza6eDFzy8zUDhmUQyUEgLT8OQNotEbUCxSW8WrlXviO0Qe1Imt0xhsMPei54e3LPiTtHqgoq2vzehiYj/5TPcZflByotD6Ld83UfbKQ5r2DwnhVUJMYfDR3ZMLGi5Vpd0eiogJZtc7NNWBHNHIeewyRmdTt4EB9hLb0bHcJ5JDlzYOOZivpb3m5B8zx0T+PDgCvHjsT8iG/VAQ17szhCGQPbdAG1NVY0DAXRV60BWNCCIT1I03LzZuyWtGdmHcOVnZIupONiRdHt76Dl1hI/SKrmEcUBQYarb4paJ0f1UcvPqRJ5CXM7SCuYpGpJI3GNAONSVQpscSyYod9SbAIcDvk+EiGlanjDOPZP22DRQ48QjK/0SO2Zm2iXuTFgmhjbEUPCESTAlg+8TL6+X2X06v8sQf+zVzyuCUvcMAJE5fBCL2dakniVOVjwpD5qpBJ3kk/5QxdYCAApAK8hRXJ4k0mJRxQwccE23xU7ecfEICnoxVdemD/DQXD35toN3+LJoc1wlJca2mFrz2Nw/RCVwI9nywW5ZD7ar4hWDGsWwuvwlxz+Z+9jirgk297CKu94mltEVQr6HxTCirMdLF1Im1cJ7hG4d1VAsmMQEWSBNQrFLO+Rv+rNoFsuxXN7T1ijfaihwnztARyP4LE5nbkBiLQwoO12CREfKH0Gk7+O/wC0JSHloH4xafeT8lwxiyQ8h1YEIu1+7gh2RMgZW7x0UgCq8QJEj5xTPeM9I6BRqpofvFtQqksfrGoQuLEYC9pb8YXFcA4ExwscEpEf6e/yY0fhEqmh1vZsbLgwLTI+KuDL2o3pbnlF7MUwrWwNfOCO9wSd80Mm+lr3FETVVdn9DVnRtbpeCiifjWfjxVNJpH9EzM3Z0sfvMQ4nBYVkhNv0uPTf2/RD0IkwRqJLvJVJ5ZTN9qVh/fRT/Cc4Cltfk6wpvQ8wHXXvK/iSOUgFsou9LlKoQ+RwcBzKBGuUK6bD9o/oUOe9ZtX/npmC6/6UCpnp1FoXDYz0BiHPild+l//yyLTeDHe4D4O9qHA6oYT9qEknNOaV8Jb2BwTwQAVCNTUgshdpAHsc/gR6SNK/3kLSE0V/GXG1EwULs5l8KZZDK7I1gb+9WPy/5i7ITzHsUqnRI9tcf7jyyQE8OEpnA1f+wkhCS7XwsnJ6dCxG8GjZwJa+71vBB/9EpZVJdFXGKlQw3MkL3UZ6N2/dMvbG/9laXSi/QVyhvezYCXH7SsVBG96Lpi3K3uqatZnSZxnW2ySh6Oi3IvNJxAn35GjvqRTowEHotSeDrJ3C98ZFxJ5yDkwhUMcsyMp3w9TVY0mwBkCL5NsHqRU4EBLwVKY2bzZ4sLS9ELKHbDm9+k/JJ7Tth0cmNy/n9eUuioqO1qfdzKZKgSAxPH5hjQJhn2yBU80FXQ4NkTN/Mf5Hu9nPxOVkBulST+wQr8q1H6kKzfRAgTl5zGFFtpD8FafoY/jZFtQ6sMYCiyKmqKRF8akFXpn7G9ak7bUmiYCcEmWoHweB8wQSgrYqApqZDm73bSeSafkORyqQmR8ACt+ouYASbaLnAXFT7YdpkcnPFF4W2qV2bvowgMeJHF2A/7Av0p/gM5GWIBQYm33vCAIsNdB3BKgsHTGT3dzJBSPu8b/s8GhDY7VoQiXMqlqp+8k+g1hDIg54vOpgjVVdLDfwD3qrRHlCEbSa7MalQWbaIxsxFUATDcN6GAqEsp4BEsNyAw+8/XuviYom/TVTuioKrUOY/xw/+JGT1fNdBbzpIoNwkNmssf5BJ73Bm/cBEKMxOPtJWL9fMFvwXnT38ZSm8joKbj9GnV50osdSTpoiqsTf+LrpJM9q2Ot6ZCd9/3UHflbiWIeWuC8I/h0aNe9GMsowlUn+EXiypvXA+iHr7K3QcsR3zv3EMUatUKRcvnMnqwdZ7bQD/k3mWnGnORr7nKFEga1DC2MxY2ocqAteoC1aGvCcoXNNIkbmjBVi5XWDO+ImR5Ex7bMmSyvPxgH/uHLhN7BbdqKOqQOCmu7XEPgRpvX6gEp+Tnzdacx0MwIZMeXRrH/QK/ZWbqH96Kyc+BOiNDofNSG3ecmL9sxJH5W/l+6ptGH/MemFUwI0sO3FspQe36PQVYCMQv4kCpq3m/f3BhpJiXS828pAPilTqcPMqYOGw5gNfbOHTX1H6Uxa2k9CpxSF0xgaADkzMfjT4Ds4jtQn4TAumvZomJhHwtV1ybJvMya0PtF1PJgBeeVh05/ZVU1eolz6hBF/5B8tnbt34Jfm7R7Mz0Iyi2XRX7jSsyPrQAn99bB4q7gms6LAGXEiTLCHziGsC+L9CaS7dGHYI9TCO0WqYZH23+U8GhC8SLbqgyx4UQjg0OY+CgRlQiNpbFJxRj9Be5PgBgqs1kMhvofs5GJenFQ/JigoEPlNVyVhrNcl0XTcBxamlwl7uB5GwhX6MHxoGDvrk4wzdYiltZm/RNb8FnFedSk2bb4dyglrUE2WRxey0Qpkdca/vyfVzyBANExcjzTfchbzQiML99QkL6GXyjXDxToPjroNytRPnzJfH0XfIuDFXGb7VhX7UBclVoYDChCk5kOa7YoifHx3doaskqs5/BEPim9bakcwjEPnqpwGBIde9pxOyeFmgBobaMa4tdSBXdL+PKUD8sskg9MN3687v0ylMpbwMuANGfVrxYR1xUi7tMM1sVUnETlwFct9c/XSx4hZ6kKpG2fxIjXBRuKMv1fvjo2CQSNEnqjjBvWPDeIXE8wgIZknVVpenDPG9aT8saz+MDwQm7aQRdxeZVXHjMqvaKad28oT3Q5bUlu1hmzqGmYLBfqCDt83Bh/BqfeCQWUQo9lkh22dFLS8P251HEoOLnEZ/gHouvt8AWtAXx0Kg09/2RlAb8T5NHLes+Xbg+klBRwCNveY/+dKz73UeHtSFhLhiLV/Z25mCL1rx74/d7uXG61bViNcAukVW/OwNNl3LuScFHICMrqGbJGADZzVZmisIEvKf7Jm4owGPHziiPuwCqHUJ5mGk3fV/4Ww383j+Ayu+/kZ5GVhEcqqVVD5kuAM7fCHCIsbcsl1foyJ3to61XwHMkla/fetCnUbmC06OR5anRNxKW9eyPDqRqTHVWZG0DwiPSaoYETczRHajo2j0gHZx/Ptuc+CtJ2tKOzUN2YTmt+TN82BdBVHNXmv/5BQKRQNgwCunNrp4uVU/eSV9cYVV3y4EnHBIunitwKSADhK43DmpTYL9hnYj+h7eu/KGe7ami/IW7f+eoW6i1srmlgxeVW4RdxZG2c+UTj9Gx08XJL8wMp6G3kDqpgKCvYQn5uqpa9sAmi6rDcpSmTt9U+jmyk1Q4HXFKqc4jWV/c44eVsAnQ0vHkmznXpxQAC0LUF6mT4u8AAz2Nf+em+2knBuq7soICXiKOmXMbGlV+ng5nhIpwnwah0raOxPOe6w8a9dDm4YtLXDy5aQMzZXqIDpOps4qNeF+3HfPx8QDntaGObtB1S0JEdA83W8Bf7s4Z+mgMi46PsIGowoefJJxTF5ZgqhyT+igR3TLxxrWI7qwlM82luwquKMKGBY4UEuqgIYFy+s1OXszlxTYxrA3FqczftJu9jzfvg6v5wbwbwPSZSMDMIXoQqA9uWgJwKoEvNkqMn0YZB35kaCSWbSBaduh2xWsFo8wkPO/vRiaCcBY2B+7OQomw2kvHlPzQoH8cZrp/cXm1xUxemw/a7WqrPgGcA9JUjr3kMt7ciAzsr2NUNQO+3XFeXoU+hIM71yj5GIRO1p9ghIB8U6JJLFX+5Ov/SoNQJBkIN5unyHfJKtLEm2J3EGnS/wSLXW1ZhVUlewiDLQOOtbcsskAwLiVorycghUCd2Kd04L32i+oaL/OpL4ef7PAsgEundz5EF63Q/QzzUWivNc3aDbB3Rn6jqgkF4Cq1y8sMlFNfCMrFZn6TNqD+wdzWOPNUXMymIUsMOnUC1unEwgy23xKV8/cEX6Sb+MNA899uERcAAY6EbRVsvN/Ioieu0sWm0rjwHi9SocEEJ6JfPF7Zaxi6I4X9KiHPJT+OX9fadB+Ve4FHAjoh21UO2P9fRvO4AtGNiXQLxl0Markz+yKzxGAULkqjLoKwi0qEHKy1pHdZ845/DuHgRD/2HDAz4jQ7VCbSE68TdGgj9fOAkOG6uKo6Tj7Q1R2l4A2P+4YDQuuRv0LdLYU/ds3O2XO8tGrrKbV7vaYJzvak+iKiCoNpikHG+RqBPdiG/Nx5MFqmyjynMh0lQwFVGFiDuZc+5/xJVXuGvom4Q1s4sCPfp4dWjf0cfMr/0nND5ZgKkTRUIy8wO64CcG1w4UInD0CqjmrBPhBosf2aDp6mRKtDlPUV0c3Q31wPIITMRVl753wKiv9MH5xwrYy9oElXIvFOPit4fUgxS5WRvgK1eFS7eNi/wTmXnyCLzrsBELVZlVtr4LEwNuKsu+X2Hq7pX/xxiogI+X16b7x0FaDgpyx6i52z81h+PJZPchrXbceH0NaqIEWjXCkQHTP17Dk7FnNo0/g7seE8wDC3YcFbLRg/as9YvAZvi1ydlI1PGkwHHdbpHnm371n15atEzIYUoHVzgKoseGwWze0t7uD9alUwpb7VI8aIMNo0l8Qw+Nzsm0IJ6S5pm9SBkA2DMxWGn58pGVOWePCdQaQGxTB6PhnceJ9jBEN9ZwYD9sMbc8khZFkdrE1DBj6zXk8+rz8s1SPIg7qmZcd0zcZz+DM7WiTMclJlORR4+Aeu8xze0opwTKHLSN3UzQbw6YtMwv0FwzvNvgtv5TDmvNuVTYfBxXz552sjIDTISyETigq8T9v1y9dnJzOVBwiE6iNNirv5Qs2qESmFxuaMsfySsV65MK6QwcWYWfYWJhVv9ieZc23u+gaX2YOAmVK6ONzSCvX2DIODZZUVeHxvJH+1GvzlR+8+eZpHLRrSOF3uu7t42mdDziIMZzWADyLRg35BQSyQ64+R+NyLVbjssA8jYRwAZuL4pk7JQnsnb4U85FDYvCux72pX8Qk+a9dlUzPcgnfbas61KdPvCZkO7WOfzeHVTA8ypauBeWH3/BILrLbBmtnGt8g2hhtui6pUir9nN4Ov0zGQJY4zMxJLhwzbclR424kdc1bLNZRNArXcFaRJgk3iRkHdBFC3ZE83BCbMbBKhx+Jueiri92nqnFFZ3oeGPDNGSGSkrD5/+9Ojr4IZY4m9u0903vOfASRJgJfHqOURolZoleN/LQCgv9q2xyGAxWkqnBoMHWTRcmzwtVpvpZzpKNhFMZQOlslV1oSr7V0iCi/MXtYvS+qy2rAyJZUSdRo5+FzJXh90FFwB1Ck8LRksbWueRekeqJLrvWV2yDvTlzj5Z8YTLPYutrV4C0DMnlvuShg2tGhxjGY9CIDe/wVBTmiJ3/4U/Fns2hFiAShDyUoIE1Nf6QjyQemB5E8shJB1qgWMvaSBqXg4I5atpvHHMy24hVHmTeNlekHUE+JuVLs9x4F4ndnReFmX0mKLDv77V9x2YTc6GoeLf0g+ypsmzaFIp41KWaFZFUX6mZ6JrCLyLOJ3qSWUUuxXhU/7VThkIqJJrgeAV7g7DLvfsPfwQupjnmiXjLKSvZtfMqHhRf6QNuji/QnMLvF08nEu9pbbNoMAcDtBM6DBSVnUhMpGVgwoB3XsI3W0RbtDwhwIyybj+03JEYlJqkCA+pr1iIb4JvnadBr7IkohA0abqn+DVHQa7nJ3BOtdnd7IBeoymO7+NoslxWuyYD2Ryt0zuwgk7AhQvMpEfmQ2hlIyDnB9KNAimcWwYEiHZE5/qn6eUynPBFpg5WFdVa57Q6tG0kOabXJqjpvmjjkFwSOaccItEQIWKC5kTO6pS5u6HxUeM9Xp26TKCEunVdHdkXwcNF5sUWgTsPKmVDNaKUoCfSgiWWGMJAghotJpzT5sgnx1qFQhYJyOD73mAhF6F875I4qRBFhhBK17ce3GlvCb5X2MnhJh4Kiabvm3np5Vg8c71sHeA2aTBqPnP2ns4aF4C8dT1pjydKPdiKeO4V944kzvWeWkdoyYLIs4tiTxUNZ5WppMRZPYybnJTGT8AzaarLZ5+EZ9E+ykvxBO3eAGMt/EvW5vZS1INYe5Y1xKgG9vsuIy1JB2DU4MFc57BMok4eovNnK1Zbs1iyD39X2fNptqgZMDcVxP/w+aKD8qx9n/yoW4AGIF5egfv17EYq3aburxYDH6aZSyy3JDnJgHjOGD2G0lBb2uoFJX3qJoKau6f1XzI7c/6HpL9WcMAB8kaUActgZE0/EJxnvtZSQvPHtvqCe5N4OoaDTX1rL5EPiP3fGMw5odPJXkdqmU5UKSQ6S4HitlOd+o+InUXhx/ZGjlTeqMkXAX2rVg2hh41KNQ9DX5VFV4i6ySQtCCn77/0TvC6+AgrEQ+IJmrbG/WVuipRdhwS5rFioCwjOztToxsSIR7bBuAHWnlj9WsfPKdGoDQQBN2oR07ktbiXl39TYhim7Mcr3EPe62P/5debgRp0aZtBaSgGF1+lWwQwpUb6squ9Y9u0zoSeuaKC/BPJmzXNqqaL0nwP9TCzqlKRUYShZo2730DsX0sglLmn4P4JzKCSO/4aqUT1lgnEj41pxgI2rr7FUW6ajRbcqGih5qGE0OXzmasjb1AC8M7HNo9Q8MPNHkt3xLh9oypUifJmS/4Iqt6jNf7vMmdckyB3OBqJksGjYCM7vqTUoVIH3WnqBUWlRdZd03swcFOb71KzhJDRh9cu8g2hvctNHkc2dz6ZKziSX35Yw3t1bswfMEC/h3iTTpm5UqDv1dbYBgj+rlTxKglV5N5t1t6A6Zq32iYEwvcPbcPCwuxRDT4jO6VaDqzEbl66e4AK8SGWrO9gb/47BOqEonlkRs3MwhhAasRlplbX3qPvSg4U1Z1Io7AxOYHYqWubsaDGf/TqPU1581VSkhaOOUO5yu3qSqsNwb9lbPkRm2hsRlKJdkxUFhMG34V7bQ0fQ3z8mkEAIUeY0CkcpFls7RAI0tEizbiyFo2NuS28Y9E5oxG5ngE/HCNbdZczaYOICYnYbxGFOzCI+Z0VeEDlRksjAYUX4XYtMbefhGypLjeXzXRCn4kJzIe7c8XRa9X2143mqBMsr9EIeHVCVjxES0411Wb6e30K2B1nQImj+S0rP2MX9sN12ycIivaNeDPB5eNXyXTBzoD3oniHujl7uvxgbNl1k1GP4nyG/SdZvXikN/0pxdfILmuXUs8XTH0rZ1AkX5uMhDjEndqm/y+L3ECVqegu5f9bgNn5Z5EwsJsEz9uVCk0SNyZdxmbZ5K5o0ZBZENI9ASwjvNKaY+8J8zNFAAXyCVJXkm2bMfKOIEoD3Q3JU49mUFJTmLzH1FTK2eAPIW+tX3TqmgFiAZGqyXrocSdKq4zeAqU4LPmKRMlfmD7ave8rze/u6kNm6K1hP21z1K5je277446rXBkEu0cOLIR0Je2WAmtlbYtB6+X2i52AKJa7CPjwDtWKSjnuxQSEWrjwi9A32JTlJnDbBY5Y+OsRf7qZ2qU9JIItjYmEzHY4NRJzrO3Pd2I7C01IRNgHlz8NpF8DtPLkfMSCuUfcmnklhaYB3mUUc3kRzbgqSxqxWMBYYuJd5FXhDGSqkOqjc/4apgeaq2L7/oHec2hWc+Km7LDlyiCnnygcL3RmlDw2xdHibLSqTs86hWJyKnZmATPIqXU+YZvqp+Rh/PS6f1qmzW/j8ZJhSqfaU0Xp6se1aZM3hW22ij2gzW703XzyQ8DlhCxN+g0C0jmBEoVBlJZy+sRdjz0pymmOohVrsZwThOqtzLzRokv27aE9ywueNqbwd2sVx6dsq9gvFWVVKWKst/yQWkqzVfweNmWlz6/e0C/HqmuZT0V0QtavINP3+Z2HNJs3qTIxQRxt3DJiONxOObT1ZvWLIFbK3JeY8de7Lzn2JsLBEuER1T1qbfMnUj1tVMu5aUnV0EQ9TYizpxnLzXnXF9lr41sx7UXqUbNWNxBL9wCd8ZCmP/IcxJcwI4y95n7plk7/S9atAXsh0wCkeBbgWuWiaUV87v2cDSNmZzNJ7RcxUovYI21g6Cddvt3wl4O08lkO4G7Mym1CojsPWiG6mWHvY4hxcgyApCDx/QnjeGrBjgHfo2+itvQ25k+23Ac4t17F13sAhPtYU9MbT/KZZzaBhy1ppMP2iXvqDFTE95zNlwtj0WcquCxoG07qnDReY0bFWobL9LWpyRL/uaiStVklYEpP0I5Oqj+PI86Pznup/JBReBM9fLOrLyWuhGqw4UYHW4+2yvtduqNAkDjU9nbxzTSuxGW5ZGv24V5Rg1fOSVXRirFfsriAhrHSe+ccVG9Kzfx/AF6tXDeyhFB//0AUUUhLq7dty3BfBjonxqHa2AJSgqPY7B8MUmVMnETWpmG1opajn3rDKiqL37m0/nsL0+jfk3KGhCQgQ35AnGxr0RRz2IMBtY8L0mFm6Lgmnu6wlq7MW2O/Ipt6h+aXQmXgIwovunOFL0DNzG7z5s9dFwmrTJgd1SrxJv032eEz32E+x2M+jcqnE8SHm5ylpHzmFjcrJx/y39LIbb7fyGd0Xo2e52gexpOfpRvek2vFBJAIL3zHZcfK6adTcY2F0m8dsaEWW7iDLjeyQXV2+JFFZsQFnJXyvpkZGh5yT4URQ1gTynwfyEpM6WsnEzQXQ4j5Yr1HV80v0PU4cNBeBgBFAYVbivAIlugAKE3BH8DY2alivNagDppWbEkRJJtso9fH5kJMyfTSIz/dsEjGdNQWA8ZFiUWThnB1sxX55rsoO+tYyumWPvTB8CgwP5D2RFN4Y7og/Zbf6Zt4Fu0ZtYmxVS+QPkJ7ZyE6lY9F2VtwaKb2vIq7PAew8mO3+e0YPn0CDXRfrYL6B2w3v+wzbhG6smqip8ew3abieYAbJM9SPNuslKcvEQErIQxgwOMyWRvqyI3VwPlrhWCbalKmoQqVaNtNh5MTAYUXNISxCN6he1xizBZ6N/fll422f2KXY+2c9eSwxctSaoJsBTZtia06wKnT59/gOAe9ZM7dPG1wYi4g9lF5WdvCiX0Fx9ZqlBb4cXwfPNfiHHsKGpYWsltWNWxTt5BED4hqrE42oscw+/D3eEr/21NcZ5+IdwTxoHcx6ghMtyVFJRJZGeL41dH0LDol1Ve09Yys7OlDX+JM8PpzqAFirekiB1fXYrAxfltjB4W4zESi00v9QUTCaUtcXLpuYr+mdd5ckF2pxO6XYISK3zkm6smZvOqRy3mxyp7JHyK7ZcDErYKPh9SgvUU9ZobDVFEmSUNNYvQqzKMlvwRJdnHfMNGllv5hg2Ny4SsCImDtMUjv/OZRH9swplEtQn/3dr6pfII/dLqQrzZL2fOF2OOgSwYAVLpbQB7EcMaHH4+KV8/LaeKEqiFXt57jYdsLbdflBonObHvMF3tfBoyD5w9HlALKMMs1XP7jaLuGZgQwiPvFy5UOaUxnXWhOn5gcd3NMUtIrmmF6qNEP2lUg2KTTstrYzQp9mhwh//2j33/u6ToCtVQBrwZi62N4Ny4LGwtYmmFDG/dN2dpm5/o04RTwJM8c+1ggJFOrJk3aVjOxxYQsIErdEKI7ifXCwwAozpHJIutEDqilUr4FDlcLuFd73qsNzcbQ3iMeuTO+0wH8TSrry45uU8kNO1K9hmBsQsiV5FLVRBFPpM1E3We+qrB95q6pkLkUYVvcLdgjD8ZWZJTHT2FTu/TbT958A6cSugZXZeJtbAPR0X3/T0p32ul2SCltzwcFYrROXuVEeXNzDJss304xU/6zfvmLD8f69ICg0Q5UaN/I9PrJNYrcgTz55FtujnOuKevqPomTVy/xWG9dA/VZ8fbU3lFxigras38el2Dn/DqWxksZP6hk+4RJw8a354WxED8hMGTLQHphIu8NtNxyHzZzGoI0CtEAWUhb3PJ3vceXqLsqMjYneB0APt//MLzGp9GPMKQiN4wVO1U3M2NBrgpIeuByczx/8OUManuys8e10M4OezH5t27bjNX3/3NJbwZCOTCCP94Yaxr9B+atT6wh91PaV843vn3paZimJSqdY4NyX98fcfVVVg9dpeUPdi177AN+EVkHkqla4RwpiYaL8eqLnJ/X2PO1iRueewqyZUUgPvgS/KWLQXPtJeqXzV1FYdmcwfXgfpup4K+aSyz653ESnylhXhwYYTqt884sKkJvVlUfF9gOBx1qvhvJct9sw0Bg1R454UCWJ6JMEfiX0NqkM2/QQKPsaKTYUiVFIN5ILsfvo4RklfjehzwrQ0ZqHxJbb5uNcVfFV9nuKLF0PhlvafoJXmlTs6qakQ/nJ96CvoCfYKZkku34qW003NubUP3y28up+2NyTS/uR9RVopWiwIXCDXFp4tmjTsBrbyUQfFv3cjOC2T/HXeGfusS+LBhlwH3KoqH2TQA7nv0aXZxM2XlbB4W/SChmJ8t2DGcJhGWytwhqMQxI/zgacxS7aXtxy3Pa5hTY3cD15kFc7tF7ZOrDSzFF9FEjyPr68F4S27C38VzWVcszYFB0kOFfuytv3EBzCIOwESyYbJXSPsK0xLGJagHR1GIoe+n4AIq6wl3qySoBAwlzdqfvQWFS4zi/8h/k05ZZL6/x9qU2gQzq8pLyyFT17VdlFLZ3AvuzP2KjTht1qAfN+KF1MiM8h0IbT/KQnpY+cHeQiz5wRVYM8k1fi/SFifTTL5u7zbhbyIyvz9EFO7iz/AI+F5cxw6nPWasKCt07V78yKsiKpgJEMX2rX3r9NP/8Fzb5MnshxdNmPIFVYpLDDQAhGtfHAQeDDm6dvDTI0f5pnyhFENJ3xiVOemHrL9rVwI/m53GmWBioC5TfZ3yDkv9tSR/znrkdapz+JKtjNaJ4Otr7nlCq6lV8ISaVNxl1BaPr9/b/Lsu18UCIEQCSzUtHKwM5AyAJOXIMlDutaUt4INBC+yAzEBMmLaShSSOLgWCMcV6ZO3zWB7iUkx/oTTZMk7s+kdIX0mxVLHIR1benuM7NINcBxOncQJyZljZ7Hqx37eroWLucBTtmPQX42sdwPuspWVjp84emUxrveH/VeRcrYoIQnG/zTTqiOPiiaog6BBC0+zFKVwzZ/8RdeePD+9FV7vWMTKX4L7HjRil8twQW0dKB7Dt+kX/O3rmdg5FTP8SxbZoRAscnx36PtB0GhogweHWuU8gQ0oaw6UFYtPZ46G4yo1tdUQhG/3tsWM05I/76LjqtvL4J8jO9qb8YoYBOTeIrjL2UXGkpNQ7FEOwAOdmFFIqFO3PiqsR9OamNA5I9Uzl097DFRbAAVO9nKhWn8mqyUWM7XW53NvJNPYSwdaAyn8Xj8PPRQPdEFvpClAZoEVwht7YZZC5Z9b/P9OpdzM9QlTZ0gDFX2RemanWnJojTUYfAlay6PwE2fXkLCsmp2m0ZRQr1Ou8L6cN18DRUw8C0qGR58h6VR2fkfdVvGrltiGyHk2FDpXYtUmjF+h32RCri8ts582Dl31/RdpVwkxmPlHm+8fcuHSJX5wJNdniQoF/LTb/rWGvT/zJ2Bqke4TaPbc5tQh8YUvctJvhLzHvoWvypVdyoGiwveNn39kNjBjj/VBDQyTueUe6qxq2GMohJrdJh93zSxOSMavpZMFOYHoUA5fcK+D1xrDUCW5NqMdSmEinZ3XLUP/kiBwNpeomDotqJC5yajHlvawY5xcQfZig2uG8IrSvrDKWKf1cSffoiocPS4mZWcppWtAt9EW6Qn5VSpLQ4mg8sjbhtjXfjJqHL20MyNge4QTsvIO0/Ah80pgAe4aEthNYtqzAMobk3L5U5dccRhOaoTzctnWwnh+MISB7PQF6NqhzC0U/GkKfJjsZFQAZW+idpyldG6lsQQjKiZw/fA09j1iZ3Znopu8nqd9XA/xNf9G6k4nfhBQGa4U4ajaNgwYYuBbNopRA79PLhvDG3wjqxpG47LGrnYJ+r5+SSztS9+xOHwDrj0FK7a0VGQbQJMJfyFg5bAlxnqmO14ZUFVXO5wmF6uhgUcH2Q07V4D4zXDTnlK/NyHWB05LK4aK9bcqtN7apLSK6wwehnbImRem98sCcjJZXZHNumeC9hAEwYmHDCCM+JmaHu2iz+plzhuFecY2V9rBaDG6yOI/sEvrBozeH72X4zJJVMdIBlrkmqaj2GGJl25noVc3ZSA95voX/5Trr+baCEQC3KGS+BJbSNmDHlgyljFvEQlXO20BjuXQ/osg53KjPhOHsR7UI7JoOj4X03nbz81bcQPotpFhYXkgpO5VuHn5Jf2o9D9Ey8UdtnPQucstjqOZ82c26IoNRHS9WpsFRiIarTPn7YZjTzlmsDthKmixxyp0GST6oFfOTh1k27KvfcldEFIW+7Tp7WDDuJ4bhzIAag01DkSRF5YvN1mzHuWlbMEQnAxrcmN+zc4SNzaAB/NMTweLvw/s6xqe0AmiOHInN+zU2dVjrlqMk06Q0ONVHxx6USO9L02587sPALqeLkS1ZW2GGxslAwhCAlpMK9M6f6kx5fi7vyqGFbbUJj1+i1W8x5cibjjrjkSvsX3poMIOcDeCozY1NbSzh7yWIoXkyZ/TrZAJH1cURkafyQijjyiXn/zNagV4K5wnTlv5fgoErW+9Dbp8cQrMJdJhmoh4pnL5M1ivMtOZUyjAP4rbRVKH6rKSWITOggJpsCAgIs9agrr7irOTAXwNU3rCPS7cQQJqLIkIZWnSBZYYcEdSRSOLO67VFGAPDKn1P/RijI6DukcVRqQAmJrcwoDMKKd/P8RM4K8UZI+TnBBtQvdYERM11w/CKTw1HwW0jSJJp1SBGBxKVRJPW5F8fQJ+TvGg1wWmmFM2BEHT/mILJXOHU5YUV61Qt/tjLe5rB+paIlNnAH/Kn0cyQL5PVQCPIF5M+pCj6gmSVMlASEbADzUM4Fl8PViRNU9l+qqsEODj0Yva8Aaw5VDEFBh72fKGiwVXydzv+FJrLxq0BxnNqthEdhX5HD+XVg2iYiDH0ve/4B54gmgyGrYViNV0f75L0tThnmsioJLdyHyX3tctbQJCU74Jwe9B0mZAqutzjRBk294180blj39JdHygVZbWLscL0y3ZMLaFeXk7rl+ZXQYob55AQBkNf2Lr+kgvFt4gHN+UcdyBjc9LYRY6O5xsAyKtNP1DgamkDcJEnOAsr2QT0RdqrBeo36qwvUJQVE5RvB34Ms9IHWtrbvYXvlekUp0j+eUdTo9+nBx3Btk/dwynJUnKpzt12Qc6mjcWVIXy5cSiycZeSRR0ken2iyChquD+rKGb1As8kPHrwHVI5Kc6vjWK5JTQEthOKZhfRU6LLyAvdQ8iafain9BTDGVICTOepIIWaYgE4dw/XPlPWiuirEXvI6pNNrPPs98pebzd9Rkp/12HK0pm6MK2xl5DRM2XTBEO5/SqLxH4taCCfTV7opZgSTCjwq8qSCWxA5r6MOdQXDAg7jL5TtnjZyQBjX588qNKoG2MTsJUyweqdkMIDntxmA2LSkWegPJBfqbVvmAPEnBGUszCVzPXCppjBoohcqCEJCN+CHO0/WOH2c/u+Nfoj/pzc6dlFrV8NH5xBeQVXxaHHRn+MHcG2CxdlyT61wSnFjf/2YK9Y3wZpqa2L0KUWyF9q4PzTGhbc/4qj2PEvRKInRd85bnNzNGVSV92XTumbAkjsPoC6iLqJRnKbzrBw5Y2ezRINN3cTBcvuqXxMrjwL69s8Q9H18Fsa54lxuKtRr5SX6vfE4Nm3D3gyHsY5BYmwkmxxk1TtRpPMb9SgxCtxO9Yg36pVHS14qJUiX2zAUd7ChbYrAne4MP7X5/UxpxsVv5Ljci2KC66+ak01slwl2Su6R3KrEOxHLFtoPPMrsQ8kWzsFuGY5LmTWgO5QHAVBF+N9AGuaCcz1Q6udiHodb1/vxshspRDx1KGJeZrVCCfmdtrOdHRXLVTVT1TuhlyJVusjI5pIzeK7kqKyRs2k5mXZe58SYxanLn0g3mpxBLKYzG8VkTKpBlB91GHI+caoKlDWlbakYy8TA+QS4oghaB325U/E/WdPnijaApbcxbxb4SS3bhBwrxPmamHu+lBm/8Ow38jMT879CB3DTgTAlxcu+9UM7OfQbo2kf6q/jy/UArZexd+FWlu5TvZ1krZLJyeeSbbzyXOSDEirgMK6sqiolTjRcTd6a0MxvJSHpl84gCHujAEf3w83hextb37DoCjb2w+wq7cnZyfuXv/svj9SdnTURQ9GVMElx4c9BilKGH+6EGpUxXYuFb3Qk75vNb472A+tts9xkffRZqbeTLOIKlkRIBogIv1H2ITmFtXOICxD4vZ8Dzjkf+R/xoMAOWtosYgDR1wNGqkXaqJQgonkhhDrpw0PC0VB3W+BFuna1xolhceGiHniU/V3uE3V1ufW2m9CAN9LSjB4HQiU6ErhSmBwfvEVrqRfsygZ6IxyE1ngBUz7iIdZoPd72ZP8fgKOJqWrHVEIDOB/oNmHTTOyllpV9xZR7wLUOwKAUHVxE6c0JdtSp0ZhV1vuVcaLt4TEe/HaL2FpqEhlnj6Xo7YKoLqnS8Emdnx7kdi8dzrSs8aZAMdx5fUB030C2N4suE2zWOp0sXGlFxOmsm9gUwfxwirVu/FV5ILiZXN5x7ApXAtt9WB0IoYCKCVrBsq5gpx1ksmf8HxbuDzGywuB62E/taahb6PYBBbncDaPLNh0hC6rXdIMeZInZXGSUu+3fsJJ3dHsCuKOoc2ljUOeAykA0vhjqHA706Z7vzB8jtlP1Kcpe6oOJdvs/aQptBXiSXZ3j3OpMpZnnmsuK3Pec5ge5Eb/03D6BTMIbQuz94xbzRsccYFhUO8diNq4rkgRB4vYc7r+28fnU4M3qXbJx4RjQVJFMSVookylWWtqehwHxUD6oK8fF+PMevY2dVVr7urqIHwJ7A5wuJV1+To+XUnQ6g5e9d8+bp2j9ghGCgr8cmU0fIdGx9gSwyHVz14/cb1mxjsZvLKHOQWngnzOXQ8COvft5623YgPMLR60hKqMogcxWJN3NCDyApA05maFCw9KzSuZVIgqKjodh9zbg0bT0FWjgmDaFjFhpThRjJh162arhpdLxO83qgxOM1ZhF3Pnkwg5qMWWwcU+NwBkRsSVAYVtmJRWu2v5vR4zRN2VBKqubD0lHT7JGYOlq0222yHZPkYKGOZHfGtei6VCWNP6VZdxx6XFxhF2LmIMVS9JNLAzMnlWyuPZ4GA1iKw6zLfimt1Ax2QQsxqXe6hIshM6ncgeh1qS1nCoSeLTZ/YvOh2VEFDgb49apgYKASZePjMXXPxvQ2SY2Y4L87x5eJDn0S0lX58iTS7xlWcWkpEK9apQRXSbAsw7bbH2/QbhPqisTAX6MEE0Zjco2oqICAoJJiNL/miJ3cvogQN7AlZgq+1iW+8dOwFbLzJQSrM2xRfsEYQmrNytPhz2h8RvLIto+dAj12fErCwjswwbSv5fYu7pfWbdKIeJ0EsvWWTNgFDhUnpdwhUzYKclhCSAg1P4YPW9mBc8Pkf3/yGPRbjIb7U1VbMzWWPUIzSIUmE8a8iAK/9EEkk/BowtM/y2SoOV3NMy0jCEo9ULflwdRbaZ0PtsGO3UzPMyL2Jy736qxpsheW2EItpRMl7dXV6a3oWbxLAyjwFui283/H6MmawSUuvLZSfg96vmT2/ZYDRQaC3Ai/1R2zNWgXy9BaVIO0lT6U+YY71hu7LM9uAwZxTcEK5cdOli1wEhzQxJVUNKZwtYy027i3qvMlrgmRg2pBNHMXr9ImMU40qmegNNgsS0HsbRSjGLIx/pDQcF+cT41GABy5ilOsdCxDTRP0n8c0sEt6oy0ezvpL0NN1XDica8g+Dej3pwoo+GYAQPM5NtBCxO8XDWZbG8LCpmPCuoud7NQ/Yq+5v6ID8qJfwc+eczNRZHYcz43G7UXI1Ml2hC6oHzDon/khiNj+oe5/I1/f0EaRh6rgukLPocMHkq+F10/5ccdSfPmaWffPGj7ZMRGDuJRLEieVUcFsyYVWPz6y4WVj/LYDg2urf6gzZdHaDA0ygpDUpnjBQTnmhNQcw96N6m2brWBDnBXjVVpVOhmqUsda0yKlqSdBNumAQAJwEEvkFpMsYp5EDpUfmbVhWz2XHNn9zz8ikCUG/FNcX2+qiYGWPfxMsx514kcI1kVuwyu/Lb8azOncJCFklxIUSPGZ9xOK+txOW4bq6uoappeESUpcQgmgKUvQRcBLjurYaUOLzCJCp48b6jOkGo854o3oRSTSF393xSHASaQpjhwKvA5fXKA/6DyibhN4xFZT8EWV7LKJfjiNHJkHPw0Kcp8w906pOniFGC2fpK/I6MySUIrRak7PoaSMGvaa8cBjR+7gZoZk5VzLE6mArxFq9VM41ua/rlHUUz/9jUmsUiYRClwJOJRxVjO06rJtNXYBAVpjZlCD0CFdptyarrkClze6Qv/tiQbIPQtrTY0TryWHm77NFjTd8+p0p1naeiA+nCRXiz0wEgYnIsGHdygWDn8qLCjg6ay+0fVgKISueDs5qEGKdKbJe3AsbScN4vJhe5gIUWNuBjfyIjnivJFVRaqGc3gmPTLb/gMYMnsS2gvsBvJJhZ3uh29+u/a+JNgxQqtvb2EMNKQytmAJZhTszN3W6pnWu+Dd2TRNNQXNdpU8WRloYDIf6AOxWbSV4ZU+uA5nIiGhokSUguIA4BBvwkzJ/zBKeuI//9b0Kf1Rn+E5q0yNE8bSrhK9akA366Yfox64qlaK1a09BdgNujJhaavYsybPIvh26mr31AidT0/+gCyI8uOkpPrQ5NtFeeNj/38FiXV1kP+LW7MMMi/oZHhhM4wcmtTpdLB8btRLk9SDNAKSCArZhughxXmgGLRxUtVBKvjYzMTYkt+eJXCBxmyuiriwsBXPV41k+RLsGdtNQMy9BAMKseVInVGZcBU22zq95ZJa9lX3ZLv76FaIDJ0N0/3dNEeyyr7Dc9Qqi3LECtvkC7D6yxLt6beSmj078ofaVCkIEwzH9SnJLXIqX6WsF+0IEdoea3Uqt0nUKQNBS9RVM6mnlCkEyPuqr4oELIYl2CgIDB3V7S2T3w2qG1HsXX9btd2RSDIMVTTDvJNuMX025tVy3xBIjjpBprKwwUkv3Lj8LnQrkjUaIxP1lkf9Q0wWw9zButxwT231coh7aURTv0u3AWbgFzLFC0mkmKyrjSUSeWCzdaI3430RmGxL9yknFYHc2lpULsxPb7q5s6Nl52RK/pV33pU+QqmnN2APoFhQVyNdZi4lKlPFdkSYpMb9pgobJqX2etANP4nv/xeOu7nu6S+VO/cYmWNp6zo88/2J3MSR2MeIlKBFFHAtKjDQSPNA8ko9euadtdZvQdUPcfvYmtINmx6v61zIGYGzPirbhNv3j/WK0I6BQ1qsZyL9igshA2ebnvzcWrnwPlJM/ndivzA6R2j9SxnoVt2vgOTv2/w4mz48NUZxmAjbBZh6coEmxRQ3qvblUQrU4xcVD/av1WxSt8aFMUbtJDly9GdK+8nqguK5cH0tRO0qhPMXO+EGQCAbZGhZA3gJ7nSHkAHjWbAAS0uwtidYu8O2s4SGyCXm+RZvhECQrdHDX5xF5prm5zmpQOespGsuiyKwEIyNAh64UvL6nxpSL2/1pTCtQGKvuEb85mo6gW/ezsz1tgLt3pgQh6U1lgu6K+lYO6oqWeAHizRdigC6nvzru/Hle8WkQbxpTrpjNAWfb8mUiYH9F1g9532VdoShJpLlik9U2yFggRew1MOn6hkdDNHnYACxaGW83LHCTng9ir7wmYJOuPbFoQFKQegbTCd5eSqdcX6uXomYGCwWcXUQTJE98kvYn7Q9/rkQwsLtht2WvtXA90NSAh3BrjRExElzD8gWJm3ELWwzNnlQj4oFUZnY2nV87TyFWoD0kbqqoTkwJtpTkfREHCh+IY39JeJmiZqqq7o2VEx98Xlj5lmkh9e2OmLzYVzD0ssGAGv20h8DbWsaEOIWjrUGHTbacofp3miohj2LNzUQvYAF9qiq0xpBm9WmPSZ7ElR12RvfLYmCKkkREB+njBpWPvS4NjssbvCh1UAY+CHKyiXgnSPdeYeTuaFt/oZopTTdqBcv/+ShAV2GfY7xQIzNj3KTc8DMBI9yITH7czTIq8FtpzRnpj591xu1uwh1r9By1u+P1l8Qu5Q2rwq9N3+4gYQDtEWADn7vrUWVB2n5vHvHHAIoWELATqzFO5i+44jbYFzd5I3llD4/rvQ9RGvs4WUoAy0PJ2l5MUAhWv3OsNSFFGaQDy6TTtjx18iAD+GaOXDEYreWXSNRHpcjfgbGtjLDRXdffgFzo/Fa5+DxhGpH4XWBKx6EEXX0kMjzkEez8luVum72HQGlo5dW+CyKn/cl9yhR+iEFhGTTitAcmGIE1CnRDZNajld1fk5a0bHX+qhH/pt/IAoo/Hyv6oCCuxpvoUuvdVcn3CvSyb53ptsEguZv0XC9YsDwMXu6nRD/ytu3magB5cKe9TUpkFW+CEn5ZxTxuMODrQMiEA5xxKe3PuKZBwBTTKT+BIsmMQt92Mws6m15K7BB+SsVY/XjtiBlGQHDhZMpy44BHWGWygbWEKOhe+mhQQlvFVL6mPdP1VhSIv4E4dUqhMNqUC3yKeDI3pcl4Ul5u5MHLXKVBP9kup8ZaK+I9k5K+cCbOqZxWT1FTONnOUVLfprBnsmEQA5+EmTikQFPOwrC7HoMPFdSRYPTmB+70rROGKl2BoVGxkqPIBrpJ7xOELmFnagsU5xwSYNZJLKYdHAi8zYrjm8eP6M/4UYEHWRUF3RcStuXx3Pa184BbW1/pfBPSEZ5eNsrOEEvOLRZ9Idb0Uv7o2ExLWlehUgzSryXjNyrw3mamqGsxWtQoKNRqp5eIOEpGjlH7ZF0w2gJYYbRmVXhruVhLJYd0Z3/Rvz8CTe0SXaYoCoZW+fcIGEPAMtz5fCYcpy4jCXRT0VqgL5UkjUPnjWaiUNHw2w02Y2zsiOFNyMtQW2qxqYegJqVsBAkGtbT/2QKg/yBRNdzqQxdY6GdwPq07yPHDv0kn6daLFqWQYrjz5gEF5f9H+PrvMLuzbX3oZ5PnAgB95lJepOB4fGIJhLRGCjF+VLb9tGyv0XBjZTcxfgNq1KMdN+Hkurf/Gq71A5ceHWqO2Dgiu2I56Rlb2eIy1Ufsbb0ll/TyLnvxe9vi+IfhbyjIYYqCVEmPnGVyaGbX3xZ47VFq8n9Hy0tE9LzwR0NZpipovDr3vX+ViEAKWBt6m7XAbY9QOP8alaZoyUwa4HqyTG30fHF6GWy7bdwtYsYIUnHZkrHBrcv/YfHQfNcnIjz0xis5rvMhmhtvSG94oyQ3PARS/aMEE2WbevyIxZob0XkuumXFpyotuz40bFENI2mWgiSGmLL6pkfBflgIrI40KgP2BUqgCNEmtpc++m0h6C4n1SSCAIWxeFjZX/bGrraEC3548uZr3t4eNrERhjY5YubrjdFFFXrDWyj5O4TJuOJKspZR9VXtaK8qbmgO+eRhD/XIQ5G61SEji3JirESJ8l/1XW+i2f4U8oP7jMonOhcnlxWVbqsCEwpf/wbUxjpCyidtyHe+4Zl1ciDaywTIQrlwMEenRDKc9sM/hZ0MWHaOVql1/Szp9E47krytNmgJwyfnWIuak088dtJ2vNbIR4trgRcHEbJXgA/6RgnqFXJMeLAvhWylllqpgqUytj7osXukU12EFXfnm37TlLep70W/50YOcWfaU0akeLQvGRaH8nS0yMENaDY9i+/p4UrOcM1GFQXZqxVhaUi8EU7txHAOGe00HGfdPCbItTskXsAIV5hbgrIcOr9bD43FfbK8XkKJWvly7WqtNntueNa31SeqauOrI1t2iq32l+6ELNBBizAdgEH64aq3rViiBmPTt44TbQqdauFUZ4LmXBZS75stI7R3hek4a36J/nXC7QaBo4H3meVDPKwKsNCS2VlRqI4DxKoor3cTMyV72/1qYy/nm9pmd5WnZApgvJYR2o1KFX08511ihKUBJxNOEUgfnJEytqmofHXuSe+fJ+yJHDenJUf2d/xsNYfe6T32TXZxd1T5xRInSooo9wlLNBsqVs2p1fbX0AJ+xsDtD7xw3sb6UwDi1Hwv6NS29HE9ICITJSSmMRiIszE3lFlNE6e0SA7a7zNxEZ64l1xG60MllWswn19mrOvrYZEn16LBgzdGn2/PERz09YHTx9QZQDwxd8j0xGfLPP0HxDVkippBLnXIaPxV7RlvMulP+a1+jT/KPYDMpZ4+R0OtvYHWDGePE3mf6mGl7Hgl2ovpn8jCW0Ly+0PwbUrwni5GdJebn1NkyHq5m1hKJGG+C4bi48SFshlBuabQUh5FQxP3lXPJ7RI4918utlCzlpI8qLcHCQd+eZsdb/0f4ZxC1ubqmTrHY8PIjjnHT869YwUt/Op6IP6UAaXD3Q3hB1Mn5VRmlQfIs3VK7yXP4lL9Z7ju6JaTqsouVe3YAVJ5yS0OwoaP4upP8cmjec/qLjAGd3+oKviWqNPng/upFdENemaMDePATPJoi2MmT0VEAgONMxq1E0g9IfQYlWsJOja0RAV/Gc5H3nGuupxe8Rfz0gzm8QBZKg/abJ1cyCZcIT6HVRAJQX0tyauhmo48k/ttsmqphEgaP3Sp1ua2HKALj7iRHiFbXbGJSQZSXapdVe8d0AELWsGB0HlLunC0L8KS2VEF0JdLUAs03czXZ0mAEc3ywIrbrx7+6ap4KNe7io2jp1pJHAPfYmMSFRgZmgFXVk76DVFg1LpFUWwrmhRxlCTy3y0SXAe9J5/xC+pg2jTPdW1o/6I6FOIGYBxSPYV9HoyFFYSjA38RPqDwpIYP8qU77BhJGcaNj4ox5A6d8fWGt72OBBsuZZhuo+THYa8rUghFui1jks/C+0p7dff7vXWo3EhxOJtC0IzuAPFIF31iUteOwgiEu6rctd4lRiVOu39fYiq2EkZQeJCJGsqBU9zvnVMZHQoVVUFlh2CvEBJhMB83jF2yfKxWQ3pGabmDw0+cZ2poRSsAhYQ7JrCSNasI9aZbj7Ilxbv4Mw1i4caiOnutNlOnVPGq73xFLz0I5qSMw1m06D7TYjObzFIN/flmv6XdpuAS/TCoM/t5gtQElu7ssf7LbZ69PzLsyGxRcWBxTwhSlrgHGPy1ez1gGJCYPlZPQW6OcyUrTt1KGAqxl1Hsa4qdxKTNjA57pxMn/b1cL2B9CtFXPKam4mwxG7GdsVVFxGZS8jzlvbox4RPc8Oll6o8Z82cEjNtZsAWiWBLGfxH0tAHodxUlO2EBjy2G6WushMXkrQQnM/7rtjpRaIlKgJtBoozDEOhFpey61R7h7ruL/zXvb5ksc+iS/Nf1ISym5IpBBMbzkfYQR/A13yd0kajN60cQaC61MbBusbVrPIoNJiehKxwdKLQqRkWXl85+INucQU0Vcx7rZYqLD6Z+T+5ia2uLQFJGAz/IHwufJCWfkLP3Kjw6pnkbrqDzel3Ft00T789rZ286BVZo4EfDxG5c4r8P5eJDWM7LQOZ0D8J0zATXh9ExY6WLORe62XbaiLPT76IltWqej8B+MvHshUStKWzJm1e3JXs32QtMhXFGfivVEhdT29jNqw6CigDlkotT2G0hj7785MKUhJebf6DWGLkFNEAITY2H+YdVzMshces6ggNUZZeYWAGd3sJ3NQKYFItsV4iw2/mfNUb8P+s50A8uteiyBZg6Ig/6Koe/61yB1IwMUxMEht4joiAe1JP59kJf+/cl8Wf2gF+DzgaRqq/vz+kSzxoRTqLGXzvVAA/jfR3a8WQoc9ZcVsWLM1D+RbGhatOl+l+yxEw8U3L2bgR6v/C9T0rWSxLLg/uFEJcmnqJKBt9XGcRXvOEoLyN3xFhl6+6QM3Sm1G7LfR0i7RJtXRiCEMXKPhSFDIk3UhYlxyoQQO/qlvn5fQcb+V864VxBByKWUQKm85xgTC7p0WfdwtKyJ0duowqaofhfpVuVhOvWz/kNC+xiNgMgLTbQETYCGMwd3IOz67KSI/VphIYTKjR+zqAyzo8mUpA4hBhcHm+S/SVa3pjW9EHkvTCaLKBh1pWORDSh0NcfG3eTjNS00Ml0+Qq2ro04Z1LqYWVWOstcsXYhuy1NM8fT8ozAtWxFi8vRk7/VRj64Qm4DFS4deVi6E/rV96b1trwj8MDk4dAD+/uUfinYfXifQCHXtrLoS+EiY9jYBr7SLRkyaPKlJaVKtJgKsRnx5rnFysh4Y1Kl3AIPJsp7qYVBpYGd3xRKJ6V81S+nLdhkkN1YKKZZr+EmdH3jp4ovBbCfg9lz0smPMNfFOVqMnB6nlKbv8lcpKYA5Ch4TIT1TCq02YgO733ZCJxotrGqJn2gzgYQiwCeif6fh4Df5Q7KP/KXn7KuZ1HSb8giWHPxU5ycCs8QHEPWjLQleAb/Yl4l68qu6OFfPSXcZx8zdFophl43mPVLZo5JFXc5QQr+yDGWOMUg7iouXKhEN688ZZMeCgNs+JsHHnmAngLe2iANd/jaUWSp2r/OaS1wuNbFkZ46kOS2DipsbjX6c9dI55FryYG2iuy7Get2WxduQXC0F7M2znlGtFnV0sLdJYFMsbAZ6Ys8g44LF9nMUfmEAK4cIegPe2Bi1YntGAatu6lC2Ta1ZyVYLvozI2k8jWUqpvhfu+MlJo8cXZ3cMGFgWclF2/ix75gH+ArtM4VGSUiga0hcloqctWbYY+sE8dj4PUisBU3Rs57qmlNmgr+3C5Sd0IeHCBI91WdJumYxIleUS37KUEg30IakpSyMUxeRVJXiYrrFEcqmh2SvI99qgWhzZB8iS8pnPDsAk7b9cF6bXrhMCn2E7QYznhon+6lbvdxzJPl4YlHilKdGWPV94o1+8ySUzis05vGHV5/SoPiLWbKXAjWuuJev3FIhZQ+kBk7G/5bIJ9eS0j/e0O07bxa190vb/deuKE/dGcqEzHlWeply8F73ur2W1aeRK9E3K7aYSMLPUARXwnQsyZgbFa3A/ZozIIHcPn85NMBlJVyR3mDdaQzwISKiDTGnY7FyYN/UN97FlB7l/ddy6dGs3djHZ7EtH/i/HggVlfWXsoG5A2Cah1h7EXNPLNL4DAwUFvw0RXnoznsizHniIxhkyXq/CaDaf5fLhF73Ic8KJ1QDSRyQrb35Cr15qH3q5L/6nCfdtbqDOrll1s01831kDgq4uRlXalGM/ysXU0EWY70KSn8RwLh0nGdX11VL36qKNo5aXfEjS/A1179lc61SPyv53HUtKr78bzddpV6DVuZAEJSzclH55uVq32lC/CiE2R8j5F/lLvQvtlOT3RJLqP3S18l7X/9QpzcJQSq5Wr7AkFdHbwQDIJsl6vUQl9DKrMejsIHMdK5sf174oDOf0lRQqI7ttiMeOQeCHMlDtofjL/DO3HEbED7DyUBhHwU/luzIRo8qfa28XUQfjMXSzW0LbeykZWh/wF89LYKyt3Y135eaLq+vuuaitKJSwFcBZiuEeLoorNK4ssJ3Vw/E4rvCiPwas7XJ03Q32DVCvhN6DfWFS+efAMal5sGZjtpCWmkNBHclj1xoMU3yDq8rmqq4IaGewz6ncdWu/qP4nPiwcXEyr+HfsyzAvUsgLgf/MmhbwFDmd2gwlZEl0DFbSjkatczAQKphlpvrHJM7UORaq41qNuwvXV8BP0EM1OC6KY9Q6s+Tcr2UjF2YtquiCUTg/AVQzw2WvDu8E/dFvxCPSOoXUeDXbzt219VpNq54Pq5iGEb/7oudiunGH34ubAaCqDPNva7R8KpVva2eJIZISgs3UVJ5L84w2+QKJHy1VWGmVG0L7tKE6PxDvF0Nt3wHBqtaq/ki0HtyuV/lMq9KgY9639Gsrv7LEVnClPthff90U/gJ5RU2fUkwWxlObY02aTzX4bvA+y5ghI3qlWebYmpq6vm3JrnNmyQIyfO1sUErjOLI4SapuCtPQiyCtzfS9VbHIVTBosVHDqVf3YB9wmkWu6oaCgvpAFVTw3sRDHhn9niJR6d4QS5qfQZDqQjIyBd2v5pHmmhtqLT910AxewdiWKtDrCKI+S4l9L1Mx6d1i6y8HR3pRZLGJcl7ltwIlLJhZAapxQWUIXeFXfiS2F7sdM7pLmJ/xS/mq/EoAxAzucEULaikLNosngFxJrF8sXm/xfvfkoIGtDYiSVzxWoH93niWETj2srrfOhO0oQMV7SQdmr9sA1iCSnNCLEXB9N7CYc4PwIV7RCayncRcX/bOMni3L4tCugWOZPdVFJxeKMBW0SRZzgHRAWofmR3vfwsU+ZxflqnRNZdxOksm0HKoGkMrqksYs2Gy0eXNluO9XU5IBv9ecx9qBDWr62yrI7GS9Fdm6xLVVkVpsF2riyu46siKeZAzv03iQX7pv9jKXsv1UP+Xcfyq8kJZNBsCvyr9qSkeAhu+336XNwCO2KcpNJh7PM4qXExOxEPKd/y03PBsB4nKXHfUG7WGluhdvP7y6OsTHRKddhTFdokFS89Ep3qSinWPbTsY7X4kjsnAcL6gMJY5sDzIN09+Hwu+I8TXF4mM/78+IkVWNFwdG4WuL41kJVepgMmRphPohNk+4G9+2P6mmCPEJ/wx3PCEyrp2/fFfRfjtjZ4fWWKaueoi7bER7vvQGL6k5tHZXxc+8kGVydkKtC9SNcjPPAXbdO4/9OMHHTUXJPVw2dEnjWRryUH/TL0qjRKOvU3qfI7zHBCRblV8LnIksJm2ZupMfmhU4yRM4+7C5VmfPwdrfcdw22Fqzkp+FA96aqiHuFWSjGbmS5Qt1Q/Pw88rdCgdaTzMYX7YomAtzs6i7r0TJsvOIKfcWeHyAS17RvrpGW/MQ4QtekApf2zrYZQPNta5YIWmw3dFNKyMRPR/49mvBQ2oKtdXf2/WKGo6Murp7TBpibxyXWyZ848ZoCpYjb2JvQe12OAS2u9LuPhgwOQXpIhGewTW2hHXNItgwYmnWMLF8MvJ7Cnw5W0Q4NH78K7yyJp0eYZR0LyHWEW+AujYSJtE/Df3lB4UYvz5y0rDNKzkWPmP/ZufjdVyWFk/zesBxN2zJT98qi4RyBOU+bjl3EzTdA6KmKNNSKr4ms3xqp0ES1U4r7V+hrBv/LT8A0YNUhwFcDAEwiNGnGkupd6f1LjAFY3P/vdZVFNmYpI+kPmz+w0royWFsa8FSpKm68z8ohVOs/WhCf0FgNxjK4wko/XtHyrUG5DUSc/1zuUrh3mfRT/ayIlOQZbTltbPjSZFsFCdXUVoCmNi2uBlUA6c7P9UIMUYA5HMl4qIVEW+So2WkNDHePJx+nf3XjDDtGxuDlwZKHmzxspr0wViKSlr+9lEMSaHybKTO8CBZiPhNIzog4Q/RrvhKT58aeS6dz6Z24GQ5WG1voNmoh1UsXQQlnknrnj9qHxvf4rUbrG6ZTaJ2vvzD15HtrTQJSse3F6LVzFYCW7EWnhgBngKuPayIU5kbUwwjsSHiAmgZ4FldFiZOh3BBug92YI365bb6MFhJHbsR8gXoR6ytmr7O8Z46aNm9E88HK4jx8aalHR38sJsHkh8Z1AD6+Uzwc27o7pv6jvrYoh8Ngxway8gmDpv7j8DVwKRwNHoJQLuLuuTvNr0vM7KRcw5Cwew5iQqvjyGJgjm7uQjI5n4hiLgIuhP1KsFQHFZHHuYiHDAqxV8yoyXPCo1dFAZLPedu/rmhOmJtu4AptFEsPPtJpgIJLU8drMQHzpx4NWpj57wtmWiK1LYlcU5JtLiwjr6lfkMwmsfNeno/8+p1/sz5H0McJmi7o0IcQWTJrWtX1J+1VDuvzPc5duWPAf47vrtI9G/yJQa1XlH2+0AC9CP3OhSdL7sM8xc7TTNphNUE3ufPoiOF8Qny1rXTjgaLKB68b7EVP2hr4uoVMhCqyFbJ42ebVfvgyAY2q22ADt0UmGazUolgIhBCzQyl4VoTazFWpFk9U3r2CNY9NwLR1oVq+S5byXQvyOt9KdSU4kghb8YgNp/y0YSQS6Cl6mTZ8BlW7hhIiJ760i0rjZwAd7aUxgscwoc7wcrmhPtVmo0sKwTpJpNw45ESbSsbmltjlGmE4/q75xwk6wwnLJA+LEZtIFkYu4x+S0tituCz76XahrlGl5AE0SGcmHH9ELSoGwUGwGmD/IvtAEYVG0YHy6x87baX5Dm/+isXM7aMcnlrLLV1uwbp6GjwTk5CnOYEZujiMIUtp+D1YY9n51vYfGx3JM8BuIH9QkX48oAwCRMtm5pRYn6RjDxwSFo3l9J6XRBXhzVrFqsTzsURaOFuO1WDDoH6MTovnVp0wqWjTa5SpvL9BG3HBNJlqDpP5FeWnIsm2heqKc4Jusf0okKM/kJkhUyAm4Qe+9xBZ8XFRbwCEJIdzZE6YtDyGliHKwCA2L5EmoRXtyby6qVxcqKW5ZpizLz4s8iJvfZ/7nF6A29TmcS+ab5ZyY5f0vbpl/usWT08ZIAVZRqlRhxTl2FN1ywbNOkrJrWSpvYsmR3jggIviqiDMEnJxDykqpcdPxugYcJYRJ9RfBp522EdZIE8Q2sqoTqTsRcQLnyILbQm/PqOOt/KqddPwu9hkCQqRnF7APK8Sj++OYCEIY2qJR0cD5t4HRH+S3MVOuZK9HLFJ4VnQozZ3uh4Wnlahr7a8rZkIsvhV9tw8rAVYAKcqWQ/xJ3WrbFYhhgp5f8x52h0qZbUbQaiTInbLC15mv/cd4Z+FzraKqaYqbFggbvh1ENysx0S+4P9d/dvazgDCQF3CkjacMWSiYx+dNSsTxU9EZXCPl87o7irMJDxJKR48FlBTG+Lhm8grNSCnex7lSqnYseyTEEJRB36bGrEQTZkyDkIM5Th6Q7mekqkGa4aI+Sk83x4j8j4tGyVVNtUz51BbWsZ6tDB42wJY7UqCYh5pqAzGiLmG9H+Pz1xwal/AGV700ZOeptoPyQpt4UrlNRirDwYtFf44LJKg437dyB1rrMAuDLWH5LWRtHSsN+f/leO0L5fGpXmuSPXMMu7jsVF/kH9V6pr9TaomsQ/wBdawjavnhx4++mjAD2Sr2+u/Cks9BOdsTWNgw9+QFfwxLNTEcgvwTjoDZKJ/81J/Rpdiuf8c135iUXgBtYxsSrYWH6jV5FndInauReFSBufCD/h6PCHsNeFE9RLyfuzo5HErtRH/N2wuLGZ3XHCVnpXF//HeeziU25/hgbqoGZOznHge5s6CAGfTObf1J994RWqpzaGFzO9Vbk14tlg4j1UC7W2J6u/uSfm7Q5o8LQrnuQRVhTLoTvNPboqe28wmnOGw2EQIMw8w8NdSdOjIk/zfbU+ec641ZOK6f6huaF799Br+/DSq0q/2yO71rm9h1unKV9zRFcEQAZLBT0a64dNi8pd9zUxi+oFJ0XQSTZPdwJ8dK6k3hm6LtirNQsYYRqlrVUTvgsa812ENDQ7efseWBvcdN76gmMNLPgSunPyqWYLFrWPfNmsglwAt1eTkUxfz/R4uOwgflFx0+s5V+K9ew8231jyoIry/y4haDun75pycRdBtG9EolgWfRA9wYjegYosu9Rr7/OzNg1v9TMfUipwVXzxcRYnIDUS4rl87HG5BDV4+44PxsIaV50HKbUExNMtBHqgTYPpTr9lpmVcN9KUAOebCk7+dtNnU9JmsW2D4DqXGE51UAWoK0aoFQqoPhb1XHIdr2gZ9s7rIJBcdgEsQj0njWDWy8INF3kCcOi4WXsQsbQtRUjLMjDO9n7anio9hjTFTfyZ7w2xsnN5KOC4ugEHG1Bx7LZypk0R7pJn5FvvX/T5O76G7YiUqAo2GF0dO9kaoxm/RvrV8Ql9M1HMKDkRh64YiyTsX2qXgdAfULkWvH7ycIleo/Gv7Vy+oNHaizvnjmJm76H1ifJUb5cHfYAh/5VnJC0zEGlMQWyXUSm0372MDbOHQNOR5Q3JY/nyTUyWSa7CmT+k62PqRrVssiPBkcJ7qzGm9YjV0a7vSZ2MTheVRp86NxJaJ3sQzOui3qjb6JK9hwi3SImAam2ux56b+D3eaLwZl/foGb3SzIP8IfK8ANqVmUnGXf01g79wcONUlVbtH1Hzwk/bWo4W3LJLivzWjzVsThu/v+2V0IuMkzINoqjn+Rw/53R97X850FKWmhCTcJ/THaxTGh6Hau+Sqpcqg1b+Rmx0yn8NX2pf2CYDbprDYOqN+walMHhMm/rCeMPPkBYuJmRx4KEJWdPcf8lJ1cKMNbgqp3Die2s8GuIWRMckv8kQ+m5lcmkYcuzA6tLzo8ORR6tbNE0wGRS8DqXpz7vQHBryY9aUcljThCJFxpRdNvbD4mmGS1UUSnfraUgMyx7GyaPc5Ufb6svusiMlGwmQdhUmZpXoclcElLBItuPWwx8bgZvIe8D2kSOpvvBiPgy1Au9TZifgB3ZLYaDht5j63vOG03+/StxnH9s/BslvYMYKmWeOLb1wUY8CNpACvHCvoKm/SkOXrFAt+klVd25DnKSBcdAwm24MSV5Rhk/luU6esEVG4ODiVXPcdTzauYjcwy2IBeAe08XzhZlTU+X+c2PW8u+HeXvXA7cGsm3I5+lRLoHqVXNIU4kj4yGum2paFTI5WG+FklZzNuEuy4zJyGJ7/lSqL6iJLQA08up+EximQH+O4pbzCOS6LbgHDcQ2GFnodf0RRb/gQKiUxY54DepzAJ+uT2I6AHBupspNcPzf6bmwc5lCCemZB6TyuJDT/M6p8ulQsXaDFEzwaJOnnLeV1GkI78PsiSwO+zhSZY0UXTuJt2msEeT5WDKmt0XN1s7qzPJ/TmKKuTA809CD1Ahmk8RJyA6l3VkNprK6XyUFESuKnLcm/7yzNc9Zuj2gnFwj9LRjQSCjrNze2qKggdkxVlgLxW3m6CKUyUU+LSnq0AdgNJlPGRrChYnF2odmxDxlvX1e8rUEL+BjOQltAXMUUTF6lZqmb6OOwFyfK97WD5TCxILDA1EQ77P0eLp2mxBU9e99uU6OY9VAaey62nAOFYttn6fS6ZpqS+k512xjGv8PSWVU2tNsLn+VGY1sr0pUncY4MCg9w/MeM7oLPVF/oHVzLWi4RXOC216TeEZOV89G6NfKLXvXUkK3Pgfz6L7cbcJ/1al+DjNEaPra2Z/IfOaZtIbPWRPhYBus+ok9sZ6U448yAg7Q35kP5UXKul13iTHidJtZepj7CqoGvnagzAbNg0XlPqnhKvgTC2rhsyLUjHW1rCRv82Xhv4A0tv+QuP/wr9uZ9xT2q4HCWCJJjm+uTqlNHxEj4ZnynC2cLipCJEekdI30+FAsNVxQtZSB4kEjSShgtB1hYfoFK0iMMeq1buKrYQnMWEuB9JjJ9xWIT555miAFdAT6jXiYFZgv7P4d1GQNUukyhIuqaGHXnC3qDP/KeT6PjQ9+uk6bFAi0UDCId+7Afm4suQcX/m653xu5XwTgii/LhKEetBwYnmw821TIXyNkc7juFTpuOhhOCcsmDJ2W2gstoa7NX0gygru2wLjcyafw7jCSLL7hwwSdkbWIOUaA4gaAtNdGTeVwMNZ088p9QdspRRECHxOYVTVV8h4IB5ufM5Vzev3tGhXEaJbwlx2K5Q+YwRfDTtqjuPc79RC6y7f4jtT7KH9PYp1F2aHAt/MoWBxU1YXSeutg/e+c2Xsnnqy+nl0bI5u0LA4sLlTEGfGNCRMkonFwQfIjt/11TA35JNaHkmSr++BPT6lawYZD4RnXTjOeOfH2ajmOCYJAgMHqEDCiwMNLijAopJ59phy4X662JDpOl4MJpQlMiO3HLw3h3z4fhu5LipinpnNvIX3q+ULU8Z0nL51G1N5ReUyQ3wpmVrLPj0Gs0FVqCDm9OpWci80V3qghO+2LwVmNwHCv7MXLIPZMVO6AvVfyxx7HaCtNaOXKe29I58NEKRqdCpG33fcuzUBJ8OHsEFsP5WVn/tH+9r3IbsPu9JfwmIfsa+qNikIhyP6tupxt7SIYcBG6LcXPi4McvGmwAKV5p+OQ2fgW+eCq+lg==’,encryptedHMAC = encryptedMsg.substring(0, 64),encryptedHTML = encryptedMsg.substring(64),decryptedHMAC = CryptoJS.HmacSHA256(encryptedHTML, CryptoJS.SHA256(passphrase).toString()).toString();if (decryptedHMAC !== encryptedHMAC) {alert(‘รหัสของคุณไม่ถูกต้องกรุณากรอกรหัสใหม่ครับ’);return;}var plainHTML = CryptoJS.AES.decrypt(encryptedHTML, passphrase).toString(CryptoJS.enc.Utf8);document.write(plainHTML);document.close();});[/tcb-script]